Kritéria hodnocení do předmětu informatika - 6. a 7. ročník

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 8.10.2017
Kritéria hodnocení do předmětu informatika - 6. a 7. ročník

Oborová práce je hodnocena v 6. a 7. ročníku především za správné naformátování práce dle uvedených kritérií.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ OBOROVÉ PRÁCE do předmětu  INFORMATIKA – 6. a 7. třída

OBLAST

+ BODY SE PŘIČÍTAJÍ

0

-          BODY SE ODČÍTAJÍ

 1. 1.      ÚVODNÍ STRÁNKA – 1 bod
 • Úvodní stránka odpovídá šabloně, tj. obsahuje název a adresu školy, školní logo, název oboru a název oborové práce, jméno autora, jména vedoucích oboru, školní rok.
 • Úvodní stránka je na samostatné stránce.

 

 • Úvodní stránka neodpovídá šabloně, přesto obsahuje alespoň název školy,  název oboru a název oborové práce, jméno autora, jména vedoucích oboru, školní rok.
 •  
 • Úvodní strana neobsahuje některé z uvedených náležitostí nebo zcela chybí.

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – 1 bod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Oborová práce obsahuje vlastnoručně podepsané čestné prohlášení ze dne dokončení práce.
 • Čestné prohlášení je na samostatné stránce.
 • Oborová práce obsahuje čestné prohlášení, které není podepsané nebo datum neodpovídá termínu dokončení práce.
 • Oborová práce neobsahuje čestné prohlášení, nebo je uvedeno na nesprávném místě.

 

3. OBSAH – 5 bodů

 

 

 • Obsah je vygenerován automaticky na základě správně nastavených formátů nadpisů kapitol (včetně úvodu a závěru).
 • Obsah je na samostatné stránce.
 • Obsah je psaný ručně, ale odpovídá automaticky vygenerovanému obsahu.
 • Obsah je vygenerován špatně nebo ručně psaný obsah neodpovídá správně vygenerovanému obsahu.

4. FORMÁTOVÁNÍ PÍSMA – 4x2 body

 

 • Každá kapitola začíná na vlastní stránce
 • V textu jsou použity druhy písma normální – velikost 12 a nadpis 1 (nadpis 2, nadpis 3)
 • V textu je použit jeden (max.2) font písma (Arial)
 • Text není barevně zvýrazněn nebo podtrhován.

  • Některá z kapitol nezačíná na samostatné stránce.
 • Velikost písma normální není 12.
 • V textu je použito více fontů písma.
 • Některé části textu jsou barevné, nebo podtržené.

5. FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE A STRÁNKY– 2x2 body

 

 • Řádkování má velikost 2.
 • První řádek odstavce je odsazen.

 

 • Řádkování má velikost 1-1,5 (jednoduché)
 • První řádek odstavce není odsazen
 • Řádkování má velikost více než 2

 

6. CITACE TEXTU A ZDROJE - 10 bodů

 

 

 

 

 

 • Všechny citace převzatého textu jsou řádně oddělené uvozovkami a psané kurzívou.
 • U všech citací je uveden úplný odkaz na zdroj.
 • Některé citace převzatého textu nejsou řádně oddělené od vlastního textu.
 • U některých citací nejsou uvedeny odkazy na zdroj, nebo jsou neúplné.

 

 • Většina citací převzatého textu není řádně oddělena od vlastního textu (plagiátorství)
 • U většiny citací nejsou uvedeny odkazy na zdroj, nebo jsou neúplné.
 1. 7.      SLOVNÍČEK POJMŮ – 2 body
 2. 8.      PŘÍLOHY – 3 body.
 • Většína cizích pojmů je vysvětlena.
 •  
 • Většina cizích pojmů není vysvětlena.
 
 • Přílohy obsahují doplňující informace, grafy, ilustrace či jiné citace a komentáře, které se vztahují ke kapitolám, ale nebylo možno je v nich umístit.
 • Přílohy obsahují ohlédnutí za oborovými dny.
 • Práce neobsahuje přílohy.
 • Přílohy jsou namísto příloh součástí kapitol oborové práce.
 1. 9.      ROZSAH A STRUKTURA PRÁCE – 10 bodů.
 • Práce obsahuje v uvedeném pořadí: úvodní stránku, čestné prohlášení, obsah, úvod, kapitoly, závěr, slovníček pojmů, přílohy, Literatura a zdroje, závěrečnou stránku.
 • Práce obsahuje všechny podstatné části, ale ne v uvedeném pořadí.
 • Práce neobsahuje alespoň 3 z uvedených částí.

 

CELKOVÝ POČET BODŮ

+44 BODŮ až +30 BODŮ

+29 BODŮ až +16 BODŮ

+15 BODŮ až 10 BODŮ

10 BOD až -15 BODŮ

MÉNĚ NEŽ -15 BODŮ

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

1

2

3

4

5