Tématický plán 7. ročník

Publikoval Kateřina Círová
Datum 13.10.2015

měsíc

téma

učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy

září

Úvod do výtvarného umění.

Rozdílné pojetí starověku středověku

Řád učebny, kritéria hodnocení, učební plán.

Opakování základního názvosloví ve výtvarném umění, členění umění, materiály, techniky a náměty. Vznik raně křesťanského umění. Byzantské umění.

Bezpečné chování v učebně výtvarné výchovy, dodržování pravidel při práci, hodnocení a sebehodnocení práce, porozumění zadání práce. Seznámení se se vznikem raně křesťanského umění – rozdělení byzantské říše a románské vlivy západní Evropy.

 

Pravidla bezpečného chování a dodržování pravidel v dalších pracovních předmětech a výchovách – SP, VOZ, HV, DV.

Raně křesťanská kultura – D

Dějiny náboženství - VOZ

říjen

Románské umění

Základní charakteristika románského umění, výroba knih, knižní iluminace, iniciála, typografie, vznik písma, výtvarná technika – linoryt.

Porozumění vzniku románské kultury v Evropě, historický vliv na rozvoj knihtisku, uvědomění si vazeb jednotlivých kultur na rozvoj písma. Základní znalost typografie. Osvojení si techniky tisku z výšky. Rozvoj manuálních schopností.

 

Rozvoj středověku – D, VOZ, ČJ, HV

Rozdělení východního a západního vlivu na Evropu - Z

Rozvoj křesťanství – VOZ, DV, HV

Přírodní motivy a pigmenty – PŘ

Práce s různým materiálem - SP

listopad

Gotické umění

Rozdíl mezi románskými prvky architektury a gotickou architekturou. Základní charakteristika gotického malířství a sochařství, ikony a desková malba.

Rozlišení základních architektonických prvků románské a gotické architektury. Znalost středověkého kánonu a zákonitostí ve středověkém výtvarného ztvárnění. Symbolika barev.

Historie středověké Evropy – D, VOZ, HV

Rozdílné pojetí ornamentu a dekoru v různých částech Evropy – Z

Základní principy architektury - M

prosinec

Gotické umění - křesťanské svátky a Vánoce

Kopie středověké deskové malby, středověké zlacení a dekorované rámy. Základní křesťanské motivy – narození Krista, Madona s děťátkem.

Práce s kombinovaným materiálem. Vitráž. Vánoční výzdoba školy.

Znalost křesťanské kultury a historické tradice Vánočních svátků a adventu, rozvoj manuální práce s různými materiály. Rozvoj estetického vnímání v prostředí školy.

Tradice a svátky – VOZ, D, ČJ, HV, DV, SP

Výzdoba školy - EV

leden

Gotické umění - ikonografie a atributy světců

Vysvětlení pojmu atribut a ikonografie. Čtení symbolů deskové malby, význam českých světců, kresba světce na základě práce s textem, kresba postavy – proporce.

Základní rozeznání českých světců podle jejich atributů, znalost proporcí postavy. Zamyšlení se nad symbolikou a tributy vlastní osoby.

Křesťanství a příběhy – VOZ, ČJ, HV

Osobní život, já a symboly – VOZ, DV

 

únor

Hodnocení a sebehodnocení pololetí.

Úvod do renesance

Sebehodnotící list žáka na práci ve VV.

Prezentace o humanismu a renesanci. Základní charakteristika renesanční architektury, malířství a sochařství. Interpretace, výtvarné ztvárnění, díla – Mona Lisa (Leonardo da Vinci).

Reflexe dosavadní práce žáka. Pochopení historických a společenských vazeb na rozvoj renesančního umění. Znalost typických znaků renesanční architektury a kulturních vlivů na tyto prvky. Rozpoznání hlavních umělců renesance a poznání jejich nejznámějších děl. Uvědomění si významu uměleckých děl na současné umění.

Počátky novověku – D

Rozvoj umění v novověku – D, ČJ, VOZ, HV, DV

Rozvoj přírodních věd – M, PŘ, F

Zaoceánské objevy – D, Z

Umělecké slohy - VOZ

 

březen

Renesance – rozvoj malířství a perspektivy

Znalost perspektivy na výtvarné umění. Proporce lidského těla. Přenos barevné kopie uměleckého díla přes pomocnou mřížku. Práce s barvou.

Znalost základních principů geometrie – znázornění prostoru a perspektivy. Rozvoj prostorového vnímání. Využít této znalosti k přenosu kopie uměleckého díla na papír. Rozvoj barevného vnímání a cítění.

Perspektiva a geometrie – M

Proporce lidského těla – PŘ

Humanismus a rozvoj věd – VOZ, D, ČJ

 

duben -

květen

Technika malby.

 

Teorie barev – vznik barevného spektra. Dělení barev. Princip vzniku malířských barev – míchání pojidel s pigmenty. Typy malby. Výroba vaječné tempery. Malba návrhu vlastního erbu vaječnou temperou. Heraldika.

Znalost základního dělení barev – primární, sekundární, terciální, komplementární. Základní znalosti optiky – pochopení jak vzniká světlo a barevná spektra. Namíchání vlastní vaječné tempery z pigmentů. Reflexe vlastního já na téma mé symboly – navržený erb.

Optika, lom světla – F

Vlastnosti kapalin – F

Vlastnosti přírodních pigmentů – PŘ, Z

Rodinný erb – VOZ

Heraldika – D

Sebepoznání – VOZ, DV

 

červen

Manýrismus.

Závěrečné hodnocení školního roku

Prezentace o manýrismu. Nejznámější umělci manýrismu.

Hodnocení a sebehodnocení práce ve výtvarné výchově

Uzavření období renesance vstupem do pozdního období  - manýrismu. Uvědomění si umělecké svobody.

Reflexe dosavadní práci v hodinách výtvarné výchovy, definování nových poznatků, popis osobního rozvoje ve znalostech, dovednostech a výtvarných schopnostech.

Osobností a sociální výchova.

Všechny výukové předměty.

  • Ke každému tematickému plánu je k dispozici podrobnější popis obsahující popis každé vyučovací hodiny a jejího cíle i s fotodokumentací žákovské práce. Podrobné tematické plány jsou u učitele Vv.
  • V tematických plánech je vyhrazena změna z důvodů společenských akcí a jednorázových akcí v rámci školy, z důvodů návštěv galerií a jiných kulturních událostí a z důvodů změn rozvrhu.