GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Publikoval Vít Beran
Datum 17.12.2023
GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Základní škola Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 Kunratice, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, žáků, jejich zákonných zástupců žáků a dalších osob, které přijdou se školou do styku v rámci plnění činností školy.

Osobní údaje škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 216/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává škola osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například MŠMT, ČŠI, CERMAT (např. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte dle vyhlášky 364/2005 Sb., evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb. a další).

Osobní údaje, které škola nezpracovává na základě důvodů dle ust. Článku 6 ost. 1. písm. b),c),d),e) a f) GDPR, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu ust. Článku 6 odst. 1. písm. a) GDPR. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je striktně dobrovolným aktem a součástí souhlasu je i informace o účelu a době použití osobních údajů. Před udělením souhlasu je subjekt vždy informován o jeho právu souhlas odvolat.

Na školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky s ID DS isc7trm, emailem na adrese vit.beran@zskunratice.cz nebo poštou na adresu ZŠ Kunratice, Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Škola, jako orgán veřejné moci a veřejný subjekt, zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování personálních dat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností dotazů či stížností v oblasti ochrany osobních dat.

Hana Kulhánková
CCA Group a.s.
hotline@cca.cz
Tel.: 378 229 455, 378 229 441