Tématický plán 6. ročník

Publikoval Kateřina Círová
Datum 4.7.2019

měsíc

téma

učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy

září

Úvod do výtvarného umění

Řád učebny, kritéria hodnocení, učební plán.

Základní názvosloví ve výtvarném umění, členění umění, materiály, techniky a náměty.

Bezpečné chování v učebně výtvarné výchovy, dodržování pravidel při práci, hodnocení a sebehodnocení práce, porozumění zadání práce.

Pravidla bezpečného chování a dodržování pravidel v dalších pracovních předmětech a výchovách – SP, VOZ, HV, DV.

říjen

Pravěké umění

Počátky výtvarného umění a jeho význam, první výtvarné prostředky
a techniky, vznik barev.

Užité umění.

Propojení historie a kultur a jejich vliv na umění, vliv smyslového vnímání na lidský projev a myšlení, výroba vlastních výtvarných prostředků, původ pigmentů. Míchání barev.

Pravěk a rozvoj kultur – D, VOZ, HV

Zemský povrch a přírodní vlivy – Z

Magie, mystika, lidská mysl – VOZ, DV, HV

Podmínky života - Př

listopad

Domorodé umění

Domorodé kultury, rozvoj kultur jednotlivých kontinentů – Evropa, Asie, Afrika, Amerika.

Ornament, dekor, grafické znaky - písmo,

Barvy a symboly, řád a význam ornamentu a dekoru.

Rozlišení hlavních znaků a symbolů jednotlivých kultur různých kontinentů, vliv základních ornamentů na formování znaků a písma. Důležitost symbolů v životě člověka.

Využití barev a symbolů k vyjádření vlastního sdělení.

Etnika, kultury a jejich odlišnosti – VOZ, D, HV,

Etnika 4 světadílů – Z

Soc. a kulturní vztahy – VOZ, DV

Rozvoj země a života – Př

Práce s textem, rozvoj písma – Čj

Geometrické řády - M

prosinec

Zimní svátky – Sv. Mikuláš, Vánoce

Výroba masky čerta, výroba vánočního papíru - technika škrobového papíru, výroba razítek.

Uplatnění získaných znalostí o symbolech a barvách v umění při výrobě masky démona.

Uplatnění získaných znalostí o ornamentu a dekoru při výrobě vánočního papíru.

Rozvoj kreativity.

Tradice a svátky – VOZ, D, Čj, Hv, Dv, SP

Geometrické řády - M

leden

Nový rok, pololetní hodnocení

Symbolika nového roku, reflexe minulého roku.

Hodnocení a sebehodnocení práce ve výtvarné výchově.

Uplatnění znalostí o symbolech z předešlých hodin. Zamyšlení nad plány v novém roce. Barevná kresba symbolu. Rozvoj tvořivosti a kreativity.

Reflexe a sebereflexe dosavadní práce.

Osobní život, já – VOZ

Symboly – HV, DV

únor

Starověké kultury

Vliv starověkých kultur na umění v Evropě – Egypt, Mezopotámie, Kréta, náměty a motivy v umění – zoomorfní motivy. Nové výtvarné techniky – tisk z výšky, mozaika, nízký reliéf.

Rozlišení znaků kultur kolem Středozemního moře, vliv přírodních podmínek na materiály a náměty v umění. Specifika malířské a sochařské tvorby, definování kánonu v umění.

Stříhání a vytváření mozaiky z papíru, práce s tiskařským lisem, vytvoření umělého kamene a rytí nízkého reliéfu.

Starověké kultury a jejich společenský význam – D, VOZ, Hv

Přírodní podmínky a jejich vliv na stavební materiály – Z

Fauna a flora kolem středozemního moře – Z, Př

 

 

březen

Antické umění

Umění Starého Řecka a Říma, rozvoj architektury, základní názvosloví v architektuře, vývojové etapy a rozvoj v sochařství, malířství v užitém umění.

Interpretace uměleckého díla.

Pochopení významu antické kultury na světové umění. Provázanost antické kultury a evropské civilizace. Znalost základních pojmů v architektuře. Rozlišení kánonu a naturalistické tvorby v umění. Vytvoření kopie řecké vázy s červenofigurální malbou – technika proškrabování barevných vrstev.

Evropská civilizace – D, VOZ

Přírodní podmínky kolem Středozemního moře – Z, Př

Antická kultura a divadlo – Hv, Dv

duben -

květen

Starověké památky

Projekt 7 divů světa

Uvědomění si významu kulturních památek. Definice monumentálního umění. Dlouhodobá, organizovaná, systematická práce ve skupině. Interpretace uměleckého díla  - prostorový objekt. Kombinovaná technika - práce s různými odpadovými materiály.

Historická fakta a souvislosti – D

Význam kulturního dědictví, přenos informace – VOZ, Inf

Technologie a architektura – M, SP

 

červen

Závěrečné hodnocení školního roku

Hodnocení a sebehodnocení práce ve výtvarné výchově

Reflexe dosavadní práci v hodinách výtvarné výchovy, definování nových poznatků, popis osobního rozvoje ve znalostech, dovednostech a výtvarných schopnostech.

Osobností a sociální výchova.

Všechny výukové předměty.

  • Ke každému tematickému plánu je k dispozici podrobnější popis obsahující popis každé vyučovací hodiny a jejího cíle i s fotodokumentací žákovské práce. Podrobné tematické plány jsou u učitele Vv.
  • V tematických plánech je vyhrazena změna z důvodů společenských akcí a jednorázových akcí v rámci školy, z důvodů návštěv galerií a jiných kulturních událostí a z důvodů změn rozvrhu.