Přijímací zkoušky na SŠ

Publikoval Vít Beran
Datum 13.9.2022
Přijímací zkoušky na SŠ

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 - podrobně na webu MŠMT ZDE.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 platí zejména:

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2022;
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2023;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
 • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023;
 • pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023;
 • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2023;
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2023;
 • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2023; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Další informace

 • Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu (dále také „RVP“) kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání.
 • Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2022 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Pro školní rok 2022/2023 jsou jednotné zkoušky v řádném termínu stanoveny na 13. a 14. dubna 2023 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia a 15. a 16. dubna 2023 pro šestiletá a osmiletá gymnázia. V náhradním termínu pak na 10. a 11. května 2023 pro všechny obory vzdělání.
 • Jednotné zkoušky jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2023.
 • Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % av případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2023; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2023, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.
 • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia). Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 811 755).

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Informace k přijímacímu řízení

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2021/2022

PŘIHLÁŠKY VYTISKNEME DĚTEM VE ŠKOLE, pro informaci připojujeme přehled přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Na požádání budeme tisknout přihlášky pro talentové zkoušky a pro žáky, kteří budou zkoušet přijímací řízení na víceletá gymnázia a konzervatoře. Automaticky vytiskneme přihlášky pro deváťáky.

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - podrobně ZDE

Soubory ke stažení