Zápis do prvních tříd

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA a závěrečné setkání prvňáčků na téma PŘEKVAPENÍ ve středu 30. května 2018 od 17:00 hodin. Jaký byl zápis? Fajn... nahlédněte - PRVNÍ DEN - DRUHÝ DEN. Registrované prvňáčky zveme do školy každou třetí středu v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin na program HRAJEME SI VE ŠKOLE:  14. únor 2018 - středa - HRAJEME SI S MATEMATIKOU - 14. březen 2018 - středa - RADUJEME SE Z POHYBU - s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny - 18. duben 2018 - středa - ČTEME S NEČTENÁŘI -  9. květen 2018 - středa - TVOŘÍME S RADOSTÍ a 30. květen 2018 - středa - PŘEKVAPENÍ od 17:00 hodin + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA. Kurz KURZ "UČÍME SE VE ŠKOLE" zahajujeme 21.3.2018 pro pozvané žáky na základě doporučení našeho Školního poradenského pracoviště.

REGISTRACE PRVŇÁČKŮ končí ve středu 31.1.2018. Milí budoucí prvňáčci, Vážení rodiče, registrace dětí ze spádového obvodu MČ Kunratice bude probíhat od středy 3. ledna 2018 do středy 31. ledna 2018 v kanceláři školy. K registraci, prosíme, přineste vyplněné formuláře.  ZÁPIS proběhne 25. a 26. dubna  2018. Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2018 po registraci v lednu 2018. Pro zaregistrované budoucí prvňáčky od středy 14. února 2018 zahajujeme projekt "HRAJEME SI NA ŠKOLU" a od středy 21. února 2018 nabízíme některým předškolákům a jejich rodičům čtyřměsíční KURZ „UČÍME SE VE ŠKOLE“
 
 

Milí budoucí prvňáčci, Vážení rodiče, registrace dětí ze spádového obvodu MČ Kunratice bude probíhat od středy 3. ledna 2018 do středy 31. ledna 2018 v kanceláři školy, vždy v čase od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 17:00 hodin. Zaregistrované děti budou pozvány k zápisu na konkrétní čas a zápis pro první třídy pro ně tak bude příjemným školním zážitkem.
Registrace je důležitá vzhledem k vyřízení žádosti o odklad školní docházky, který by měl být vyřízen nejpozději do konce dubna 2018. 
Zápis do prvních tříd se uskuteční ve středu 25. a ve čtvrtek 26. dubna 2018. Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 16. ledna 2018 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 25. a 26. dubna 2018. Pokud se chcete přijít podívat do školy, prosím, objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme. Děkujeme.
Pokud bude místo pro nespádové žáky, vypíše ředitel školy další termín zápisu po prvním kole zápisu do prvních tříd. 

Pro zaregistrované budoucí prvňáčky od středy 14. února 2018 zahajujeme projekt "HRAJEME SI NA ŠKOLU". Současně od středy 21. února 2018 nabízíme některým předškolákům a jejich rodičům čtyřměsíční KURZ „UČÍME SE VE ŠKOLE“. Pokud ze závažných důvodů prosincovou registraci k zápisu do prvních tříd nemůžete uskutečnit, kontaktujte vedoucí zápisu paní zástupkyni MgA. Bc. Olgu Královou. Děkujeme. Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

SPÁDOVÝ OBVOD - MČ PRAHA KUNRATICE. I po novele vyhlášky o spádových obvodech budou ulice Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa a U Zeleného ptáka také spádově patřit k ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (viz usnesení Rady HMP - 38. jednání - č. 2783, ze dne 15.11.2016 k návrhu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol).

K zápisu se každý rok v prosinci registruje kolem 125 zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích. Pro nespádové žáky jsme v posledních letech z důvodu naplnění kapacity prvních tříd nevypisovali termín zápisu. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková) - viz vyjádření neuvolněného člena Rady Městské části Praha 4 Ing. Jaroslava Mítha - ZDE.

Milí budoucí prvňáčci, Vážení rodiče, zveme Vás na ZÁPIS do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 a zároveň na Dny otevřených dveří.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - středa 25. a čtvrtek 26. dubna 2018

Chceme, aby se děti při zápisu cítily dobře. Proto budeme tento rok opět registrovat zájemce s trvalým bydlištěm v Kunraticích od středy 3. ledna 2018 do středy 31. ledna 2018 v kanceláři školy v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin. Zaregistrované děti budou zvány k zápisu na konkrétní čas. Při registraci doloží zákonní zástupci registrovaných budoucích prvňáčků jejich trvalý pobyt (doklad vystaví ÚŘAD MČ PRAHA KUNRATICE) a rodné číslo (rodný list dítěte). Současně budeme šetřit trvalé bydliště rodičů budoucího prvňáčka. 
Pokud někdo z budoucích prvňáčků s trvalým bydlištěm v Kunraticích nemá možnost přijít k zápisu v řádném termínu, nechť kontaktuje paní zástupkyni ředitele školy MgA. Bc. Olgu Královou. 

 

ZÁPIS "NESPÁDOVÝCH" PRVŇÁČKŮ

Termín bude vypsán pouze v případě, že se do prvních tříd bude registrovat méně než 90 kunratických prvňáčků.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 16. leden 2018 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 25. a 26. dubna 2018. Pokud se chcete přijít do školy podívat v jiném termínu, prosím, objednejte se na telefonu: 261097210 – 3. Rádi vás v naší škole uvítáme.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste:

Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádového obvodu lze předpokládat, že budeme zapisovat pouze žáky s trvalým bydlištěm MČ Kunratice a současně budeme ověřovat, zda rodiče prvňáčka mají trvalé bydliště v Kunraticích.

- RODNÝ LIST žáka
- OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce
- kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka
- případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2017/2018.

Můžete přinést i předvyplněné formuláře, pokud jste je již neodevzdali v průběhu registrace - ke stažení jsou na této stránce. Děkujeme.

Na svém jednání dne 29. března 2017 a následně 14. února 2018 doporučila Školská rada řediteli školy budoucí prvňáčky přijímat k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 a další školní roky v tomto pořadí, respektive podle následujícího kritéria a pomocných kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice (zákonné kritérium),
dále, při splnění kritéria č. 1, seřadit žáky podle těchto pomocných kritérií:

2. děti, které současně předloží úředně doloženou individuální sociální a zdravotní situaci dítěte,
3. děti, které současně mají v ZŠ Kunratice sourozence,
4. děti, jejichž rodiče současně mají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice.
Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Ulice Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa a U Zeleného ptáka patří spádově také k ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - viz vyhláška č. 17. o spádových obvodech s platností od 24.11.2016.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu tří prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu optimálně 86, maximálně 90 přijatých žáků. Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné. Ředitel školy požádal na začátku ledna 2016 veřejnou ochránkyní práv, jak losovat dvojčata a vícerčata. Paní ochránkyně se přiklání k následujícímu názoru: "V případě, že Vaše škola nemá kapacitu přijmout všechny spádové děti a přistoupí k losování, je vhodné, aby dvojčata (či vícerčata) měla přiděleno jedno číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení.".

2. Pokud budou zapisování nespádoví žáci, tak bude přihlíženo, zda mají na škole starší sourozence. Přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají trvalé bydliště v Praze. Vedení ZŠ Kunratice z důvodu stabilizace kvalitních zaměstnanců ve škole se bude snažit vyhovět i jejich žádostem. Teprve potom může být vyhověno i ostatním zájemcům.

3. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková nebo ZŠ Na Chodovci) - viz vyjádření neuvolněného člena Rady Městské části Praha 4 Ing. Jaroslava Mítha - ZDE.

Ve školním roce 2017/2018 máme dvacet pět tříd s 684 žáky. Původně naše škola byla rozšířena na 18-ti třídní školu. Třídy na I. stupni mají naplněnost i 28 až 30 žáků na třídu. Těší nás, že máte zájem o naši základní školu, ale školní budovy nám přestávají kapacitně stačit. Ve školním roce 2014/2015 jsme museli otevřít čtyři první třídy. Ve školním roce 2018/2019 máme ve škole prostor pouze pro tři nové první třídy. Úřad MČ Praha Kunratice pro nepřijaté žáky zajistil místa ve školách v sousední městské části. Hlavní město Praha je jedna obec, jedná se tedy o zajištění školy v obci.

Před registrací a zápisem si prosím stáhněte a vyplňte následující formuláře: 

NOVÉ 2018/2019 
- PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI

Žádost o registraci dítěte k zápisu do 1. třídy /.pdf/
Žádost o registraci dítěte k zápisu do 1. třídy /.doc/
NOVÉ 2018/2019 
- PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI

Osobní list prvňáčka - formulář ve formátu /.pdf/
Osobní list prvňáčka - formulář ve formátu /.doc/
NOVÉ 2018/2019 
- PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI

Přihláška pro prvňáčka - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.pdf/
Přihláška pro prvňáčka - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.doc/
NOVÉ 2018/2019 
- PŘEDÁVÁ SE AŽ U ZÁPISU NEBO PŘI DOLOŽENÍ DOKLADŮ I PŘED ZÁPISEM

Žádost o odklad školní docházky - formulář ve formátu /.pdf/
Žádost o odklad školní docházky - formulář ve formátu /.doc/
NOVÉ 2018/2019 
- PŘEDÁVÁ SE AŽ U ZÁPISU

Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání /.pdf/
Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání /.doc/
Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/
Další formuláře ke stažení naleznete ve Formulářovém centru.


STRUČNĚ O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KUK“ /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/, který se zaměřuje na učení pro život. Rozšiřujeme výuku v oblasti estetických předmětů, environmentální výchovy, sportu a výuky cizích jazyků. Více najdete v dalších částech školního webu. Chceme, aby všichni žáci dosahovali svého osobního maxima. Proto podporujeme různé formy individualizace. Jsme rádi, že rodiče našich žáků tento program školy podporují. 
Nahlédněte i do fotogalerie. Jsme rádi, že jsme školou pro kunratické žáky. Přijďte - těšíme se na Vás. 

NABÍDKA PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Chcete si zahrát na školu?

Zveme naše budoucí prvňáčky na pět setkání, kde se potkají jak s budoucími spolužáky, tak paní učitelkami naší školy a budou si moci prohlédnout i školu.

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Jak setkání probíhají budoucích prvňáčků probíhají? 

Kdy a kde?
Každou třetí středu v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin
v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Poprvé 14.února 2018!

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:

* Rozvoj matematických představ
* Cvičení s gymnastickými míči
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Rozvoj fantazie a představivosti

14. únor 2018 - středa - HRAJEME SI S MATEMATIKOU
14. březen 2018 - středa - RADUJEME SE Z POHYBU 
- s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny
18. duben 2018 - středa - ČTEME S NEČTENÁŘI
9. květen 2018 - středa - TVOŘÍME S RADOSTÍ
30. květen 2018 - středa - PŘEKVAPENÍ od 17:00 hodin + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
V průběhu schůzky budou mít děti svůj program a na jeho závěr se Vám s ním představí. Začátek tohoto posledního setkání je společný se schůzkou rodičů.

KURZ "UČÍME SE VE ŠKOLE"

Kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy atd. Jeho absolvování je dětem, respektive jejich rodičům, doporučeno školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou. Od středy 21. února 2018 nabízíme některým předškolákům a jejich rodičům čtyřměsíční kurz, kdy se budou formou her věnovat rozvíjení všech psychických funkcí (rozvoj řeči, logického usuzování, početních představ, sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriky, sociálních a pohybových schopností a dovedností…), které jsou důležité pro zvládnutí jejich úspěšné školní docházky. Kurz bude probíhat vždy jednou týdně ve středu od 15:15 do 16:15 hodin pod vedením speciální pedagožky naší školy Mgr. Olgy Drbalové. V tento den bude vždy ve škole i školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová. Kurz je bezplatný a pomůcky zajistí škola. Vítáme, když se rodiče mohou zúčastnit i jednotlivých setkání. Kurz je projektem ZŠ Kunratice.

Zájemci, prosím, vyplňte následující formulář:

Přihláška pro prvňáčka - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.pdf/
Přihláška pro prvňáčka - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.doc/

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 30. května 2018 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Zejména se s Vámi chceme poradit o párovém učiteli pro první třídu a o výuce anglického jazyka. Budeme také zjišťovat Vaše přání na rozmístění do tříd. Těšíme se Vás.

NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 JSME ZAHÁJILI VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU.  Jak to bude v novém školním roce? I to se dozvíte na třídní schůzce.

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. K tomuto účelu slouží doporučení ochránce, která se vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání vyvarovat.

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol (14. 1. 2016) (338 kB, Adobe Acrobat dokument) Příloha: Proces rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pomůcka pro ředitelky a ředitele ZŠ) (247.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

V reakci na podněty a dotazy rodičů, ředitelky a ředitelé škol i představitelů samospráv formulovala ochránkyně doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž, ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou.

Další zákonné informace k zápisu dětí do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018

Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

  • § 36 odst. 2

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

  • § 36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  • § 36 odst. 4

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • § 36 odst. 5

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • § 36 odst. 7

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

  • § 37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  • § 37 odst. 3

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

  • § 37 odst. 4

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Přiložené soubory:

Příspěvek

Publikován: 16.11.2013

Naposled upraven: 10.6.2018

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Ne
21.10.
NÁJEM - šperkařský kurz
09:00 - 19:00

www.tepanakrajka.cz - Šperkařské triky a fígle - Bohdana Goliášová.

Florbal
09:00 - 15:00

Elévové Táborská 3+1

Florbal
15:00 - 18:00

Start98 ženy, Český pohár

Florbal
18:00 - 20:00

RK STAN (SK ŽIŽKOV)

Florbal
20:00 - 21:30

Emco Cholerics

Čt
25.10.
Pedagogický den a odpoledne s Květou Krüger a s Badatelským cyklem profesního učení
08:00 - 16:30

Dopoledne - návštěvy v hodinách podle domluvených kritérií, individuální podpora... Odpoledne - skupinový koučink pro 6 - 16 pedagogů rozdělených do dvou skupin - spolufinancováno projektu Šablony OPVVV II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009211, 1.9.2018 - 31.8.2020 a projektu Pomáháme školám k úspěchu

Strukturované drama Iva Procházková "Soví zpěv"
08:55 - 12:35

Dílna studentky DAME katedry Výchovné dramatiky v Městské knihovně

Praxe DV Pedf UK Praha, Irena Holemá
08:55 - 10:45

2.VH 5.C Králová Olga

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.So
27.10.
Florbal
08:00 - 16:00

Kemp regionálních výběrů CFBU, starší žáci

Florbal
16:00 - 19:00

Start98 muži B

Florbal
19:00 - 22:00

Wizards DDM P-10

Všechny akce »