Klíčové aktivity

Publikoval Vít Beran
Datum 12.3.2018
Klíčové aktivity

Projekt tvoří pět klíčových aktivit (dále KA). KA01: Tvorba metodiky a vzdělávacích materiálů pro práci se žáky s OMJ; KA02: Workshop a vzdělávání pedagogických pracovníků; KA03: Individuální podpora cizinců a menšin vč. zapojení rodičů; KA04: Volnočasové aktivity se zaměřením na cizince a menšiny a KA05: Řízení a administrace projektu.

Klíčové aktivity

KA01: Tvorba metodiky a vzdělávacích materiálů pro práci se žáky s OMJ

KA01 bude probíhat zejm. na začátku projektu tak, aby její výstupy byly dostupné pro navazující aktivity. Na základě zkušeností po roce praxe budou materiály vyhodnoceny (dotazníkovým šetřením mezi pedagogy) a případně upraveny. Cílem KA je podpořit práci se žáky s OMJ (cizinci a menšinami) do běžného života školy po stránce metodické a poskytnout zaměstnancům snadno dostupné základní informace pro práci s danými žáky. KA01 naváže na stávající „Metodiku pro práci se žáky se SVP“, která bude nově doplněna o cizince a menšiny jakožto specifickou skupinu žáků se SVP.
Materiály budou obsahovat 2 části:
1) Metodický postup pro práci se žáky s OMJ - neboli jak postupovat, pokud na školu přijde cizinec
2) Vzdělávací materiály pro práci s cizími kulturami a menšinami – neboli stručný souhrn základních a odborných znalostí a informací pro pedagogy a pracovníky školy: Pro pedagogy budou připravena stručná shrnutí ve formě zalaminátovaných „kartiček“ formy A4, která budou k dispozici k rychlému studiu ve sborovně (pokračování v dobré praxi z projektu OPPA a z Metodiky SVP).
Na aktivitě se budou podílet:
- Autoři vzdělávacích materiálů a metodiky OMJ v celkovém rozsahu 60 hodin práce.
- Aktivita bude probíhat i ve spolupráci se školním psychologem, Odborným garantem pro začlenění žáků s OMJ a dalšími odbornými a pedagogickými pracovníky školy.
Výstupem KA01 bude:
- 1x metodika a vzdělávací materiály pro práci se žáky s OMJ (jako doplnění Metodiky pro práci se žáky se SVP), rozsah 15 stran.

KA02: Workshop a vzdělávání pedagogických pracovníků

KA02 bude probíhat v průběhu celého projektu, tedy 10/2016 - 6/2018. Vzhledem k množství vzdělávacích a dalších povinností pedagogů je potřeba vzdělávání rozdělit do delšího časového období, což mj. umožní zapracovávat postupně získávané zkušenosti z práce s cizinci a menšinami, řadu věcí opakovat a tím je dostat do povědomí pedagogů a do kontextu práce se třídou jako celkem.
Vzdělávání zahrnuje 3 typy aktivit:
1) Workshop pro pedagogy školy v oblasti práce s cizinci a menšinami. Bude se zejm. jednat o:
- představení výstupů vytvořených v rámci KA01,
- zasazení problematiky do širšího kontextu demografického vývoje,
- rozsah 4 výukové hodiny.
2) Vzdělávání pedagogů v rámci cyklu Management třídy v oblasti práce s cizinci a menšinami - jedná se o vzdělávací cyklus na ZŠ Kunratice, do kterého bude zakomponována oblast práce s cizinci a menšinami, resp. práce s heterogenními skupinami žáků:
- postupný detailnější rozbor problematiky a výstupů z KA01,
- nácvik modelových situací a příklady z praxe, resp. i s využitím aktuálně řešených situací a
- problémů na škole,
- zasazení problematiky cizinců a menšin do kontextu heterogenní třídy (= cizinci, menšiny, „normální“ žáci, SVP, talentovaní žáci,…) a jak pracovat s takovou skupinou žáků.
- rozsah min. 36 výukových hodin během období projektu.
Do vzdělávání bude zapojena většina pedagogických pracovníků školy (73 osob, resp. 48 přepočtených úvazků), pedagogové budou rozděleni na 2 až 3 skupiny, počítáme s podporou min.
40 osob, které překročí hranici 40 hodin podpory z projektu.
3) Skupinové a individuální externí kurzy pro odborné pracovníky a pedagogy v oblasti práce s cizinci a menšinami – předběžně byly vybrány kurzy z nabídky obecně prospěšné společnosti META, konkrétně se počítá s realizací následujících či mírně upravených kurzů:
- Seminář "Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem" (8 hodin, min. 10 účastníků - odborní pracovníci, vedení školy, vybraní učitelé)
- Seminář "Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem" (8 hodin, min. 10 účastníků - asistenti pro žáky s OMJ a vybraní učitelé)
- Seminář "Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka" (8 vyučovacích hodin, min. 10 účastníků - speciální pedagog, učitelé češtiny, asistent pro žáky s OMJ)
- Individuální semináře na téma žáků s OMJ (výběr kurzu bude upřesněn v průběhu projektu dle aktuální nabídky a zároveň dle potřeb pracovníků školy). Předběžně budou realizovány 4 individuální kurzy, každý v rozsahu 4-8 hodin.
Zajištění aktivit:
Externí kurzy budou zajištěny formou služby, předběžně je plánováno využití nabídky META o.p.s. (může být alternativně zajištěno jiným poskytovatelem). Na zajištění workshopu a interních školení v cyklu Management tříd se bude primárně podílet:
- školní psycholog,
- odborný garant pro začlenění žáků s OMJ,
- doplňkově Autoři vzdělávacích materiálů a metodiky OMJ.
Výstup KA02:
- 40 podpořených osob, z nichž každá absolvuje min. 40 hodin vzdělávání,
- 3 skupinová a 4 individuální školení od externího poskytovatele (předběžně META o.p.s.),
- 1x workshop na počátku projektu,
- 1x vzdělávání v rámci cyklu Management tříd.

KA03: Individuální podpora cizinců a menšin vč. zapojení rodičů

KA03 zahrnuje přímou podporu žáků s OMJ, tedy cizinců a menšin ve třídách, formou individuální výuky nebo jiné péče mimo třídu. Činnosti budou realizovány pod záštitou Školního Poradenského Pracoviště (ŠPP). Pro každodenní podporu žáků budou k dispozici následující pracovníci (popis pracovních náplní a kompetencí jednotlivých pozic viz. Projektový tým)
1) Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ:
2) Učitel češtiny pro cizince / logoped (speciální pedagog):
3) Školní psycholog:
4) Asistent pro žáky s OMJ:
Cílová skupina KA03 jsou žáci s OMJ, resp. cizinci a menšiny. Do aktivity budou zapojeni i rodiče těchto žáků formou konzultací, komunikace, zadání domácí práce pro žáky, aj. a rovněž pedagogové školy, kteří budou o žáky pečovat ve spolupráci s odbornými pracovníky.
Výstup KA03:
- 4 odborné pozice pro práci se žáky s OMJ na škole,
- min. 40 podpořených žáků s OMJ, resp. cizinců a menšin (vycházíme s aktuálního stavu 49 žáků a počítáme s cca 20% rezervou, resp. ne každý žák vyžaduje podporu - viz popis CS, zároveň přepokládáme výraznější nárůst cizinců s neznalostí ČJ v příštích 2 letech),
- 1x soubor pořízených pomůcek (viz přehled nákladů).
- 4x tablet pro práci se žáky s OMJ (pro každého asistenta).

KA04: Volnočasové aktivity se zaměřením na cizince a menšiny

Aktivita zahrnuje realizaci volnočasových aktivit pro žáky s OMJ / cizince a menšiny. Podpora bude probíhat prostřednictvím 2 prvků:
1) Speciální studijní centrum (SSC) školy pro volnočasové vzdělávání cizinců a menšin, vč. možného zapojení rodičů.
- SSC je knihovna a studijní místnost vybavená zároveň 15 ks PC pro možnost skupinové práce se žáky, která vznikla primárně jako centrum pro práce se žáky se SVP.
- Pro účely práce s cizinci bude doplněna o víceúrovňovou literaturu a četbu českých knih pro cizince (jednodušší jazyk), viz KA03.
- Aktivita „čtenářská sezení a tvořivé psaní“ v SSC - žák cizinec přeloží nebo sepíše v českém jazyce určitý příběh, pověst, pohádku apod. z jeho domovské kultury, v rámci čtenářského kolečka ho přednese ostatním žákům.
- PC budou doplněny o výukové programy češtiny pro cizince a slovníky (viz KA03).
- Centrum je standardně otevřeno každé odpoledne (pro všechny žáky školy), je to ideální místo na zpracování domácích úkolů s podporou pracovníka SSC nebo s podporou českých žáků, což povede k začlenění a stmelení kolektivu.
- Pro účely práce se žáky s OMJ / cizinci bude v centru každý den dostupný Pracovník SSC v rozsahu 2 hodiny denně, což odpovídá úvazku 25 %.
2) Školní klub (ŠK) v rámci družiny se zaměřením na integraci žáků (cizinci a menšiny).
- Jedná se v zásadě o nízkoprahové zařízení pro děti s cílem preventivního záchytu dětí z „rizikových“ rodin - školní klub má ideální potenciál být rozšířen o aktivity začleňování dětí s OMJ/ cizinců a menšin.
- Podpora aktivity „najdi se svého kamaráda z ciziny“ - snaha o přilákání co největšího počtu cizinců i za pomoci českých žáků,
- Rozdíl oproti SSC bude v zaměření na doplňkové volnočasové aktivity, mezi které mohou spadat kulturní, sportovní, manuální, filmový klub (multikulturní, cestopisné či naučné filmy) a jiné aktivity.
- Pro účely práce se žáky s OMJ / cizinci bude v centrum každý den dostupný Pracovník ŠK v rozsahu 2 hodiny denně, což odpovídá úvazku 25 %.
- Speciální aktivitou realizovanou primárně v rámci ŠK bude příprava tzv. „kulturních dní“, které bychom chtěli realizovat min. 2x do roka a žáci cizinci / menšiny během představí svoji kulturu. Bude snaha zapojit i rodiče žáků.
Výstup KA04:
- 2 odborní pracovníci (SSC a ŠK),
- min. 30 podpořených žáků s OMJ, resp. cizinců a menšin – cílem je zapojit do odpoledních nepovinných aktivit alespoň 30 cizinců, kteří aktuálně mají reálný problém se zvládáním českého jazyka a tím pádem potažmo s výukou a integrací, viz popis CS. (Počet hodin zapojení do aktivit je větší než 40).

KA05: Řízení a administrace projektu

KA05 bude realizována po celou dobu projektu. Aktivita zahrnuje veškeré řízení projektu, administrativu, finanční řízení a účetnictví projektu – viz. Projektový tým - pracovní náplně pracovníků zodpovědných za KA05.
Administrativní pracovníci:
1) Manažer projektu
2) Administrátor projektu
3) Finanční manažer projektu
Hodnocení KA05: kritériem úspěšnosti je dosažení všech cílů a výstupů projektu, odevzdání relevantních podkladů a MZ poskytovateli dotace, závěrečné vyúčtování projektu.
Výstupem KA05 bude zejména:
- kompletní dokumentace k projektu v listinné a elektronické podobě k archivaci (věcná a finanční část),
- 4x monitorovací zpráva o realizaci a žádost o platbu po dobu projektu,
- komunikační materiály o projektu pro CS a veřejnost,
- prezentace projektu (min. 2 setkání se zástupci jiných škol za účelem představení projektu a výstupů),
- webové stránky projektu na stránkách školy.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. V případě dotazů se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Ing. Víta Berana nebo na asistentku projektu Ing. Gabrielu Novákovou.