Zápis z členské schůze PATRON, z.s. 22.09.2016

Zápis z členské schůze PATRON, z.s. 22.09.2016

Patron, z. s.

se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 22693475

 

 

Zápis z členské schůze spolku Patron, z. s.

 

Datum a místo konání členské schůze:

  • 22. 9. 2016 v sídle spolku

 

Svolavatel:

  • Kateřina Círová, předsedkyně spolku

 

Přítomni:

  • Viz příloha  - Prezenční listina

 

Program:

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny

2)      Programu členské schůze

3)      Stravovací komise

4)      Informace ředitele školy o změnách ve školním roce 2016/2017

5)      Odstoupení z výkonného výboru

6)      Volby do výkonného výboru

7)      Aktivity spolku Patron - Rodičovské kavárny

8)      Hospodaření 2015/2016

9)      Podněty rodičů

10)  Různé

11)  Závěr

 

Průběh jednání:

 

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Schůzi zahájila Kateřina Círová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny a byly předloženy plné moci k hlasování na členské schůzi.

 

 

2)      Předložen program členské schůze

Předsedkyně spolku uvedla program členské schůze, který byl všemi členy jednomyslně přijat.

 

 

3)      Stravovací komise

Na svém jednání dne 14. 9. 2016 školská rada podpořila návrh starostky na ustavení stravovací komise jako svého poradního orgánu (dále jen „komise“). Komise má být sedmičlenná a má být složena ze zástupců rodičů, dětí (1x 1. stupeň, 1x 2. stupeň), seniorů, vedoucí školní jídelny, pracovníků školy a zástupce zřizovatele školy. Smyslem existence komise je se vyjadřovat k návrhům jídelníčků před jeho umístěním do objednávkového systému a sbírat podněty ke školnímu stravování. Členové komise budou využívat znalostí školních stravovacích norem, doporučení hygienické služby a Státního zdravotního ústavu.Další informace naleznete v zápisech ze školské rady z 8. 6. 2016 a 14. 9. 2016.

 

Předsedkyně spolku vyzvala přítomné, aby se přihlásili do této komise. Přihlásil se Josef Mayer, Jaroslav Kokeš a Sonja Koubová. Tito tři byli všemi přítomnými členy odsouhlaseni za členy stravovací komise, kdy bylo konstatováno, že všichni dohromady mají jeden hlas a mohou se v činnosti libovolně střídat podle svých možností.

 

Usnesení 1: Přítomní schválili členy stravovací komise za spolek Patron.

Hlasování: PRO:  15, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  0.

 

 

4)        Informace ředitele školy o změnách ve školním roce 2016/2017

Ředitel školy seznámil členy s výsledky čtenářské gramotnosti, kdy čtenářská gramotnost se za poslední 4 roky zvýšila díky systémovým projektům a vzdělání, které se v projektech poskytuje učitelům. V rámci zvyšování čtenářské gramotnosti dětí jsou připravovány např. i setkání s autory pohádek či příběhů pro děti tak, aby se u dětí vzbudil zájem o čtení či případně psaní vlastních knih. Ředitel školy vyzval rodiče o případné kontakty na tyto autory tak, aby s nimi mohly být zajištěny besedy.

 

V otázce výuky cizích jazyků byl ve školním roce 2016/2017 nabídnut kroužek anglického jazyka pro zájemce jak z řad žáků tak i rodičů. Ředitel rovněž uvedl, že zavádí každoroční testování na konci školního roku z anglického jazyka, aby byl zjistitelný pokrok každého dítěte. Má jít i o zpětnou vazbu pro jednotlivé učitele a rodiče budou s výsledky seznámeni. V případě zájmu by škola mohla zajistit konání mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Finanční úhrada pak bude standardně věcí rodičů.

 

Následně byla přednesena dostavba základní školy o další 4 třídy, která v současné době již probíhá. Zatím není jasné, zda příští školní rok budou otevřeny 2 nebo 3 třídy 6. ročníku.

 

Na závěr ředitel školy představil nové projekty, které by se měly týkat začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem a mentorské podpory učitelů.

 

5)      Odstoupení z výkonného výboru

Předsedkyně spolku oznámila svou rezignaci jak na předsedkyni spolku, tak na člena výkonného výboru spolku k 22. 9. 2016, což bylo přítomnými vzato na vědomí. Písemné vzdání se funkce bylo předáno paní Mazurové.

 

6)      Volby do výkonného výboru

Paní Mazurová vyzvala přítomné, aby zvolili nového člena spolku. Přítomní členové zvolili do výboru Spolku Veroniku Doležilovou. Následně členové spolku zvolili Lýdii Mazurovou jako předsedkyni spolku.

Do výboru Spolku byli zvoleni členskou schůzí konanou 22. 9. 2016 tito členové:

1)      předseda: Lýdie Mazurová

2)      člen výkonného výboru: Veronika Doležilová

Stávající členka výkonného výboru Alena Marková nadále zůstává členem výboru.

 

Usnesení 2: Přítomní zvolili výbor Spolku ve výše uvedeném složení

Hlasování: PRO:  15, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  0.

 

 

7)      Různé

Veronika Doležilová upozornila na skutečnost, že školní plánovací diáře nejsou formální školní dokumentací jako tomu je v případě školní knížky a elektronické žákovské knížky a dalších. Není proto možné, aby škola trvala na povinnosti dětí mít pouze diář, který nechává pro děti vyrobit škola. Rozhodující je, že děti mají funkční plánovací diář, který je má vést k plánování a odpovědnosti a navazuje na týdenní plány v 1. až 4. ročníku. Současně upozornila, že toto projednával spolek na svém jednání na podzim 2015, kdy škola přes počáteční nejasnosti i v loňském školním roce informovala, že formát diářů není povinný.

 

 

8)      Zbylé body programu

Vzhledem k časovým možnostem si přítomní odhlasovali, že nevyčerpané body programu (rodičovské kavárny, hospodaření za rok 2015/2016 a podněty rodičů) budou projednány na další členské schůzi.

 

Usnesení 3: Přítomní souhlasí s přesunem nevyčerpaných bodu programu na další členskou schůzi

Hlasování: PRO:  15, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  0.

 

 

9)      Závěr

Lýdie Mazurová, předsedkyně výboru, poděkovala bývalé předsedkyni výboru Kateřině Círové za výborné vedení spolku a její obětavost pro spolek Patron. Následně poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku ukončila.

 

 

 

 

Zapsala: Lýdie Mazurová                             Datum a podpis: 22. 9. 2016

 

Zkontroloval: Kateřina Círová                     Datum a podpis: 22. 9. 2016

 

Zápis ověřil: Veronika Doležilová                Datum a podpis: 22. 9. 2016