Portfolio služeb

Publikoval Kateřina Fořtová, Radek Ivanov
Datum 27.3.2020
 • Včasná detekce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a následná individuální péče.
 • Úzká spolupráce se spádovou MŠ, která zahrnuje především hloubkový screening školní zralosti předškoláků realizovaný ŠPP a návazný program pro předškoláky s částečnými percepčními nezralostmi realizovaný pracovníky ŠPP před nástupem dětí do 1. ročníku ZŠ.
 • Screening rizik rozvoje vzniku specifických poruch učení u žáků 1. ročníku – realizovaný u vytipovaných žáků. Na základě výsledků screeningu je nastaven rozsah individualizace výuky, ev. speciálně/pedagogické intervence v rámci 1. stupeň PO.
 • Péče o žáky se SVP ve výším stupni podpory – úzká spolupráce s PPP, SPC (konzultace ke stupni a rozsahu podpůrných opatření u žáků), příprava a vypracování individuálních vzdělávacích plánů. Zde úzce spolupracují školní psycholog, školní speciální pedagog (reedukace) a třídní učitel.
 • Metodická podpora školního psychologa třídním učitelům při práci s třídními kolektivy - (systematická hloubková diagnostika třídních kolektivů – šetření třídního klimatu probíhá plošně od 3. do 9. tříd), včasná detekce a intervence v kolektivech ohrožených soc. patologickými jevy, skupinové programy pro třídní kolektivy - dle poptávky tř. učitelů je nabízena metodická podpora a skupinová práce s dětmi v rámci třídnických hodin, výsledky sociometrie využíváme jako východisko pro volbu vhodných technik skupinové práce.
 • Metodická podpora školního psychologa pedagogům formou seminářů, dílen, individuálních konzultací – průběžně probíhají vzdělávací semináře pro pedagogy v rámci školy (dle jejich zakázky) – k aktuálním tématům z oblasti školní psychologie a individuální konzultace s pedagogy při řešení výukových, výchovných obtížích žáků.
 • Skupinová práce se žáky v rámci třídnických hodin - forma jednorázová nebo dlouhodobější - spolu vedení tř. kolektivu ve dvojici (školní psycholog + třídní učitel), skupinová primárně preventivní práce se žáky v rámci adaptačních výjezdů 6. tříd (tvorba zdravého třídního klimatu, kvalitní pracovní atmosféry, podpora pozitivních přátelských vazeb v nových kolektivech), cílený intervenční program pro třídy ohrožené závažnými vztahovými obtížemi.
 • Včasný záchyt a rozvoj dětí nadaných – ve spolupráci třídní učitel/rodič/školní psycholog probíhá vytipování dětí susp. nadaných a nastavení individuálního přístupu ve výuce formou obohacování, zařazení do rozvojové skupiny či v indikovaných případech se souhlasem rodičů , ředitele školy a na základě doporučení ŠPZ částečnou nebo úplnou akcelerací žáka do vyššího ročníku.
 • Kariérové poradenství pro žáky 5. a 9. tříd – čtvrtým rokem běží na ZŠ Kunratice program komplexního kariérového poradenství pro žáky 9. tříd. Zájem o nabízené kariérové poradenství je značný, testy v letošním roce jím prošlo 99% žáků 9. tříd. Obdobně jsou služby komplexního kariérového poradenství nabízeny i zájemcům z 5. tříd, v případě že uvažují o přestup na víceletá gymnázia.
 • Vyhodnocování potřeb žáků ohrožených projevy rizikového chování, vyhodnocování potřeb žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, analýza reálných možností a forem spolupráce s rodinami sociálně znevýhodněných žáků, individuální formy pomoci a podpory facilitace spolupráce mezi rodiči a pedagogickými pracovníky. Třístupňový model řešení rizikového chování žáků – ve spolupráci šk. psycholog/metodik prevence/třídní učitel funguje na škole jednotný postup při řešení rizikového chování žáků.
 • Poradenské služby školního psychologa pro zákonné zástupce a žáky – individuální konzultace a poradenství. Nejčastější problematikou jsou výukové obtíže, výchovné obtíže, vztahové obtíže v kolektivu, konzultace týkající se zátěžové rodinné situace. Další formou pomoci je zprostředkování návazné odborné péče v případě výskytu závažných problémů vyžadujících dlouhodobé psychoterapeutické vedení či psychiatrickou péči.
 • Poskytování krizové intervence žákům v obzvláště náročných životních situacích (při zpracování ztráty, traumatu, rozpadu rodiny) a aplikace podpůrných terapeutických strategií při práci s rodinným systémem.