Zápis z členské schůze 14.05.2019

Patron, z. s.

se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 22693475

 

 

Zápis z členské schůze spolku Patron, z. s.

 

Datum a místo konání členské schůze:

 • 14. 5. 2019 v sídle spolku

 

Svolavatel:

 • Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku

 

Přítomni:

 • Viz příloha  - Prezenční listina

 

Program:

 • Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny
 • Schválení programu členské schůze
 • Zahradní slavnost
 • Vyzvedávání dětí ze školy
 • Zápis skutečného majitele do Obchodního rejstříku
 • Volba nového člena výboru
 • Schválení grantů
 • Rodičovské kavárny
 • Zápisy z třídních schůze
 • Nový model párové výuky?
 • Schválení hospodaření a vyúčtování
 • Podněty rodičů
 • Závěr

 

Průběh jednání:

 

 • Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Schůzi zahájila Lýdie Mazurová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny a byly předloženy plné moci k hlasování na členské schůzi.

 

 • Předložen program členské schůze

Předsedkyně spolku uvedla program členské schůze, který byl všemi členy jednomyslně přijat.

 

 • Zahradní slavnost

Vedoucí střediska volného času Renáta Linhová představila zahradní slavnost, která se bude konat v úterý 25. 6. 2019 a nabídla možnost spoluúčastnit se na pořádání této akce rodičům, kteří budou ochotní pomáhat na jednotlivých stanovištích. Zároveň požádala o propagační materiály a drobné upomínkové předměty do „překvapeníček“. Téma letošního roku je Ve zdravém těle zdravý duch.

 

 • Vyzvedávání dětí ze škody

Zástupkyně ředitele vysvětlila způsob vyzvedávání dětí ze školy a uvedla, že není technicky možné vyzvedávat děti dříve než v 13.30, protože děti se musí stihnout naobědvat, což při velké naplněnosti tříd je časově náročné. Dřívější odchod není možný ani z důvodu bezpečného předání dítěte osobě oprávněné k vyzvednutí.

 

 • Zápis skutečného majitele do Obchodního rejstříku

Předsedkyně spolku seznámila přítomné s povinností vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz. Podle citovaného zákona, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU, mají subjekty, které jsou zapsané do veřejného rejstříku povinnost na rejstříkový soud nahlásit skutečného majitele.  Skutečným majitelem se myslí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

U spolku Patron se jedná o fyzickou osobou, která je členem statutárního orgánu. Zápis do spolkového rejstříku musí být proveden nejpozději do 1. 1. 2021.

 

 • Volba nového člena výboru

Alena Marková, členka výkonného výboru oznámila zbylým členům výboru spolku svou rezignaci k 14. 5. 2019.  Předsedkyně spolku o této skutečnosti informovala členy spolku a vyzvala je k volbě nového člena spolku.

Přítomní členové zvolili do výboru spolku Dagmar Daňkovou.

 

Usnesení 2: Přítomní zvolili Dagmar Daňkvou novou členkou výbor Spolku

Hlasování: PRO:  16, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  0.

 

 

 • Schválení grantů

Členům spolku byly předloženy následující granty:

 1. Grant vedoucí Střediska volného času na Zahradní slavnost ve výši 6.000,- Kč
 2. Grant Klubíku na nákup sladkých odměn s hroznovým cukrem a tropického ovoce při oslavách dne dětí v podobě Družinové olympiády ve výši 8.000,- Kč
 3. Grant Globu a Gloubíku ve výši 8.800,- Kč na reprezentaci školy na studentské konferenci Globe Games 2019
 4. Grant učitelů z I. Stupně na projekt Učíme se venku ve výši 5.000,- Kč, kdy z peněz bude hrazen nákup vybavení na výuku venku
 5. Grant učitelů vyučujících cizí jazyk ve výši 2.000,- Kč na konverzační soutěž
 6. Grant žáků 9. tříd na závěrečný školní ples pro deváté třídy ve výši 15.000,- Kč

 

Granty uvedené pod body 1. - 5. byly přítomnými jednomyslně schváleny v plné výši.

Grant na závěrečný školní ples (uvedený pod bodem 6.) byl schválen tak, že spolek Patron se zavázal dorovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji na tento ples, avšak v maximální výši 5.000,- Kč.

 

Usnesení: Přítomní jednomyslně schválili předložené granty, kdy grant č. 1 až 5 byl schválen v plné výši a grant č. 6 ve výši rozdílu mezi příjmy a výdaji na tento ples, avšak v maximální výši 5.000,- Kč.

 

 • Rodičovské kavárny

Předsedkyně spolku zhodnotila proběhlé rodičovské kavárny a vyzvala přítomné k přednesení požadavku na třídních schůzkách, aby rodiče spolku Patron sdělili, na jaká témata by měli rádi v budoucnu rodičovskou kavárnu.

Přítomní přednesli, že by rodičovská kavárna mohla být na téma Nové trendy či metody na naší základní škole při výuce, Anglický jazyk a jeho výuka v nové době, Školské právo a jak funguje.

 

 • Zápisy z třídních schůzek

Členové spolku vzali na vědomí podněty z třídních schůzek ze září 2018 a ledna 2019 s postojem školy a školské rady k předloženým bodům.

 

 • Nový model Párové výuky?

Členka výboru Veronika Doležilová seznámila přítomné členy s novou koncepcí Párové výuky, která by měla být postupně zaváděna od školního roku 2019/2020. Členové vzali na vědomí, že na začátku nového školního roku bude rodičovská kavárna na toto téma, kde všichni zájemci z řad rodičů budou s novým konceptem blíže seznámeni.

 

 • Schválení hospodaření

Účetní spolku předložila přítomným vyúčtování za školní rok 2017/2018 ke schválení.

 

Usnesení: Schválení hospodaření za školní rok 2017/2018

Hlasování: PRO:  16, PROTI:  0, ZDRŽELI SE:  0.

 

 • Podněty rodičů

Ze strany rodičů nebyl vznesen žádný požadavek na vedení školy, či na vedení spolku.

 

 • Závěr

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku ukončila.

 

 

 

Zapsala: Lýdie Mazurová                            Datum a podpis: 14. 5. 2019

Zkontroloval: Veronika Doležilová            Datum a podpis: 14. 5. 2019

Zápis ověřil: Michaela Halamová               Datum a podpis: 14. 5. 2019

Tagy

Související články

Aktuality