Zápis z členské schůze spolku PATRON, z.s. 6.10.2015

Zápis z členské schůze spolku PATRON, z.s. 6.10.2015

 

se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 22693475

 

 

Datum a místo konání členské schůze:

* 6. 10. 2015 v sídle spolku

 

Svolavatel:

* Kateřina Círová, předsedkyně spolku

 

Přítomni:

* Viz příloha  - Prezenční listina (jen v listinné podobě) 

* HOSTÉ: zástupci školy (pan ředitel Vít Beran a paní zástupkyně Jitka Kopáčová), zástupci školské rady (Veronika Doležilová, Luděk Šantora i Iva Pirníková) a zástupci zřizovatele – starostka MČ Kunratice paní Alinčová a pan Hýža

 

Spolek Patron se sešel v rámci Rodičovské kavárny na téma – Komunikace RODIČ – ŠKOLA -  RODIČ.

 

Program:

1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny

2) Programu členské schůze

3) Představení spolku novým členům

4) Zpráva o hospodaření

5) Zápis z třídních schůzek

6) Šatní skříňky

7) Žákovské knížky

8) Rozvrhy

9) Podněty rodičů

10) Závěr

 

Průběh jednání:

1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Schůzi zahájila Kateřina Círová. Přítomní členové se zapsali do presenční listiny.

 

2) Předložen program členské schůze

Předsedkyně spolku uvedla program členské schůze, který se netradičně konal v rámci Rodičovské kavárny a to za účasti zástupců Školské rady a to jak z řad rodičů a vedení školy, tak i zástupců zřizovatele.

 

3) Představení spolku Patron z.s. novým členům

Byl představen spolek Patron jak novým členům z řad rodičů, tak i zástupcům Školské rady a to jak z hlediska předmětu činnosti, tak i způsobu přijímaní nových členů a objasnění jejich funkcí. Rovněž bylo předloženo vyúčtování spolku Patron za uplynulý školní rok a bylo zdůrazněno, že

poplatek ve výši 300,- Kč, který je hrazen rodiči, je zcela dobrovolný a slouží na financování aktivit pro žáky, nad rámec školních povinností, jako je například předávání dárků žákům 9. tříd, zakoupení dárků do Mikulášských balíčků, tak i odměny žákům za reprezentaci školy či v rámci ohodnocení nejlepších žáků na konci školního roku. 

 

4) Zpráva o hospodaření

Všichni přítomní členové i hosté se seznámili výsledky hospodaření za minulý rok.

 

5) Zápisy z třídních schůzek

Byl objasněn účel Zápisů z třídních schůzek, který je vyhotovován v každé třídě během třídních schůzek jedním z rodičů. Tento zápis slouží pro informaci o obsahu třídních schůzek, ale zároveň jsou zde zaznamenány i podněty rodičů. Zápis je následně předložen třídnímu učiteli, vedení školy a Školské radě, která jej projedná na jednání Školské rady.

 

6) Šatní skříňky

Z podnětu rodičů byly projednány šatní skříňky, kdy bylo sděleno, že radnice MČ Kunratice o dané problematice ví a již ji řešila na jednání Školské rady. Bylo přislíbeno, že i nadále se tím Školská rada bude zabývat a hledat vhodné řešení. Navrhnuté řešení z řad rodičů o možnosti rozšíření šatnového centra v původních prostorách bylo odmítnuto s vysvětlením, že tento způsob je nevyhovující z hlediska požárních přepisů.

7) Žákovské knížky

Ředitel školy ozřejmil, že je plně v kompetenci školy rozhodovat o způsobu klasifikace a její podobě. Rovněž vysvětlil důvod zrušení papírových žákovských knížek a přechod na elektronickou žákovskou knížku, kdy předestřel, že nejvhodnější klasifikace je pomocí komplexního slovního hodnocení. Bylo poukázáno na sebehodnocení dětí, které do 5. tříd probíhá v týdenních plánech a ve vyšších ročnících v rámci sebehodnocení nastaveného v konkrétní třídě.

 

8) Rozvrhy

Vedení školy přislíbilo dřívější vydání rozvrhu na další školní roky, tak aby rodiče včas byli informování a mohli následně zvolit mimoškolní aktivity.

 

9) Podněty rodičů

Na dotaz, proč kroužek Kravmag neprobíhá ve škole, zástupkyně školy vysvětlila, že nájemce požadoval čas, který mu již škola nemohla nabídnout vzhledem k vytíženosti prostor, a proto bylo nalezeno řešení v Kunratické sokolovně, kdy zároveň vyučující Kravmagu zajistí vyzvedávání a odevzdávání dětí do družiny.

Bylo potvrzeno, že rodiče během roku mohou měnit časy odchodů ze školní družiny či klubíku a to nahlášením změny konkrétním pedagogům s vyznačením, od kdy se změna uskutečňuje.

K dotazu na objasnění fungování aplikace Školaonline se přislíbilo konání rodičovské kavárny na dané téma, tak aby rodiče mohly systém plně a funkčně využívat.

 

 

 

 

10) Závěr

Kateřina Círová, předsedkyně výboru poděkovala přítomným členům i hostům za účast.

Jelikož spolek nebyl usnášeníschopný, nebylo přijato žádné usnesení, ani se nehlasovalo o žádné činnosti. 

Následně předsedkyně spolku rodičovskou kavárnu a členskou schůzi Spolku ukončila.

 

 

 

Zapsala: Lýdie Mazurová   Datum a podpis: 6. 10. 2015

 

Zkontrolovala: Kateřina Círová   Datum a podpis: 6. 10. 2015

 

Zápis ověřila: Alena Marková  Datum a podpis: 6. 10. 2015