Přemyslovské Čechy

Publikoval Ondřej Nejedlý
Datum 1.11.2021
Přemyslovské Čechy

Bude se rozrůstat, jak budeme procházet tématem! :) 

 

Úvod do středověku

 • Středověk je období mezi starověkem (antikou) a novověkem.

 • Časové vymezení
  • Začátek středověku: rok 476 n.l. (po dobytí Říma a rozpad Západořímské říše).
  • Konec středověku - rok 1453 n.l. (Osmané dobývají Konstantinopol a zaniká Východořímská říše-Byzancká říše), nebo 1492 (Kryštof Kolumbus připlouvá do střední Ameriky), nebo rok 1517 n.l. (končí pátý Lateránský koncil).

  • Středověk lze rozdělit na:
   • Raný středověk = 5. – 11. stol.
   • Vrcholný středověk = 12. – 14. stol.
   • Pozdní středověk = 15. stol.

Hlavní znaky středověku:

 • Christianizace Evropy = rozšířivání křesťanství
 • Klíčová úloha křesťanské církve a s tím spojené křížové výpravy
 • Negramotnost většiny obyvatel – důraz na obrazy, paměť a mluvené slovo (příběhy). Jen církev a velmi malá část šlechty je gramotná a zejména díky církevním kronikám, které máme jako primární historické prameny, se o této době dozvídáme.
 • Díky křesťanskému náboženství víra v posmrtný život – peklo, očistec a ráj
 • Feudalismus = lenní systém
  • Lenní pán (senior)
   • Poskytuje ochranu lenníkům
   • Uděluje léno (feudum) = majetek / úřad / peníze
  • Leník (vazal)
   • Přísahá věrnost lennímu pánovi
   • Vykonává službu pro lenního pána
 • Struktura společnosti: 
  • 3 společenské vrstvy :
   1. Ti, kteří se modlí (církev)
   2. Ti, kteří bojují (šlechta)
   3. Ti, kteří pracují (poddaný lid)
   4. Ve vrcholném středověku se vznikem měst vzniká nová vrstva měšťanstva

V příloze pak naleznete prezentace, které jsme použili v hodinách.

Pozor, rozhodně si z prezentací NEPIŠTE vše! Na hodinách si poznamenáváme jen to nejdůležitější a nejsmysluplnější!

 

Dějiny udatného českého národa

Související články

Aktuality
Fotogalerie