O projektu OP PPR

Publikoval Vít Beran
Datum 21.4.2019
O projektu OP PPR

Projekt "Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice" řeší problém integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), tedy žáků cizinců migrantů a menšin na ZŠ Kunratice.

Projekt řeší konkrétní problémy:

1) Nedostatečná práce se stávajícími žáky s OMJ na ZŠ Kunratice, kterých je celkem 49 a pro které neexistuje žádná koncepce vzdělávání jakožto cizinců/menšin, chybí metodický rámec, zkušenosti, vzdělávání, lidské kapacity pro cílenou práci se žáky s OMJ.

2) Žáci školy ani pedagogové nemají dostatečné znalosti a zkušenosti se žáky z odlišných kultur, jak s nimi jednat vč. jejich rodičů a začlenit je mezi sebe. V souladu s náladou ve společnosti převládá strach a nedůvěra, což následně integraci ztěžuje.

3) Nutnost přípravy školy na potenciální migrační vlnu v nejbližších letech. Vzhledem k aktuálnímu přílivu migrantů do EU v řádech mil. osob je určité přerozdělení nevyhnutelné, ať již bude nařízené či přirozené. Navíc se bude jednat zejm. o rodiny s dětmi, které nebudou mít základy jazyka a budou často z odlišných kultur (Sýrie, Irák). Nároky na péči o tyto žáky budou vyšší než např. u integrovaných rodin z Vietnamu.

Anotace projektu:

Obsahem projektu je tvorba metodiky a odborných materiálů pro práci se žáky s OMJ na ZŠ Kunratice, dále vzdělávání pracovníků školy v oblasti práce se žáky s OMJ, navýšení kapacity Školního poradenského pracoviště o odborné pozice za účelem přímé podpory žáků s OMJ a nabídka volnočasových aktivit pro žáky cizince a menšiny. Výstupem projektu bude metodika a materiály v rozsahu min. 15 stran, min. 40 podpořených pracovníků a min. 40 podpořených žáků s OMJ. Hlavní náplní projektu je integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), tedy žáků cizinců - migrantů a menšin na ZŠ Kunratice.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), tedy cizinců-migrantů a menšin na ZŠ Kunratice.

Dílčí cíle:

1) Vytvořit jasný metodický rámec pro začlenění žáků s OMJ na ZŠ Kunratice a poskytnout pedagogům metodické a odborné materiály pro jejich práci. Výstupem této aktivity bude dokument Metodika a vzdělávací materiály pro práci se žáky s OMJ.

2) Poskytnout pedagogům a odborným zaměstnancům dostatečné vzdělání pro práce se žáky s OMJ. Práce se žáky s OMJ se stane (stejně jako žáci se SVP) součástí standardního vzdělávání na naší ZŠ. Vzdělávání bude probíhat na 3 úrovních: workshop pro většinu pedagogů; cyklus Management tříd a externí školení od odborné organizace, předběžně META o.p.s.

3) Zvýšit kapacity odborných pracovníků na škole za účelem práce se žáky s OMJ. Přímá podpora žáků je klíčová, bude realizována přímo ve třídách, případně individuální výukou mimo třídu. Cílem je vytvoření kapacity na 4 odborných pozicích (odborný garant, psycholog, učitel ČJ pro cizince, asistent).

4) Zapojit žáky s OMJ do volnočasových aktivit v rámci SSC a ŠK. Cílem je maximalizovat čas, po která bude cizinec ve styku s ostatními žáky, zintenzivnit integraci a urychlit výuku českého jazyka, pomoci žákům s plněním úkolů, připravovat společné kulturní a jiní aktivity, snažit se zapojit i rodiče žáků.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. V případě dotazů se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Ing. Víta Berana nebo na asistentku projektu Ing. Gabrielu Novákovou.