Volby členů Školské rady

kandidátů (ing. Jaroslav Kokeš - Ing. Ladislav Král, MBA - Mgr. Ivana Nová - Luděk Šantora) budou tajnou volbou rodiče / zákonní zástupci žáků, volit tři zástupce na nové funkční období v průběhu třídních schůzek dne 25. ledna 2018 od 14:00 do 19:30 hodin na recepci školy.

Harmonogram voleb - INFORMACE PRO VOLIČE - KandidátiZákonná úpravaPřiložené soubory

Vážení rodiče - zákonní zástupci žáků, funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce skončilo 10. 12. 2017 a ze zákona jsem pověřen organizací voleb do Školské rady. Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhů, respektive ke kandidatuře za člena Školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady, schváleným Radou MČ Praha Kunratice, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období.

Harmonogram voleb:

  • Do pátku 12.1. 2018 15:00 hodin je možné v kanceláři školy předat návrhy kandidátů do školské rady na podatelnu školy.

  • Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve Školské radě své přihlášky ke kandidatuře mohou odevzdávat do pondělí 15.1.2018.

  • Dne 18.1. 2018 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.

  • Dne 25.1.2018 proběhnou VOLBY v rámci třídních schůzek.

INFORMACE PRO VOLIČE: volba ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ se uskuteční 25. ledna 2018 tak, že:

- Od 14:00 hodin pro rodiče žáků, kteří již měli třídní schůzky, nebo kteří se třídních schůzek nezúčastní. Tito voliči si vyzvednou volební lístek na recepci školy, a to nejpozději do 17:00 hodin. 
- Od 17:00 hodin jsou volební lístky u třídních učitelů.
- Pokud máte ve škole dvě a více dětí je volební lístek připraven ve třídně nejmladšího, respektive mladšího dítěte. V případě dvojčat /vícerčat rozdělených do dvou/více tříd, je volební lístek připraven ve třídě s dřívějším abecedním označením (A-B v A, A-C v A, B-C v B).
- Po ukončení třídních schůzek třídní učitel neprodleně přinese seznam voličů s podpisy a nevydané volební lístky zpět do kanceláře školy nebo ředitelny.
- V případě, že již skončila třídní schůzka ve třídě, kde máte připraven volební lístek, můžete si jej vyzvednout v ředitelně nebo v kanceláři školy. 
- Volit můžete od 14:00 do 19:30 hodin na recepci školy. Děkujeme.
Děkujeme za Vaši aktivní účast.

Kandidáti do školské rady - Prosím, seznamte se! 

Kandidáti jsou řazeni v pořadí podle doručených přihlášek.

Vyhlášení voleb do školské rady a vzor přihlášky kandidáta do ŠR - verze .doc; verze .pdf

0

KANDIDÁT

DŮVOD KANDIDATURY

DALŠÍ INFORMACE
v přihlášce

 

Luděk Šantora

Členem ŠR kunratické ZŠ jsem jako zástupce rodičů poslední tři roky. Původní profesí jsem učitel, navíc s učitelské rodiny. Svoje děti vychovávám s láskou, respektem a pokorou, což jsou vlastnosti, které mi obecně v naší společnosti chybí. Zejména respekt a pokoru k velmi dobré práci většiny zaměstnanců kunratické ZŠ, kteří navíc svojí práci dělají s láskou, se snažím do jednání školské rady pravidelně vnášet. Mimochodem můj jasný kandidát na prezidenta byl pan Michal Horáček, který je sice trochu svéráz, ale je to inteligentní člověk s jasnou vizí, úplně stejně vnímám pana ředitele Vítka Berana.

Více

informací

ZDE

 
Zpět na výběr kandidátů. 
 

Mgr. Ivana Nová

Jsem matkou dvou dcer, přičemž jedna z dcer navštěvuje již 4. třídu ZŠ Kunratice, druhá – šestiletá půjde letos k zápisu do ZŠ. Školní prostředí mi není lhostejné. Mám zájem na tom, aby se nejen mé dcery, ale i ostatní děti jak kvalitně ve zdejší škole vzdělávaly, tak se v ní cítily dobře i mimo vyučování. Již třetím rokem jsem členkou (tajemníkem) školské komise jako poradního orgánu starostky MČ Praha-Kunratice. Aktivně se podílím i ve svém volném čase na řešení zejména právních problémů zdejší ZŠ. Ráda bych přispěla ke zlepšení komunikace mezi školou a rodiči.

Více

informací

ZDE

 
Zpět na výběr kandidátů.
 

Ing. Ladislav Král, MBA

S mojí rodinou bydlíme v Kunraticích od roku 2005. Líbí se nám zejména sousedská pospolitost a blízkost přírody. Také si velmi vážíme kvality místního vzdělávání. Přeji si, abychom zde společně s vámi žili mnoho dalších let, během kterých naši tři synové získají základní dovednosti a vědomosti na ZŠ Kunratice.
VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ
Aktivním členstvím ve Školské radě chci společně se zaměstnanci ZŠ Kunratice přispět k tomu, aby naše děti uměly stavět mosty mezi sebou a pro nás. Ať už těmi mosty budou hmotné dopravní konstrukce nebo mezilidská spojení pomocí slov, hudby nebo obrazů. Jsem totiž přesvědčen, že lidskou přirozeností je chtít něco znát, umět a spolupracovat. Většina úspěšných kultur a společností stojí právě na těchto hodnotách.
Mým zájmem je také umožnit našim dětem přístup k poznání, které je nasměruje k profesi, při níž nejlépe využijí své jedinečné dovednosti a talenty.
S ohledem na výše uvedené základní hodnoty a principy bych se rád soustředil na tyto priority:
• Univerzální jazyky: podporovat zájem o umění (hudbu, malířství), logiku (matematiku, programování), světové jazyky (angličtinu a další jazyk) i češtinu (zejména čtení) jako prostředek mezilidské spolupráce;
• Správná volba profese: zprostředkovat setkávání s relevantními odborníky a usnadnit tak rozhodování o dalším zaměření studia, volbě zaměstnání nebo podnikání s ohledem na individuální osobnost dítěte;
• Dobrovolné vzdělávání: založit a provozovat letní a/nebo víkendovou univerzitu s účastí odborníků ve vybraných profesích, která bude přizpůsobena zájmům, sociální a rozumové zralosti dětí;
• Aktivní spolupráce: pokračovat a prohloubit spolupráci s Univerzitou Karlovou, SVČ, DDM – DŮM UM a dalšími organizacemi, včetně mezinárodních aktivit a sportu;
• Bezpečná doprava: další posílení podpory městských strážníků u přechodů pro chodce, například rozšíření dozoru u zastávky MHD IKEM.

Více

informací

ZDE

 

Zpět na výběr kandidátů.
 

ing. Jaroslav Kokeš

Pokud budu zvolen, nabízím rodičům zprostředkování a fungování jejich vztahu se školou, budu prosazovat zájmy rodičů i dětí k dosažení co nejkvalitnějšího a zároveň výchovného vzdělávání. Zkušenosti jsem nasbíral m.j. jako spoluiniciátor vzniku a člen Stravovací komise, která spolupracuje se školou na vytváření jídelníčku nejen z hlediska spokojenosti, ale i zdravé výživ. Jsem členem finančního výboru Úřadu městské části Praha Kunratice, který řeší finanční záležitosti této městské části (i tato činnost je pro mě přínosná vzhledem k této kandidatuře). Práci ve Školské radě budu provádět zodpovědně, protože mi velmi záleží na oboustranné spokojenosti (rodičů vč. dětí i školy).

Více

informací

ZDE

 
Zpět na výběr kandidátů.
 

 

   

Víte-li o vhodném kandidátovi, či máte-li zájem stát se členem školské rady a podílet se tak na rozvoji, ale také supervizi školy, pošlete své návrhy na kandidáty či potvrďte svůj zájem do pátku 12.1.2018 15:00 hodin na podatelnu školy, respektive odevzdávejte přihlášky do pondělí 15.1.2018 na podatelnu školy – kancelář školy – I. patro v historické budově nebo poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu skola@zskunratice.cz. Vzor přihlášky je ke stažení na webu školy v červené sekci – Školská rada při ZŠ Kunratice - Dokumenty Školské rady. V přihlášce uveďte jméno, titul, třídu Vašeho syna nebo dcery, povolání, krátké zdůvodnění Vaší kandidatury a také kontakt. Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném školském zákoně. Výňatek týkající se školských rad najdete na webových stránkách naší školské rady

Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy 14. prosince 2017

Zákonná úprava

Výňatek ze školského zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Školská rada
§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přiložené soubory:

Příspěvek

Publikován: 29.12.2011

Naposled upraven: 19.1.2018

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Út
23.1.
Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


St
24.1.
ŠPANĚLSKÝ DEN - celoškolní projekt Asociace školních jiídelen, SZÚ Praha, ŠJ při ZŠ Kunratice a ZŠ Kunratice
08:00 - 11:40

Co již o Španělsku víme a co se chceme ještě dozvědět? Na dopolední projektový den ve škole naváže španělský oběd ve školní jídelně.

TEREZČIN MEMORIÁL - 7. ročník florbalového maratonu
08:00 - 20:00

- přihlášení zájemci

Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


Čt
25.1.
Kunratická jahoda
10:00 - 13:30

Třídní schůzky + období triád na II. stupni (reflektivní)
17:00 - 19:30

- začátky: od 17:30 hodin – I. stupeň a od 18:15 hodin – II. stupeň

ŠKOLSKÁ RADA
19:15 - 20:15

- jednání probíhá po volbách do ŠR ve škole26.1.
Kunratická jahůdka
10:00 - 12:35

3.- 5. ročníky

Volba prezidenta republiky - II. kolo
11:30 - 23:59

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.


So
27.1.
Volba prezidenta republiky - II. kolo

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.

BK Kunratice turnaj mládeže
08:00 - 18:00

Recepce: Szebinovský Jun.


Ne
28.1.
SK Dvojka Praha
09:00 - 16:00

Recepce: Kopáčová A.

Vídeň - Praha
13:40 - 17:45

Návštěva žáků sedmých tříd, kteří jsou zapojeni do projektu výměny žáků, ve vídeňské škole - www.brueckenschule.at - Die NMS Brückenschule


Po
29.1.
Vídeň - Praha
07:10 - 17:45

Návštěva žáků sedmých tříd, kteří jsou zapojeni do projektu výměny žáků, ve vídeňské škole - www.brueckenschule.at - Die NMS Brückenschule

Návštěva DAMU - katedra tvořivé dramatiky
08:00 - 13:30

strukturované drama Osvětim - pro vybrané žáky 9. tříd

Pohár Českého Florbalu pro 1.stupeň ZŠ - Finále Prahy - DÍVKY
08:00 - 13:30

Tělocvičny na ZŠ Campanus Pohár Českého Florbalu pro 1.stupeň ZŠ - Finále Prahy - dívky (dříve Pohár ministra školství) Účastní se vybrané žákyně školy.