Oxid uhličitý

Publikoval Jakub Holec
Datum 2.5.2021
Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (CO2) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je běžnou součástí zemské atmosféry (0,04%). Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje uhlíku patří jakékoliv spalování uhlíkatých látek (od dopravy, průmysl, k domácím topeništím) a jeho úniky z výrobků, ve kterých je obsažen. V atmosféře oxid uhličitý pohlcuje infračervené záření a přispívá tak ke vzniku tzv. skleníkového efektu. Běžné koncentrace oxidu uhličitého jsou neškodné, krátkodobá expozice větším dávkám může způsobit bolest hlavy, závratě, dýchací potíže, třes, zmatenost a zvonění v uších. Vyšší expozice pak může způsobit křeče, kóma a smrt.

První hodina:

Co víme o oxidu uhličitém? MENTIMETER
VIDEO - Co všechno jsme se ve videu dozvěděli o oxidu uhličitém?
Demonstrační pokus na tvorbu a přelévání oxidu uhličitého: Jaké vlastnosti můžeme z pokusu vypozorovat?
Diskuze - Víme, že CO2 je významným skleníkovým plynem, který ovlivňuje klima na Zemi – Jak působí na klima? Kolik je ho v atmosféře? (více v druhé hodině)

Vliv CO2 na lidi – skupinová práce (skupiny po 4), zápis odpovědí na 2 otázky, využití internetu a vlastních zkušeností

  • Co může způsobit krátkodobá expozice větším dávkám CO2? (bolest hlavy, závratě, třes, zmatenost, únavu).
  • Kde se v domácnostech CO2 bere a co dělat k udržení běžné koncentrace CO2 v domácnosti?
Oxid uhličitý a možné ohrožení života - příklad tragické oslovy narozenin a diskuze k vlastnostem CO2.
Propustka - každý na papírek jednu věc, co se naučil/a o CO2.

Druhá hodina:

C02 a klima, práce s reálnými daty o vývoji koncentrace CO2 v atmosféře, vynášení do grafu, odhad dalšího vývoje, zdroj: https://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/examples/co2.html

BUDE DOPLNĚNO