Prioritní oblasti působení Školního Poradenského Pracoviště

Publikoval Kateřina Fořtová
Datum 24.9.2014

(portfolio služeb ŠPP)

Metodická podpora školního psychologa třídním učitelům při práci s třídními kolektivy (systematická hloubková diagnostika třídních kolektivů, včasná detekce a intervence v kolektivech ohrožených soc. patologickými jevy, skupinové programy pro třídní kolektivy - dle poptávky tř. učitelů je nabízena  metodická podpora a skupinová práce s dětmi v rámci třídnických hodin, výsledky sociometrie používáme  jako východisko pro volbu vhodných technik skupinové práce). Dlouhodobé sledování třídních kolektivů pomocí sociometrických metod slouží třídním učitelům jako významná zpětná vazba jejich vlastního pedagogického působení na dětské kolektivy. V rámci metodické podpory ŠPP probíhají průběžně vzdělávací semináře pedagogů v rámci školy – k aktuálním tématům z oblasti školní psychologie a individuální konzultace s pedagogy při řešení výukových, výchovných obtížích žáků. 

Včasná detekce dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a následná  individuální  péče o děti se SVP v rámci třístupňového modelu – druhým rokem je na ZŠ Kunratice nastaven systém komplexní péče o děti se SVP (úzká spolupráce se spádovou MŠ, hloubkový screening šk. zralosti předškoláků, návazný program v ZŠ pro děti s částečnými percepčními nezralostmi, diagnostika rizik rozvoje SPU u vytipovaných dětí v prvních ročnících). Funguje úzká spolupráce školního psychologa se spec. pedagogem při komplexní individuální diagnostice dětí s výukovými obtížemi (dětí nadaných) a je nastaven systém spec. pedagogické (ev. psychologické) péče  pro děti se SVP. Probíhá úzká spolupráce se spádovou PPP (předávání informací o jednotlivých dětech, nabídka pravidelných měsíčních konzultací poradenského spec. pedagoga pro učitele ZŠ a rodiče dětí se SVP) 

Včasný záchyt a rozvoj dětí nadaných – ve spolupráci třídní učitel/rodič/školní psycholog probíhá vytipování dětí susp. nadaných, následná diagnostika v PPP a nastavení individuálního přístupu ve výuce formou obohacování či v indikovaných případech se souhlasem rodičů a ředitele školy akcelerací žáka do vyššího ročníku. 

Kariérové poradenství pro žáky 5. a 9. tříd – druhým rokem běží na ZŠ Kunratice program komplexního kariérového poradenství pro žáky 9. tříd (komplexní diagnostika/následné individuální konzultace – rodič/žák/výchovný poradce/psycholog). Testová baterie zahrnuje: test intelektových schopností, osobnostní dotazníky, testy profesní orientace a zájmu, projektivní testy. Zájem o nabízené kariérové poradenství je značný, testy v letošním roce jím prošlo přes  60% žáků 9. tříd, zaznamenali jsme pozitivní ohlasy jak ze strany studentů, tak rodičů. Obdobně jsou služby komplexního kariérového poradenství nabízeny i zájemcům z 5. tříd, v případě že uvažují o přestup na víceletá gymnázia.  

Poradenské služby pro rodiče – rodiče (zákonní zástupci) žáka se na nás mohou obracet v přídech výukových, výchovných, vztahových obtíží svých dětí. Další formou pomoci rodičům jsou individuální konzultace a poradenství, v případech partnerských, manželských krizí, při řešení zátěžové rodinné situace.  V indikovaných případech nabízí školní psycholog zprostředkování návazné odborné péče (v případě výskytu závažnějších problémů vyžadujících dlouhodobé psychoterapeutické vedení či jiný druh odborné pomoci).