Úvodní a základní informace k oborovým dnům

Datum 21.9.2015
Úvodní a základní informace k oborovým dnům

Oborové dny probíhají od září do června a jsou součástí vyučování.

Co jsou to oborové dny = cíle, zásady, upozornění, vazba na výuku a náplň

Co je cílem Oborových dnů? Žáci si mají prohloubit dovednosti a znalosti ve zvoleném oboru a zejména se naučit pracovat s infor-macemi, zpracovávat je a prezentovat. Do projektu se zapojují všichni žáci II. stupně a vybírají si z nabídky všech svých učitelů. Tři oborové dny jsou organizovány v duchu činnostního učení. Závěrečný oborový den je dnem prezentací oborových prací, které žáci v průběhu roku vypracovávají a které finalizovali čtvrtý a pátý oborový den. Konzultantem žákům jsou jejich učitelé, vedoucí oborových dnů. Po oborových dnech při veřejné obhajobě obhajují deváťáci před komisí svou malou »magisterskou« práci. Úspěšní řešitelé mohou získat titul "Magistr z Kunratic" ve zkratce "MrK.".
Oborové práce mají v šestém a sedmém ročníku vazbu na předmět Informatika, v osmém ročníku na Český jazyk a v devátém ročníku na předmět Svět práce – volba povolání. Hodnotí se vše - od formální úpravy práce přes její věcný obsah, ústní prezentaci až po vystupování žáka. Je to velká příležitost pro zpětnou vazbu nejen pro žáky, ale i pro nás učitele. V průběhu celého školního roku si žáci vedou Sběrné portfolio OD.
Vyhlášení Oborových dní se uskutečňuje vždy v polovině září. Zapisování do OD navazuje za několik dní dopoledne.

Žáci, kteří v termínu neodevzdají své práce a následně je neprezentují, nemají uzavřenou klasifikaci v předmětu, který má vazbu na oborovou - projektovou práci. Předložit práci mohou v náhradním termínu, tedy například v srpnu před zahájením nového školního roku. Podrobné informace o Oborových a Projektových dnech jsou i na webu školy.

Oborové dny jsou příkladem toho, jak učit jinak. Již z názvu vyplývá, že se jedná o naplánované dny, kdy se učitel se svými žáky věnuje určitému oboru. Ten má vždy užší vazbu na jeden z vyučovacích předmětů, vzdělávací oblast, průřezová témata. Současně se prostřednictvím práce v jednotlivých oborech utvářejí a rozvíjejí u žáků všechny klíčové kompetence.

Zásady pro Oborové dny:

 • vytvářet podmínky pro vyzkoušení a osvojení různých strategií učení
 • rozšířit prostor pro otevřenou komunikaci a spolupráci
 • rozvíjet vztah k lidem, k okolnímu prostředí
 • stanovit se žáky pravidla a ta respektovat
 • vést žáky k toleranci
 • vytvářet podmínky pro poznávání a rozvíjení vlastních schopností žáků
 • motivovat žáky k celoživotnímu učení
 • vytvářet podmínky pro získávání informací z různých zdrojů, ty porovnávat a vyhodnocovat
 • porozumět souvislostem
 • vést žáky k efektivní prezentaci, zejména jim pomáhat získávat sebedůvěru při vystupování před svými kolegy - spolužáky a dospělými
 • rozvíjet emociální a estetické vnímání
 • využívat teoretické poznatky v praktických činnostech
 • rozvíjet zájem o současnost a minulost
 • pochopit umění a umělecké hodnoty a tvořit vlastní díla
 • zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti, šetrně se chovat k přírodnímu prostředí
 • vést žáky k poznání, že zdraví je nejdůležitější životní hodnota, aktivně se zapojit do činností podporujících zdraví
 • rozlišit, co je zdravé a co naopak zdraví ohrožuje a poškozuje

VAZBA OBOROVÝCH DNŮ NA PŘEDMĚTY:

 • 6. a 7. třídy – INFORMATIKA – garant J. Zvěřina
 • 8. třídy – ČESKÝ JAZYK – garant Mgr. M. Nováková
 • 9. třídy – VOLBA POVOLÁNÍ – garant Mgr. E. Hilčerová

Upozornění:

 • Pokud žáci práci v požadované kvalitě a úpravě neodevzdají do 7. 5. do 17:00 hodin na recepci – bude jim vypsán 1 náhradní termín v předposledním týdnu školního roku.
 • Pokud žáci nevyužijí ani náhradní termín, budou neklasifikováni z příslušného předmětu a pozváni v srpnu.
 • Oborové dny jsou součástí vyučování. Nepřítomnost musí být řádně omluvena! Účast na oborových dnech je hodnocena!