Tématický plán 9. ročník

Publikoval Kateřina Círová
Datum 4.7.2019

měsíc

téma

učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy

září

Úvod do VV.

Postimpresionismus.

Vznik moderního malířství.

Paul Cézanne, Vincent van Gogh, George Seurat, individuální vnímání světa, forma a řád v umění, pastózní malba, práce se štětcem.

Bezpečné chování v učebně výtvarné výchovy, dodržování pravidel při práci. Žák uplatňuje subjektivní vyjádření nálady a pocitu ve ztvárnění přírody, osvojí si práci se štětcem a pastózní barvou, naváže na látku z minulého roku, porozumí individuálnímu vnímání jedince.

Pravidla bezpečného chování a dodržování pravidel v dalších pracovních předmětech a výchovách – SP, VOZ, HV, DV.

Novověk a historické souvislosti

 – D

 

říjen

Fauvismus a expresionismus, komiks.

Henri Matisse, Egon Schiele, lineární dynamika barevných ploch, výrazové prostředky – kontrast, barva a linie, návrat k primitivnímu a exotickému umění. Zátiší a figura. Využití linky v ději.

Žák rozkládá barvy na barevné plochy, využívá k zdůraznění tvaru linie, prostřednictvím lineární dynamiky vyjadřuje emoce a děj. Zná komiksový festival  - Komiksfest a hlavní komiksové interprety.

 

Společenské události 20. století – D, VOZ

Domorodé kultury – Z, PŘ

Vyjádření děje – ČJ, DV

listopad

Kubismus a futurismus. Koláž.

Land art.

Pablo Picasso, Emil Fila, Bohumil Kubišta, Josef Čapek. Obrazové prostředky -  forma a tvar. Prostorové vnímání, práce s hmotou.

Umění v přírodě.

Žák vnímá tvar předmětů v prostoru, dokáže prostor vyjádřit v obraze. Pracuje s formou a tvarem. Využije přírodniny k vytvoření obrazu jako součást krajiny.

 

20. století – D

Lidské vnímání a příroda – PŘ, VOZ

Forma a tvar – M, F

 

prosinec

Secese. Architektura 20. století. Vánoční svátky.

Příprava kostýmů na čerta a Mikuláše. Přírodní motivy v umění. Plošný dekorativismus, rostlinný ornament. Užité umění – design. Alfons Mucha

Žák si vyrobí kostým na čerta a Mikuláše. Zná základní vývoj architektury ve 20. století, popíše nové materiály v architektuře. Vytvoří návrh ornamentu ovlivněného přírodou lineární kolorovanou kresbou.

Tradice a svátky – VOZ, D, ČJ, HV, DV, SP

Výzdoba školy – EV

20. století a moderní společnost – D, VOZ, ČJ

Rozvoj techniky – F, INF

leden - únor

Surrealismus, dadaismus a naivní umění

Vizuální umění a slovo. Propojení slova a tvaru. Počátky filmografie. Montáž, fotomontáž, koláž, frotáž.

Celník Rousseau, Zikmund Freud, Salvator Dali, Luis Buńuel. Joan Miró, Paul Klee

Žák je schopen výtvarně vyjádřit své představy a fantazie. Uvědomuje si charakteristiku vlastní osobnosti. Souběžně pracuje se slovem a obrazem.

Používá digitální technologie k vyjádření svých představ. Kombinuje výtvarné techniky.

 

Pocity a emoce, osobnost – VOZ, DV

Poezie a slovo – ČJ

Film a fotografie – INF, F

Práce s různým materiálem - SP

březen

Abstraktní umění, neoplasticismus, suprematismus, Op – art.

Vyjádření skutečnosti abstraktními prostředky – barva a tvar. Čistota abstraktních poměrů a vztahů. Horizontála a vertikála, bod a prostor. Minimalismus v barvě.

Piet Modrian, Vasilij Kandinskij, František Kupka.

 Žák uplatní znalosti z geometrie ve vyznačení prostoru v obraze, uplatňuje znalosti o vlastnostech barev pro vyjádření prostorového efekt. Pracuje s tužkou, rýsuje, drží pevné tvary v barvě.

20. století – D, VOZ, HV

Geometrie – M

Fyzikální vztahy - F

duben

Pop – art, akční umění, konceptuální umění.

Důraz na proces umělecké tvorby. Umění a média, kontroverze a provokace. Rozvíjení děje formou inscenované události – performance, happening, konceptuální umění. Jackson Pollock, Andy Warhol, David Černý, Krištof Kintera

Žák zná nové pojmy současného umění, umí si pod těmito pojmy představit uměleckou tvorbu a její zástupce, uvědomí si společenské souvislost a naplnění smyslu umění. Je schopen skrze performanci vyjádřit svůj názor.

Lidské tělo a pohyb – DV, TV

Společnost a sociální média - VOZ, DV

 

květen - červen

Reflexe výtvarné práce, interpretace uměleckého díla.

Interpretace uměleckého díla, které si žák sám zvolí formou akčního umění.

Reflexe, sebereflexe získaných schopností, dovedností a znalostí během výtvarné výchovy na druhém stupni.

Žák uplatní veškeré získané schopnosti ve výtvarné výchově. Představí své dovednosti ostatním. Využije při práci digitální technologie.

Hodní svojí práci a získané znalosti.

Hodnocení a sebehodnocení své práce, interpretace své práce – HV, DV, VOZ

  • Ke každému tematickému plánu je k dispozici podrobnější popis obsahující popis každé vyučovací hodiny a jejího cíle i s fotodokumentací žákovské práce. Podrobné tematické plány jsou u učitele Vv.
  • V tematických plánech je vyhrazena změna z důvodů společenských akcí a jednorázových akcí v rámci školy, z důvodů návštěv galerií a jiných kulturních událostí a z důvodů změn rozvrhu.