Kritéria hodnocení

Datum 14.9.2022
Kritéria hodnocení

Jak hodnotíme ve školním roce 2022/23 v hodinách informatiky v 6. - 9. ročníku

Pravidla hodnocení

Popis hodnocené aktivity 

Způsob vyhodnocení - kontroly 

Váha známky, hodnocení 

Práce na zadaných úkolech

Žák*yně v hodině pracuje na skupinovém nebo individuálním zadání, které odevzdá požadovaným způsobem (papírově, do MS Teams, do Padletu, jinak - dle instrukcí v týdenním plánu). 

Kontrola odevzdání je prováděna až v den příští hodiny, žák*yně má tedy do příští hodiny čas na to výstup v požadované kvalitě odevzdat. 

dle rozsahu úkolu 0.5 - 1.0

Aktivita v hodině

Žák*yně se aktivně zapojuje do řízené diskuze a dalších aktivit v hodině, úspěšně plní dílčí úkoly.

Pozorování učitele, odevzdaná práce z hodiny. Možno získat známku 1 nebo 5 nebo žádnou známku. 

0.3

Stupnice hodnocení

Termín pro odevzdání práce z hodiny je vždy v 8:00 v den, kdy je naplánována hodina následující.

Stupeň hodnocení 

Odevzdáno v termínu - do další hodiny

Odevzdáno do příští hodiny po termínu 

1 – splněno  

Žák*yně v hodnocení úkolu dosáhl*a požadované kvality, splnil*a většinu kritérií

Opravená práce (předchozí hodnocení 2) 

2 – splněno částečně

Práce byla odevzdaná, ale nedosáhla v hodnocení požadované kvality.  Je splněna jen část kritérií.
Vráceno k přepracování do příští hodiny. 

Doplněná práce (předchozí hodnocení 5) 

5 - nesplněno 

Práce nebyla odevzdaná, nebo nesplňuje zadání.
Z práce je patrné, že žák neprojevil očekávanou snahu úkol zpracovat. 

 

Absence

Pokud žák*yně zamešká hodinu, může pracovat dle zadání v týdenním plánu a práci z hodiny odevzdat. Práce bude poté hodnocena. 

Pokud žák*yně z důvodu vysoké absence (více než 30 %) má nižší počet než 70 % známek, co ostatní spolužáci, vystavuje se riziku nehodnocení a přezkoušení na konci školního roku. 

Pomůcky

K práci v hodinách informatiky používá s dovolením učitele žák vlastní mobilní zařízení s funkčním fotoaparátem a nainstalovaným programem MS Teams. 

Žáci si samostaně vedou papírové a digitální portfolio prací z hodin - odezvdaná zadání v Teams nebo jiných online prostředích, složku s papírovými pracovními listy. Rozpracované úkoly je možné ponechat ve třídě na určeném místě. 

Něco nejasného? 

Napište na Teams panu učiteli Titěrovi nebo se zastavte v konzultačních hodinách.

Napište na Teams panu učiteli Ivanovovi nebo se zastavte o velké přestávce v kabinetu výpočetní techniky.