Kritéria hodnocení

Datum 4.9.2023
Kritéria hodnocení

Jak hodnotíme ve školním roce 2023/24 v hodinách informatiky v 6. - 9. ročníku

Pravidla hodnocení

Popis hodnocené aktivity 

Způsob vyhodnocení - kontroly 

Váha známky, hodnocení 

Práce na zadaných úkolech

Žák*yně v hodině pracuje na skupinovém nebo individuálním zadání, které odevzdá požadovaným způsobem (papírově, do MS Teams, do Padletu, jinak - dle instrukcí v týdenním plánu). 

Kontrola odevzdání je prováděna až v den příští hodiny, žák*yně má tedy čas na to výstup v požadované kvalitě odevzdat online do 23:59 den před další hodinou. 

dle rozsahu úkolu 0,5 - 1,0

Aktivita v hodině

Žák*yně se aktivně zapojuje do řízené diskuze a dalších aktivit v hodině, úspěšně plní dílčí úkoly.

Pozorování učitele, odevzdaná práce z hodiny. Možno získat známku 1 nebo 5 nebo žádnou známku. 

dle rozsahu úkolu a pracovního nasazení
0,1 - 0,3

Stupnice hodnocení

Termín pro elektronické odevzdání práce z hodiny je vždy ve 23:59 den před dnem, kdy je naplánována hodina následující.

Stupeň hodnocení 

Odevzdáno v termínu - do další hodiny

Odevzdáno do příští hodiny po termínu (tedy dva týdny výuky od zadání práce) 

1 – splněno  

Žák*yně v hodnocení úkolu dosáhl*a požadované kvality, splnil*a většinu nebo všechna kritéria.

Opravená práce (předchozí hodnocení 2) 

2 – splněno částečně

Práce byla odevzdaná, ale nedosáhla v hodnocení požadované kvality.  Je splněna jen část kritérií.
Vráceno k přepracování do příští hodiny. 

Doplněná práce (předchozí hodnocení 5) 

5 - nesplněno 

Práce nebyla odevzdaná, nebo nesplňuje zadání.
Z práce je patrné, že žák neprojevil očekávanou snahu úkol zpracovat. 

 

Absence

Pro klasifikaci musí žák*yně dosáhnout docházky alespoň 70 %. 

Počet známek

Pro klasifikaci musí žák*yně v jednom pololetí získat alespoň 4 známky o váze 0.5 a vyšší. 

Pomůcky

Žák*yně má na hodinu informatiky s sebou běžné psací potřeby. K práci v hodinách informatiky používá s dovolením učitele žák*yně vlastní mobilní zařízení s funkčním fotoaparátem a nainstalovaným programem MS Teams. Rozpracované úkoly je možné ponechat ve třídě na určeném místě. 

6. ročník: Žáci si samostatně vedou papírové a digitální portfolio prací z hodin - odevdaná zadání v Teams nebo jiných online prostředích, složku s papírovými pracovními listy. 

7. - 9. ročník: Žáci si samostatně vedou digitální portfolio prací z hodin - odevdaná zadání v Teams nebo jiných online prostředích odkazovaných v týdenních plánech. 

Něco nejasného? 

6. ročník: Napište na Teams panu učiteli Ivanovovi nebo se zastavte o velké přestávce v kabinetu informatiky. 

7. - 9. ročník: Napište na Teams panu učiteli Titěrovi nebo se zastavte v konzultačních hodinách v kabinetu informatiky.