Pravidla pro hodnocení ve výtvarné výchově

Publikoval Kateřina Círová
Datum 13.9.2023

 

3 základní kritéria pro hodnocení práce ve výtvarné výchově:

 

1. Aktivita

Žák se aktivně účastní výuky, naslouchá učiteli, plní zadané úkoly v hodině. Žák má 70% aktivní docházky v předmětu, v případě nižší docházky žák nahrazuje absenci v předmětu náhradní výtvarnou prací.

 2. Pořádek

Žák po dokončení práce uklidí své pracoviště i prostor kolem něj a odevzdá veškeré výtvarné pomůcky, s kterými v hodině pracoval, ve stavu, v jakém si je zapůjčil. Případné poškození či ztrátu žák hlásí učiteli.

 3. Připravenost na hodinu

Žák si vede žákovské portfolio, je připraven na hodinu podle zadání učitele, plní zadané domácí úkoly.

 

  • Plnění těchto kritérií posuzuje učitel společně s žákem. Na základě nich pak učitel vyvozuje čtvrtletní hodnocení v předmětu a závěrečnou známku v pololetí a na konci školního roku.

 

4 kritéria, která se hodnotí při tvorbě výtvarného díla či projektu:

 

1. Zadání

Dodržení zadaného úkolu (námět, téma práce).

 2. Formát

Zvládnutí zadaného formátu (A4, A3, …).

 3. Technika

Dodržení zadané výtvarné techniky (malba, kresba, koláž, ...).

 4. Dokončení

Dokončení práce v zadaném čase.

 

  • Tato kritéria žák hodnotí společně s ostatními žáky a pedagogem v rámci závěrečné reflexe po ukončení výtvarné práce nebo výtvarného projektu. Hodnotící tabulka je součástí portfolia žáka a slouží žákovi především jako nástroj k sebehodnocení a sledování vlastního pokroku.