Volby členů Školské rady - volební období 2021 až 2024

Publikoval Vít Beran
Datum 2.1.2022
Volby členů Školské rady - volební období 2021 až 2024

Volby členů ŠR za zákonné zástupce žáků se konaly 18. listopadu 2021.

Výsledek voleb

 • Novými členy ŠR za zákonné zástupce žáků se stávají a se svým zvolením souhlasí (v pořadí podle počtu hlasů):
  Ladislav Král, MBA, Ing. Jana Maršálková, MIM a Mgr. Luděk Šantora.
 • Dále se v pořadí podle počtu hlasů umístili (v pořadí podle počtu hlasů):
  Tomáš Lachman, Mgr. Ivana Nová, Jakub Olbert, Bc. Dagmar Daňková, MBA.

Harmonogram voleb - INFORMACE PRO VOLIČE - KandidátiZákonná úpravaPřiložené soubory

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků,
funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí v roce 2021 a ze zákona jsem pověřen organizací voleb do Školské rady. Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhů, respektive ke kandidatuře za člena Školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady, schváleným Radou MČ Praha Kunratice, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období.

Harmonogram voleb:

 • Do pondělí 1.11. 2021 15:00 hodin je možné v kanceláři školy předat návrhy kandidátů do školské rady na podatelnu školy.

 • Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve Školské radě své přihlášky ke kandidatuře (formát .docx nebo .pdf) mohou odevzdávat do pátku 5.11.2021.

 • Dne 8.11. 2021 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.

 • Dne 18.11.2021 proběhnou VOLBY v rámci informativního odpoledne. Z navržených kandidátů budou tajnou volbou rodiče/zákonní zástupci žáků, volit tři zástupce na nové funkční období v průběhu informativního odpoledne dne 18. listopadu 2021 od 7:00 do 19:00 hodin na recepci školy.

INFORMACE PRO VOLIČE: volba ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ se uskuteční 18. listopadu 2021

 • Od 7:00 hodin si voliči vyzvednou volební lístek na recepci školy a převzetí potvrdí podpisem na seznamu třídy.
 • Pokud má rodič/zákonný zástupce ve škole dvě a více dětí je volební lístek připraven ve třídně nejmladšího, respektive mladšího dítěte. V případě dvojčat /vícerčat rozdělených do dvou/více tříd, je volební lístek připraven ve třídě s dřívějším abecedním označením (A-B v A, A-C v A, B-C v B).
 • Volit můžete do ukončení informativního odpoledne. Nevydané volební lístky předá recepční zpět do kanceláře školy nebo ředitelny.
 • Volit můžete od 7:00 do 19:00 hodin na recepci školy. Děkujeme.
Děkujeme za Vaši aktivní účast.

Kandidáti do školské rady – Prosím, seznamte se!

Kandidáti jsou řazeni v pořadí podle abecedy.

Vyhlášení voleb do školské rady a vzor přihlášky kandidáta do ŠR - formát .docx nebo .pdf

KANDIDÁT

DŮVOD KANDIDATURY

DALŠÍ INFORMACE
v přihlášce

Bc. Dagmar Daňková, MBA

Mít maximální přehled o činnosti školy, připravovaných projektech a akcích a mít také možnost vyjádřit se k řešeným tématům jménem svým i rodičů a ovlivnit jejich výsledek; preferuji aktivní zapojení a skutečné řešení, nemám v povaze jen vše probírat mimo školu bez jakéhokoliv efektu.

Více
informací
ZDE

Zpět na výběr kandidátů. 

Ing. Ladislav Král, MBA

stávající předseda ŠR

S naší rodinou bydlíme v Kunraticích od roku 2005. Líbí se nám zejména sousedská pospolitost a blízkost přírody. Také si velmi vážíme kvality místního vzdělávání. Přeji si, abychom zde žili mnoho dalších let, během kterých naši tři synové společně s vašimi dětmi získají základní dovednosti právě na ZŠ Kunratice.

Ve Školské radě bych rád navázal na svoje dosavadní působení zástupce rodičů v období let 2018 až 2021. V následujícím tříletém období chci přispět zejména k tomu, aby naše děti dále získávaly kvalitní znalosti a sociální dovednosti při zachování dobré skupinové atmosféry a individuální duševní pohody.

Prioritou pro mne bude práce na zabezpečení vhodných podmínek pro učení, a také na podpoře schopnosti žáků a pedagogů učit se v rozmanitých podmínkách bez podléhání stresu. Jedná o například o pořádání pravidelných skupinových supervizí pro asistenty pedagoga, učitele nebo celý pedagogický sbor. Zde bych rád využil vlastní znalosti a dovednosti, a také vztahy s dalšími odborníky na duševní zdraví ve školství.

Jsem přesvědčen, že lidskou přirozeností je chtít něco znát, umět a spolupracovat. Většina úspěšných kultur a společností stojí právě na těchto hodnotách. Mým zájmem je také umožnit našim dětem přístup k poznání, které je nasměruje k profesi, při níž nejlépe využijí své jedinečné dovednosti a talenty.

S ohledem na výše uvedené základní hodnoty bych rád podporoval tyto oblasti: univerzální jazyky (umění, logika, matematika), český jazyk a světové jazyky (čtenářské kluby, divadelní kroužky), správnou volbu profese (s ohledem na individuální osobnost dítěte), pohyb a sport (doprava do školy, jakékoli aktivity).

Více
informací
ZDE

Zpět na výběr kandidátů. 

Mgr. Tomáš Lachman

Přispět k udržení vysoké vzdělávací úrovně školy, podpořit školu ve vedení dětí k odpovědnosti, samostatnosti, informační gramotnosti a kritickému myšlení.

Zprostředkovávat otevřenou komunikaci mezi zástupci rodičů, školy a jejího zřizovatele.

Snažit se, aby škola zůstala i nadále místem, kam se děti těší.

Více
informací
ZDE

Zpět na výběr kandidátů. 

Ing. Jana Maršálková, MIM

Věřím, že je správné, aby se rodiče aktivně zapojovali do diskuze o podobách vzdělávání svých dětí, přinášeli své podněty a zároveň naslouchali postojům vedení školy. Budoucnost našich dětí je naším společným zájmem.

Více
informací
ZDE

Zpět na výběr kandidátů. 

Mgr. Ivana Nová

stávající členka ŠR

Důvodem mojí kandidatury na členku školské rady za zákonné zástupce je skutečnost, že máme dvě dcery ve věku 10 a 13 let, přičemž obě navštěvují ZŠ Kunratice. Není mi lhostejné, a to zvláště v této době, jakým způsobem se děti vzdělávají ve škole, jaké podmínky ke studiu mají a v jakém prostředí tráví polovinu dne. Stojím si za tím, že škola, resp. učitelé a rodiče stojí na stejné straně, a to nejen co se společných zájmů a jiných skutečností týče. Cítím, že synergický efekt současného působení školy a rodičů je podstatný pro zdravý vývoj našich potomků. V jednání upřednostňuji mediaci před „konfliktem“, avšak jsou okamžiky, kdy je třeba stát za zájmy druhých, kdy kompromis není na místě.

Více
informací
ZDE

Zpět na výběr kandidátů. 

Jakub Olbert

Dlouhodobě mé firmy podporovaly školu a její aktivity pouze finančně. V současné krizi však nemůžeme nadále poskytovat tyto prostředky, porot bych rád pomohl škole a jejímu rozvoji osobně.

Čeká nás složité období a mou prioritou ve Školské radě bude hledání cest, jak zajistit prezenční výuku a zabránit nesmyslnému uzavírání zdravých dětí. Dále jsem pro otevření diskuse o inkluzi s cílem nepodřizovat většinu menšině. V neposlední řadě budu usilovat o změnu využívání sportovních ploch a ostatních volnočasových prostor přednostně pro kunratické děti a místní spolky.

Více
informací
ZDE

Zpět na výběr kandidátů. 

Mgr. Luděk Šantora

stávající člen ŠR

 • obě naše děti rády navštěvují skvělou kunratickou školu
 • všechny svoje mindráky mám vyřešené a jsem schopen racionálního pohledu na problémy ve Školské radě probírané
 • pocházím z učitelské rodiny
 • jsem původním povoláním učitel
 • ve Školské radě při ZŠ Kunratice působím už dvě volební období, celkem šest let

Více
informací
ZDE

Zpět na výběr kandidátů. 

 

   
Víte-li o vhodném kandidátovi, či máte-li zájem stát se členem školské rady a podílet se tak na rozvoji, ale také supervizi školy, pošlete své návrhy na kandidáty či potvrďte svůj zájem do pátku 1.11.2021 15:00 hodin na podatelnu školy, respektive odevzdávejte přihlášky do pondělí 5.11.2021 na podatelnu školy – kancelář školy – I. patro v historické budově nebo poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu skola@zskunratice.cz. Vzor přihlášky je ke stažení na webu školy v červené sekci – Školská rada při ZŠ Kunratice - Dokumenty Školské rady. V přihlášce uveďte jméno, titul, třídu Vašeho syna nebo dcery, povolání, krátké zdůvodnění Vaší kandidatury a také kontakt. Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném školském zákoně. Výňatek týkající se školských rad najdete na webových stránkách naší školské rady
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy 22. září 2021
 

Zákonná úprava

Výňatek ze školského zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Školská rada
§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.