Důležité náležitosti oborové práce

Datum 21.9.2015
Důležité náležitosti oborové práce

na co nezapomenout při sestavování oborové práce

Co by oborová práce měla obsahovat?

obálku = viz. šablona oborové práce
úvod oborové práce

 • obsah oborové práce
 • jednotlivé kapitoly = písmo, řádkování, rozsah textu na stránku, počet stránek (viz. ŽK str.15 = tabulka)
 • závěr oborové práce
 • zhodnocení oborových dnů (ohlédnutí) = do přílohy - nepočítá se do zadaného po čtu textu vlastní oborové práce!
 • slovníček pojmů
 • přílohy (obrázky, grafy, tabulky ...)
 • informační zdroje (literatura) s přesnou citací = viz. žákovská knížka na str.15 (tabulka)
 • Sebehodnotící list žáka (žák vyplní na 1. straně: jméno žáka, název práce a vedoucí práce, 2. stranu Hodnocení oborové práce žákem vyplní, vlastnoručně podepíše, vytiskne a přiloží s 1. stranou  k oborové práci také žák)
 • Průvodní list oborové práce

 Úvod oborové práce = co by měl obsahovat

 • motivaci k výběru tématu = Proč jsem si téma zvolil? Co mě na problematice tématu zajímá? Co už o problematice tématu vím?

 • Čím si myslím, že by mohlo být téma pro mě i ostatní zajímavé, které informace by mohly být nejen pro mě, ale i pro ostatní přínosné a důležité?
 • Vytyčení 2-3 hlavních cílů, kterými se chci v rámci oborové práce zabývat=Co chci v tématu oborové práce sledovat? Kam se v problematice plánuji dostat? Na co se chci zaměřit? Jak budu zjišťovat informace?

 • Přehled informačních zdrojů=Jaké informační zdroje jsou k tématu oborové práce k dispozici a kde je mohu nalézt?

 

závěr

Co se mi podařilo splnit=viz.úvod = splnění vytyčených cílů?
K jakým zjištěným názorům k problematice se přikláním, se kterými nesouhlasím?
Vlastní náhled na téma, vlastní názor.
Na co by se ještě dalo upozornit?
Jak se mi pracovalo?
Co mi činilo největší problém?

použité prameny, zdroje (minimálně 3)

Internet, knihy, časopisy =přesné názvy, autoři, stránky, vydavatelství, rok vydání=vizŠK str.15 tabulka)
-citace: v textu - autor práce je dán do uvozovek - "Matějček, 2007", závorky - /Matějček, 2007/ nebo se napíše kurzívou - Matějček, 2007; 
-u zdroje citací z knih: Matějček, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Nakladatelství Portál, Praha 2007 (u více autorů stačí napsat prvního a přidat "a kol."). 
-zdroje citací z časopisů: Novák, J.: Sopky. ABC, ročník XXXI., číslo 18., str. 21.
-Zdroje citací z internetu: POKORNÝ R. (2005): Zlatý potok [online]. In LORENCOVÁ M., BUDIL P., AICHLER J. (eds.) (1997−): Databáze Významné geologické lokality ČR. Dostupné z http://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=2536&tt_=z. Použito 12.4.2006.  

slovníček pojmů

Každý použitý termín=cizí slovo, historický pojem vysvětlit a slova abecedně seřadit

Na co si při psaní oborové práce dát pozor:

 • v úvodu nezapomenout na 2-3 stanovené cíle
 • v úvodu nezapomenout na motivaci = Proč jsem si téma zvolil?
 • text práce formulovat vlastními slovy = neopisovat a nekopírovat z informačních zdrojů

          (doporučení: vypsat si v bodech z informačních zdrojů důležité poznatky, ověřit jejich pravdivost v několika

           informačních zdrojích a následně formulovat vlastní věty)

 • umět vysvětli cizí, neobvyklá, odborná, zastaralá slova použitá v oborové práci = zavést si slovníček slov
 • uvádět přesné znění informačních zdrojů = viz. tabulka v žákovské knížce na straně 15