Organizace finanční podpory párové výuky pro školní rok 2014/2015

Publikoval Vít Beran
Datum 5.10.2014
Organizace finanční podpory párové výuky pro školní rok 2014/2015

DOTAZNÍK O PÁROVÉ VÝUCE A DAROVACÍ SMLOUVY PRO  DRUHÁČKY A TŘEŤÁČKY - informace k organizaci dotazníkové ankety o párové výuce a k uzavírání darovacích smluv na financování párové výuky pro příští školní rok 2014/2015. 

 ORGANIZACE UZAVÍRÁNÍ DAROVACÍCH SMLUV NA FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PÁROVÉ VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 - 2. A 3. ROČNÍK

 

Vážení a milí rodiče i ostatní,

     na základě výsledků dotazníkové ankety k párové výuce v příštím školním roce 2014/2015 Vám po rozhodnutí školy o zajištění párové výuky spolek Patron předkládá darovací smlouvu na finanční zajištění párové výuky.

     Organizačně jsme se snažili zjednodušit vlastní nakládání se smlouvou, především vracení podepsaného výtisku smlouvy: „Formulář“ smlouvy Vám opět poskytujeme elektronicky, po dopravení vyplněné smlouvy do školy smlouvu podepíše i předsedkyně spolku Patron pí. Círová a podepsaný výtisk Vám připravíme do třídy na třídních schůzky, které se budou konat na konci května 2014. Snažíme se Vám tak ulevit od jedné pochůzky navíc, kdy jste si podepsaný výtisk smlouvy přebírali zpět zpravidla po předchozí dohodě.

     Nově jsme zavedli specifický symbol párové výuky 222 a variabilní symbol dítěte, který je shodný se „školním“ VS dítěte a uvádíte je na platbách např. na školní fond, pobytové akce, atd. Jde o sedmimístné číslo začínající 2012xxx nebo 2013xxx.

     Po dohodě se školou celou organizaci finančního zajištění párové výuky profesionalizujeme. Veškeré práce na projektu tak budou vedeny za odměnu. Proto je součástí každé darovací smlouvy na párovou výuku i samostatný dar na vedení projektu ve výši 200 Kč na celý školní rok.

     Stejně jako v minulém roce dostáváte e-mailem společně s „formulářem“ smlouvy v elektronické podobě i podrobný návod k vyplnění smlouvy. Načasováním uzavření smluv i vrácení podepsaného výtisku se snaží spolek Patron potlačit riziko ztráty smlouvy při doručování i při vracení, protože se do procesu nezapojuje nikdo další.

     Spolek Patron smlouvu zkontroluje, v případě nepřesností Vás bude kontaktovat a zajistí podpis smlouvy i předsedkyní spolku Patron. Poté smlouvy roztřídí a přichystá do obálek do jednotlivých tříd k vyzvednutí na třídních schůzkách na konci května 2014 na jméno dítěte u třídních učitelek vyzvednout. Nevyzvednuté smlouvy si po třídních schůzkách spolek Patron vyzvedne od třídních učitelek zpět a uloží je do dokumentace párové výuky. Uzavřenou smlouvu si pak bude možné převzít zpět po předchozí dohodě.

     Smlouvy proto, prosíme, dopravte do školy nejlépe do 23. května 2014,  abychom Vám je stihli připravit zpět.

 Děkujeme za důvěru, pochopení i spolupráci,

Kateřina Círová, předsedkyně spolku Patron

Veronika Doležilová, Alena Marková a Oto Potluka

 

Poznámky k údajům ve smlouvě:

Tzv. identifikační údaje (jméno/název, adresa/sídlo): vyplňujeme vždy formální údaje, každá smlouva je pro mnohé z nás i spolek Patron účetní a daňový doklad.

Specifický symbol: je předvyplněný přímo ve smlouvě, budeme jej tak mít k dispozici současně se zasláním „formuláře“ smlouvy

- Variabilní symbol: je potřeba, abychom jej doplnili a uváděli při poskytnutí/poskytování finančního daru. Známe jej ze všech „školních“ plateb. Jiná čísla neuvádíme, nevedou k identifikaci.

Výše finančního daru:

   - Zde se projevuje smysl dotazníkové ankety. Podstata je v tom, že podle naší ochoty podpory párové výuky, kterou vyjadřujeme hodnotou daru, se vedení školy po vyhodnocení ankety rozhoduje, jestli přistoupí k párové výuce i v příštím školním roce. Škola nám tak věří, že prostřednictvím spolku Patron od nás obdrží finanční dar ve slíbené výši.

   - Přijetí rozhodnutí o pokračování párové výuky však škola činí až poté, kdy vyhodnotí, že je schopna rozdíl mezi zákonnou potřebou na tzv. superhrubou odměnu druhého pedagoga a deklarovanou podporou dárců pokrýt z jiných zdrojů, především projektových a dalších sponzorských darů.

   - Bohužel, není možné, aby škola financovala párovou výuku z peněz z veřejných rozpočtů, protože tyto peníze mají své přesné zákonné určení i výši. Z veřejných rozpočtů tak škola na párovou výuku čerpat nemůže a nesmí. Pokud by se následně ukázalo, že je skutečná finanční podpora dárců nižší, škole by nezbylo než přistoupit buď k omezení dosavadního rozsahu, nebo k ukončení párové výuky i v průběhu školního roku.

   - Pro ověření výše slíbeného finančního daru se můžeme obrátit přímo na pí. Doležilovou (veronika.dolezil(zavinac)centrum.cz)

 Cokoli byste rádi ještě věděli, či potřebovali organizátorům sdělit, využijte, prosím, adres:

patron.parovavyuka2013@zskunratice.cz (pro 2. ročník 2014/2015),

patron.parovavyuka2012@zskunratice.cz (pro 3. ročník 2014/2015).

 

 

INFORMACE K DOTAZNÍKOVÉ ANKETĚ O PÁROVÉ VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 - 2. A 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče i ostatní podporovatelé,

v loňském i letošním školním roce probíhá ve všech třídách 1. i 2. ročníku část výuky jako tzv. výuka párová. Po jejím zavedení v loňském školním roce jste měli v prvních dvou ročnících o párovou výuku zájem a současně ji byli ochotni finančně podpořit i v letošním školním roce. Jde o způsob výuky, který není možné financovat z rozpočtu školy coby rozpočtu veřejné instituce závislé na rozpočtech veřejných (obce, kraje, státu), protože peníze z těchto veřejných rozpočtů lze používat jen k tomu, co umožňují zákony. Párová výuka však v této skupině "věcí" není. Po celou dobu své existence je proto párová výuka financována hlavně z vašich finančních darů a dalších financí, které škola získává svým zapojením do projektových aktivit, v tomto případě především do projektu Pomáháme školám k úspěchu.
Protože jde o významnou aktivitu školy, o.s. Patron jako organizátor sbírky a škola jako realizátor párové výuky, by rádi znali Váš zájem o její pokračování i v příštím školním roce. Proto o.s. Patron připravilo dotazníkovou anketu, jejímž smyslem je zjistit nejen zájem o pokračování párové výuky v příštím školním roce, ale i ochotu párovou výuku finančně podpořit. Podle těchto dvou kritérií škola vyhodnotí, jestli bude schopná případný rozdíl mezi vaší ochotou párovou výuku podpořit a potřebnou částkou pokrýt právě z tzv. projektových financí.

S organizací dotazníkové ankety, která bude probíhat na lednových třídních schůzkách se můžete seznámit ZDE.

S dotazníkem pro současné první třídy se můžete seznámit ZDE a s dotazníkem pro současné druhé třídy se můžete seznámit ZDE.

Tento dotazníkový formulář můžete využít k vyjádření svého názoru v případě, že se třídních schůzek nezúčastníte (více viz informace o průběhu ankety).

Děkujeme Vám za dosud projevenou důvěru, spolupráci, podporu i pochopení.

Kateřina Círová, předsedkyně spolku Patron

Veronika Doležilová a Oto Potluka