ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - 24. září 2015

Publikoval Vít Beran
Datum 7.11.2015
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - 24. září 2015

Připravit školu na nový školní rok není jednoduchý proces. Tento rok byl navíc zkomplikován dostavbou školních šaten. V rámci všech úkolů a povinností se ne vždy vše podaří na 100%. Je škoda, že to, co můžeme včas řešit ve škole, je nejprve řešeno na jiné úrovni a často i dezinterpretováno. Mrzí mne, že nedostatek informací začátek školního roku zkomplikoval.

VÁŽENÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY,

pedagogická příprava nového školního roku 2015/2016 nás zastihla při plné práci, kdy se současně dokončovala dostavba šatnového centra školy, malovalo se, řešila se vybavenost nových učeben a šaten, připravoval se nový pedagogický školní rok, plán akcí apod. S učitelským sborem jsme uzavírali první pětileté období v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a připravovali inovaci našeho „Projektu pedagogického rozvoje školy“ s výhledem na dalších pět let, tedy až do roku 2020.

Myslíme na kvalitní pedagogickou práci. Dokladem našeho snažení i probíhajících změn je mimo jiné i výstup státní kontroly České školní inspekce, která se uskutečnila na jaře 2015 a která průběh vzdělávání v naší škole vyhodnotila jako nadstandardní. Celý text inspekční zprávy si můžete otevřít na stránkách naší školy.

Také jsme hledali další finanční zdroje. O prázdninách se podařilo podat a obhájit projekt „Kolegiální podpora formou párové výuky“ přihlášený do projektového řízení České bankovní asociace. Projekt podpoří rozvoj párové výuky v osmi školách. Jedna ze zapojených škol je ZŠ Kunratice. Velmi děkuji za spolupráci rodičům spolku PATRON.

Připravit školu na nový školní rok není jednoduchý proces. Tento rok byl navíc zkomplikován dostavbou školních šaten. V rámci všech úkolů a povinností se ne vždy vše podaří na 100%. Je škoda, že to, co můžeme včas řešit ve škole, je nejprve řešeno na jiné úrovni a často i dezinterpretováno. Mrzí mne, že nedostatek informací začátek školního roku zkomplikoval.

 

Postupně se vyjádřím k některým připomínkám, které kolují Kunraticemi.

1)       ČASOVÝ SKLUZ

Jsem ředitelem základní školy již 23 let. Na začátku každého školního roku jsem se vždy snažil, aby si naši žáci v prvních školních dnech domů odnášeli všechny důležité informace ve školních novinách, školním bulletinu, přehledu zájmové činnosti, ale také znali záměr rozvrhu vyučovacích hodin. Toto platí od školního roku 2007/2008 i zde v Kunraticích.

Příprava ročního plánu je proces, který není hotový za jedno odpoledne. Roční plán akcí a projektů včetně ředitelských dní byl pedagogickému sboru představen a projednán na srpnové letní škole na Richtrových boudách 24. srpna 2015. Plán byl schválen na zahajovací Pedagogické radě 31. srpna 2015. Všichni pedagogové před zahájením školního roku z důvodu jejich aktivního podílu znali školní roční plán.

V prvním školním týdnu si žáci domů odnesli ŠKOLNÍ KALENDÁŘ, který má v sobě vysázené i kalendárium většiny akcí školy. Tímto kalendářem startujeme akce a projekty k 80. výročí založení naší školy. Jsem rád, že mnohým se tento kalendář opravdu líbí a že si povšimli i celoročního kalendáře školních akcí. Za spolupráci na kalendáři děkuji zejména Mgr. Tereza Doudové a při přípravě kalendária školních akcí také mým zástupkyním.

První školní den přivítal každého žáka DOPIS NA UVÍTANOU od jeho třídního učitele. Od prvního školního týdne žáci prvních až čtvrtých tříd pracují podle svých TÝDENNÍCH PLÁNŮ. Druhý školní týden byl žákům pátých až devátých tříd představen a rozdán jejich osobní ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. První školní týden se také žáci dozvěděli o NABÍDCE KROUŽKŮ Střediska volného času a Domu dětí DŮM UM. Od pondělí 7. září jsme učili podle provizorního rozvrhu, který je nezbytným ověřením finálního rozvrhu.

Druhý školní týden žáci šestých tříd absolvovali svůj ADAPTAČNÍ KURZ a třetí týden jsme zahájili přípravu na školní projekt žáků II. stupně školy, OBOROVÉ DNY.

2)       FORMATIVNÍ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ A ZNÁMKY

Vzhledem k tomu, že naše škola dlouhodobě klade důraz na zavádění formativního hodnocení, které je vidět jak v týdenních plánech, tak v předmětových portfoliích, při sebehodnocení žáků, slovních hodnoceních učitele a která poskytuje dostatek konkrétních informací o průběhu vzdělávání žáka, považujeme přechod na elektronickou žákovskou knížku za plně obhajitelný. Považujeme za důležité, aby žáci věděli, co jim jde, v čem jsou opravdu dobří, ale také aby rozuměli tomu, kde mají ještě rezervy.

Přechod na elektronickou žákovskou knížku byl připravován a zaváděn od školního roku 2012/2013. V minulém školním roce ji již většina učitelů používala pro průběžnou klasifikaci. Přes ŠkoluOnLine, tedy prostřednictvím elektronické žákovské knížky každý žák vidí svůj KALENDÁŘ. Jeho součástí mohou být zadané úkoly, předávané výukové materiály i informace o změnách rozvrhu a akcích i projektech třídy, kterou navštěvuje. Touto cestou si také objednává obědy nebo může komunikovat se svými učiteli a podobně.

Pro žáky I. a II. stupně jsme připravili ŠKOLNÍ KNÍŽKY, které budou stále ještě sloužit jak k písemné komunikaci a omlouvání, tak od 5. tříd výše k sebehodnocení a hodnocení předmětů výchovného charakteru, u kterých je průběžné známkování nepraktické. V těchto předmětech jsou rozvíjené dovednosti, ke kterým mají někteří žáci, jiní dál. V těchto předmětech chceme rozvíjet tvořivost, odpovědnost i aktivitu. Každým dnem čekáme jejich dodání z tiskárny.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „KUK“ se nemění, tedy nevyžadují nové projednání či schvalování.

3)       ODBORNÝ ROZVOJ PEDAGOGŮ ZŠ KUNRATICE

ZŠ Kunratice je pracovištěm, na kterém působí pedagogičtí odborníci. Jsme školou, která je otevřena rodičům, která je otevřena komunikaci, která umí naslouchat.

Učitelé jsou odborníci. Jsem opravdu rád, že v naší škole máme celou řadu špičkových odborníků. Odpovědnost za kvalitu vzdělávání nese ředitel školy podobně jako ve firmách. Součástí řízení pedagogického procesu je také řízení a kontrola kvality. Ve škole za kvalitu pedagogického procesu odpovídá řediteli školy paní zástupkyně, MgA. Bc. Olga Králová.

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ ovlivňuje jak proměnu školní kultury, tak zajišťuje nadstandardní podmínky pro rozvoj pedagogických pracovníků. Díky plánovitému rozvoji se daří postupně naplňovat vizi projektu: „Jsme přesvědčeni, že každý žák se může díky naší pomoci denně naplno učit a zažívat úspěch.“.

Z důvodu udržitelnosti nastavené kvality si vychováváme budoucí kolegyně z kvalitních studentů / studentek posledních ročníků vysokých škol vzdělávajících budoucí učitele. Ti / ty získávají nadstandardní příležitost k získání pedagogické praxe. Část z nich má možnost se zapojit do párové výuky na I. i II. stupni školy.  Začínající pároví i samostatní učitelé jsou vedeni zkušenými kolegy a interními mentory. To, co je běžné ve fungujících efektivních firmách mohu konstatovat, že funguje i v ZŠ Kunratice. Učitelé lídři podporují své kolegy. Ve škole funguje partnerství. Sdílení zkušeností je jedním z nástrojů pro rozvoj pedagogů. Podpora v této úrovni však vyžaduje, aby podporovatel – mentor měl pro podporu svých kolegů pracovní prostor.

Všichni naši pedagogové si plánují svůj osobní pedagogický rozvoj a každoročně tento svůj plán projednávají s vedením školy a vyhodnocují, zda je v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy.

Jsem rád, že rodiče si váží našich učitelů a uznávají je jako odborníky ve své oboru.

4)       NOVÉ ŠATNOVÉ CENTRUM

Nové školní šatny jsou určeny pro 510 dětí. Rozmístění skříněk, jejich půdorys, šířka chodbiček, apod. byla stanovena projektem a mimo jiné i požárními předpisy. Projektem byl určen i materiál, z kterého mají být skříňky vyrobeny. Investor Městská část Praha Kunratice nám po výběrovém řízení, nechala na začátku července 2015 zvolit, jaký typ šatních skříněk od dodavatele vybereme. Zvažovali jsme, zda je praktičtější, aby dvě děti byly v jedné větší skřínce o šířce 25 cm, nebo aby byly nad sebou dvě nízké skříňky se šíří 25 cm, nebo aby se zvolil typ tzv. „Zetkových“ skříněk. Zvolili jsme řešení, kdy část skříněk je sestavena z velkých skříněk a část ze „Zetkových“ skříněk.

Počet skříněk v obou stávajících šatnách je propočten na plnou kapacitu školy, která by v budoucnosti měla být 810 žáků. Zetkové skříňky byly přidělovány především žákům ze 4. a 5. tříd, kteří si výtvarné potřeby a tělocvik mohou nechávat ve třídách. Výtvarníci žáků na II. stupni se domluvili, že veškeré výtvarné potřeby budou mít v učebně výtvarné výchovy a pro sportovce jsou připraveny skříňky u sportovní haly. Je potřeba, aby se tito žáci domluvili se svými trenéry. Žáci, kteří mají ze zdravotních důvodů dvoje učebnice, se na jejich uložení domluví s třídními učiteli a paní Pavlou Střížovou.

Tašky si mohou žáci odkládat jak ve školní jídelně, kde je pro ně připraven regál, tak i v dalších částech školy. Pro žáky 4. tříd necháváme budovat nový regál na tašky u školní družiny – „Klubík“. Podobně je prostor na odkládání tašek i ve školním klubu. Z prvních dní provozu v nových školních šatnách nevnímáme, že by nastal nějaký zásadní problém. Děti si postupně zvykají, že skříňka není odkládacím prostorem. Není místem, kde se nechávají i nedojedené svačiny, propocený cvičební úbor a podobně. Skříňky jsou především určeny pro odkládání svrchních šatů a bot.

ZÁVĚREM

Škola je složitý organismus. Proměna tohoto organismu je dlouhodobý proces.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě školního roku podíleli. Příprava probíhala na všech úsecích, jak ve školní jídelně, tak i na provozním úseku. Díky dostavbě, kdy ještě 30. srpna se ve škole bouralo a připravit zejména historickou budovu nebylo jednoduché. Poděkování za přípravu pedagogického roku patří i všem pedagogům, třídním, netřídním, párovým učitelům, vychovatelům i asistentům a pracovníkům Školního poradenského pracoviště. Děkuji také trenérům i vedoucím kroužků DDM DŮM UM a Střediska volného času. Jedná se o více jak stovku lidí.

Chci poděkovat i všem rodičům, kteří se snaží porozumět změnám ve vzdělávání jejich dětí a důvěřují nám.

Věřím, že rychlý začátek školního roku přejde plynule do každodenní školní práce, do každodenních školních i mimoškolních radostí a úspěchů. Věřím, že komunikační nedorozumění, která nastala v prvních školních dnech, budeme do budoucna řešit rychlejším předáváním informací a opravdu otevřenou komunikací.

Přeji všem příjemný a úspěšný školní rok 2015/16.

Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy