Zápis z členské schůze PATRON, z.s. 22.05.2017

Patron, z. s.

se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 22693475

 

 

Zápis z členské schůze spolku Patron, z. s.

 

Datum a místo konání členské schůze:

  • 22. 5. 2017 v sídle spolku

 

Svolavatel:

  • Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku

 

Přítomni:

  • viz příloha – prezenční listina

 

Program:

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny

2)      Schválení programu členské schůze

3)      Zahradní slavnost

4)      Školní jídelna

5)      Zápisy z třídních schůzek

6)      Rodičovské kavárny

7)      Schválení nových grantů

8)      Dostavba školy a školní jídelny

9)      Financování párové výuky ze strany obce

10)  Závěr

 

Průběh jednání:

 

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Schůzi zahájila předsedkyně spolku Lýdie Mazurová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny.

 

2)      Předložen program členské schůze

Předsedkyně spolku uvedla program členské schůze, který byl všemi členy jednomyslně přijat.

 

3)      Zahradní slavnost

Vedoucí střediska volného času Renáta Linhová představila zahradní slavnost, která se bude konat 27. 6. 2017 a nabídla možnost spoluúčastnit se na pořádání této akce rodičům, kteří budou ochotní pomáhat na jednotlivých stanovištích. Zároveň požádala o propagační materiály a drobné upomínkové předměty do „překvapeníček“. Téma letošního roku je „beránkování“, na oslavu 10. výročí působní ředitele školy Víta Berana na ZŠ Kunratice.

 

 

4)        Školní jídelna

Členové spolku Patron, kteří se účastní stravovací komise za rodiče, zhodnotili kladně působení této dobrovolné akce. Pan Jaroslav Kokeš uvedl, že školní jídelna vaří chutně a žáci mají možnost výběru. Drobné změny jsou s vedoucí školní jídelny i nadále připravovány. Ředitel školy přítomné seznámil se skutečností, že masna Dolejš dodává do školní jídelny uzeniny, které mají nižší obsah soli než produkty běžně dostupné na trhu.

 

5)      Zápisy z třídních schůzek

Členové spolku vzali na vědomí podněty z třídních schůzek z ledna 2017 s postojem školy k předloženým bodům. Otázka ze třídy 2. B. k možnosti financování párové výuky ze strany obce nebyla školou zodpovězena. Daná problematika byla projednána pod samostatným bodem.

 

6)      Rodičovské kavárny

V letošní školním roce proběhla rodičovská kavárna na téma Párová výuka, která byla pro rodiče stávajících žáků, tak i pro rodiče budoucích prvňáčků. Kavárny se zúčastnilo asi 40% rodičů budoucích prvňáčků.

V budoucím školním roce bude v říjnu rodičovská kavárna na výchovu chlapců od zkušené lektorky Mgr. Bartákové. Členové spolku byli vyzváni, aby na třídních schůzkách požádali rodiče o možné náměty na téma rodičovské kavárny v příštím školním roce.

 

7)      Rodičovské granty

Členům spolku byly předloženy granty. Jednalo se o:

1.      Grant školní knihovny na odpolední hrátky v knihovně ve výši 1600 Kč s cílem podpořit u žáků zájem o knižní tituly

2.      Grant klubíku a školní družiny na nákup sladkých odměn při oslavách dne dětí v podobě Družinové olympiády ve výši 6000 Kč

3.      Grant Globu ve výši 5000 Kč na reprezentaci školy na studentské konferenci Globe Games 2017

4.      Grant školní knihovny na školní rok 2017/2018 ve výši 2000 Kč na útulnou knihovnu sloužící pro vytvoření vhodnějších podmínek pro četbu

5.      Grant školní knihovny na školní rok 2017/2018 v celkové výši 3600 Kč (9 x 400 Kč) na čtenářské akce v knihovně

 

Členové uvedli, že s ohledem na množství sladkostí konzumovaných dětmi obecně by bylo vhodnější nabídnout zdravější alternativy sladkostí v podobě bonbónů z hroznového cukru sušeného ovoce apod. Bylo odsouhlaseno, že grant klubíku a školní družiny na nákup sladkých odměn při oslavách dne dětí v podobě Družinové olympiády ve výši 6000 Kč je podmíněn nákupem zdravých pochutin.

 

Usnesení: Přítomní schválili všechny předložené granty

 

Hlasování: PRO:  12, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  0.

 

 

8)      Dostavba školy a školní jídelny

Ředitel školy představil novou přístavbu základní školy, kdy uvedl, že zde vzniknou 4 nové třídy. V horním patře bude výtvarný ateliér a učebna matematiky. V přízemí vznikne dvojučebna oddělitelná posuvnými stěnami, která bude využitelná různými způsoby, jako je např. dramatická výchova, projektové vyučování apod. Nové učebny budou moderně vybaveny. Slavnostní otevření nové části proběhne při příležitosti zahradní slavnosti za účasti zástupců MČ Kunratice a Magistrátu hlavního města Prahy.

Školní jídelna by se měla rozšířit o novou dostavbu, která bude prováděna v průběhu školního roku 2017/2018.

 

9)      Financování párové výuky ze strany obce

 

Vedení spolku seznámilo členy spolku s možností financování párové výuky ze strany obce. Výkonný výbor neformálně jednal se zástupci radnice MČ Kunratice o možnosti financování párové výuky. Z jednání vyplynulo, že rozpočet obce je přesně stanoven a pokud bude spolek Patron požadovat příspěvek na párovou výuku, budou se muset tyto peníze vzít z jiné rozpočtové kapitoly určené pro školu. Nicméně bylo přislíbeno, že na dané téma bude oficiální schůzka. Než k předjednané schůzce došlo, někteří rodiče v rámci vlastních aktivit vyvinuli iniciativu projednávat financování celé párové výuky obcí.. Po tomto jednání zástupci městské části nejsou nakloněni na párovou výuku přispívat, protože by šlo o nesystémové jednání zaměřené pouze na úzkou skupinu žáků.

 

10)  Závěr

Jeliko

Patron, z. s.

 

se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 22693475

 

 

 

 

 

Zápis z členské schůze spolku Patron, z. s.

 

 

 

Datum a místo konání členské schůze:

 

  • 22. 5. 2017 v sídle spolku

 

 

 

Svolavatel:

 

  • Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku

 

 

 

Přítomni:

 

  • viz příloha – prezenční listina

 

 

 

Program:

 

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny

 

2)      Schválení programu členské schůze

 

3)      Zahradní slavnost

 

4)      Školní jídelna

 

5)      Zápisy z třídních schůzek

 

6)      Rodičovské kavárny

 

7)      Schválení nových grantů

 

8)      Dostavba školy a školní jídelny

 

9)      Financování párové výuky ze strany obce

 

10)  Závěr

 

 

 

Průběh jednání:

 

 

 

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

 

Schůzi zahájila předsedkyně spolku Lýdie Mazurová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny.

 

 

 

2)      Předložen program členské schůze

 

Předsedkyně spolku uvedla program členské schůze, který byl všemi členy jednomyslně přijat.

 

 

 

3)      Zahradní slavnost

 

Vedoucí střediska volného času Renáta Linhová představila zahradní slavnost, která se bude konat 27. 6. 2017 a nabídla možnost spoluúčastnit se na pořádání této akce rodičům, kteří budou ochotní pomáhat na jednotlivých stanovištích. Zároveň požádala o propagační materiály a drobné upomínkové předměty do „překvapeníček“. Téma letošního roku je „beránkování“, na oslavu 10. výročí působní ředitele školy Víta Berana na ZŠ Kunratice.

 

 

 

 

 

4)        Školní jídelna

 

Členové spolku Patron, kteří se účastní stravovací komise za rodiče, zhodnotili kladně působení této dobrovolné akce. Pan Jaroslav Kokeš uvedl, že školní jídelna vaří chutně a žáci mají možnost výběru. Drobné změny jsou s vedoucí školní jídelny i nadále připravovány. Ředitel školy přítomné seznámil se skutečností, že masna Dolejš dodává do školní jídelny uzeniny, které mají nižší obsah soli než produkty běžně dostupné na trhu.

 

 

 

5)      Zápisy z třídních schůzek

 

Členové spolku vzali na vědomí podněty z třídních schůzek z ledna 2017 s postojem školy k předloženým bodům. Otázka ze třídy 2. B. k možnosti financování párové výuky ze strany obce nebyla školou zodpovězena. Daná problematika byla projednána pod samostatným bodem.

 

 

 

6)      Rodičovské kavárny

 

V letošní školním roce proběhla rodičovská kavárna na téma Párová výuka, která byla pro rodiče stávajících žáků, tak i pro rodiče budoucích prvňáčků. Kavárny se zúčastnilo asi 40% rodičů budoucích prvňáčků.

 

V budoucím školním roce bude v říjnu rodičovská kavárna na výchovu chlapců od zkušené lektorky Mgr. Bartákové. Členové spolku byli vyzváni, aby na třídních schůzkách požádali rodiče o možné náměty na téma rodičovské kavárny v příštím školním roce.

 

 

 

7)      Rodičovské granty

 

Členům spolku byly předloženy granty. Jednalo se o:

 

1.      Grant školní knihovny na odpolední hrátky v knihovně ve výši 1600 Kč s cílem podpořit u žáků zájem o knižní tituly

 

2.      Grant klubíku a školní družiny na nákup sladkých odměn při oslavách dne dětí v podobě Družinové olympiády ve výši 6000 Kč

 

3.      Grant Globu ve výši 5000 Kč na reprezentaci školy na studentské konferenci Globe Games 2017

 

4.      Grant školní knihovny na školní rok 2017/2018 ve výši 2000 Kč na útulnou knihovnu sloužící pro vytvoření vhodnějších podmínek pro četbu

 

5.      Grant školní knihovny na školní rok 2017/2018 v celkové výši 3600 Kč (9 x 400 Kč) na čtenářské akce v knihovně

 

 

 

Členové uvedli, že s ohledem na množství sladkostí konzumovaných dětmi obecně by bylo vhodnější nabídnout zdravější alternativy sladkostí v podobě bonbónů z hroznového cukru sušeného ovoce apod. Bylo odsouhlaseno, že grant klubíku a školní družiny na nákup sladkých odměn při oslavách dne dětí v podobě Družinové olympiády ve výši 6000 Kč je podmíněn nákupem zdravých pochutin.

 

 

 

Usnesení: Přítomní schválili všechny předložené granty

 

 

 

Hlasování: PRO:  12, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  0.

 

 

 

 

 

8)      Dostavba školy a školní jídelny

 

Ředitel školy představil novou přístavbu základní školy, kdy uvedl, že zde vzniknou 4 nové třídy. V horním patře bude výtvarný ateliér a učebna matematiky. V přízemí vznikne dvojučebna oddělitelná posuvnými stěnami, která bude využitelná různými způsoby, jako je např. dramatická výchova, projektové vyučování apod. Nové učebny budou moderně vybaveny. Slavnostní otevření nové části proběhne při příležitosti zahradní slavnosti za účasti zástupců MČ Kunratice a Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Školní jídelna by se měla rozšířit o novou dostavbu, která bude prováděna v průběhu školního roku 2017/2018.

 

 

 

9)      Financování párové výuky ze strany obce

 

 

 

Vedení spolku seznámilo členy spolku s možností financování párové výuky ze strany obce. Výkonný výbor neformálně jednal se zástupci radnice MČ Kunratice o možnosti financování párové výuky. Z jednání vyplynulo, že rozpočet obce je přesně stanoven a pokud bude spolek Patron požadovat příspěvek na párovou výuku, budou se muset tyto peníze vzít z jiné rozpočtové kapitoly určené pro školu. Nicméně bylo přislíbeno, že na dané téma bude oficiální schůzka. Než k předjednané schůzce došlo, někteří rodiče v rámci vlastních aktivit vyvinuli iniciativu projednávat financování celé párové výuky obcí.. Po tomto jednání zástupci městské části nejsou nakloněni na párovou výuku přispívat, protože by šlo o nesystémové jednání zaměřené pouze na úzkou skupinu žáků.

 

 

 

10)  Závěr

 

Jelikož program schůze byl vyčerpán, předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku ukončila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Lýdie Mazurová                             Datum a podpis: 23. 5. 2017

 

 

 

Zkontroloval: Alena Marková                      Datum a podpis: 23. 5. 2017

 

 

 

Zápis ověřil: Veronika Doležilová                Datum a podpis: 23. 5. 2017

 

 

ž program schůze byl vyčerpán, předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku ukončila.

 

 

 

 

Zapsala: Lýdie Mazurová                             Datum a podpis: 23. 5. 2017

 

Zkontroloval: Alena Marková                      Datum a podpis: 23. 5. 2017

 

Zápis ověřil: Veronika Doležilová                Datum a podpis: 23. 5. 2017