FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2020/2021

Datum 30.11.2020
FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2020/2021

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2020/2021 z darů rodičů třeťáčků.

Pokračování párové výuky ve 3. ročníku podpořilo 61,11 % dárců. 

Každá třída 3. ročníku má do konce roku 2020 3,5 vyučovací hodiny párové výuky týdně.

Finanční dary na párovou výuku spolek přijal z podstatné většiny ještě před zahájením školního roku, především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 2. září 2020 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu od září do prosince 2020. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 19 889 Kč, celkem 79 556 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,477.

(Informace k počtu hodin párového vyučování od 1. ledna 2021

celková výše finančních darů .......................................................... ... ... Kč

platy za září až prosinec 2020 - ... hod/každá třída 3. ročníku .......... ... ... Kč    

k využití zbývá ................................................................................. ... ... Kč

1 hodina párové výuky v ročníku od 1. 1. 2021 .................................. ... ... Kč

počet vyučovacích hodin párové výuky (k využití : cena hodiny v  ročníku týdně ) .............. ... ... hod v každé třídě ročníku.)

(Dne ... ... 2021 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu do konce školního roku. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši ... Kč, celkem ... Kč.)

(V červenci 2021 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 3. ročník ve výši ... Kč.)

(Ve školním roce 2020/2021 škola podpořila párovou výuku ve 3. rořníku minimálně ve výši ... Kč.)

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 doba/jev výše součtu       darů (v Kč) na plat párových    učitelů (v Kč) na správu projektu (v Kč) správa projektu vyjádřená v %

uzavření 1. darovací smlouvy

(stav k 31.8.2020)

 247 100  223 100  24 000   9,713 %
31.12.2020        

uzavření 2. darovací  smlouvy

(stav k ..1.2021)

       
30.6.2021        
31.7.2021        

celkem

 247 100  223 100  24 000   9,713 %

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 80 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 7 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 10 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 3 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.