Zeměpis

5.2.1.6.  ČLOVĚK A PŘÍRODA - charakteristika oblasti

Cíle:
1. Pozorovat a vnímat přírodu a její zákonitosti, popisovat je – dokázat porozumět vztahům v přírodě.
2. Pomocí objevování a objevitelství hledat souvislosti, zákonitosti … i za pomoci různých nástrojů, přístrojů.
3. Vědomě v přírodě dělat pouze to, co není v rozporu s filozofií trvale udržitelného rozvoje života. Vytvářet základ občanského postoje být „Neničitelem přírody“.
4. Pomocí dostupných informací předvídat co se stane.
5. Navrhnout postup objevování, porovnat návrh s jinými řešeními a odhadnout, zda to, co plánuji, mohu zvládnout, získat, poznat.

Specifikum oblasti:
Pro přírodovědné badatelství je dobré organizovat blokové vyučování, pokusy, projekty, exkurze. K objevování přírody využívat pobytu v přírodě, škol v přírodě, výletů, …

Oblast je členěna na předměty:
- Přírodopis
- Fyzika
- Chemie
- Zeměpis

Volitelné předměty:
- přírodovědný seminář (propojení Př, Fy, Ch) – 8. a 9. ročník
- volitelný projektový den

Nepovinná nabídka předmětů a programů:
- tematické exkurze a výpravy
- chovatelský kroužek
- aktivity Ekoparlamentu
- Projekt Globe

5.2.2.11  ZEMĚPIS

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Vyučovací předmět Zeměpis navazuje na učivo předmětu Svět kolem nás na prvním stupni a je úzce spjat s  Dějepisem (oblasti starověkých civilizací, zámořské objevy, centra říší, kolonie, místa významných bitev atd.), informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací, mapy, atlasy, trasy, vyhledávání míst), fyzikou (meteorologické údaje, měření zeměpisné délky a zeměpisné šířky), tělesnou výchovou (orientace v terénu, ovládání praktické topografie, naplánování trasy výletu či exkurze), přírodopisem a občanskou výchovou (pozitivní vztah k přírodním a společenským reáliím, poznávání vzájemných vztahů a souvislostí mezi jevy přírodními a společenskými, poznávání okolí svého bydliště, poznávání života jiných etnik a tolerance k nim) a výtvarnou výchovou (estetické ztvárnění prožitků z výletů a exkurzí).
Nejčastějšími používanými metodami a formami práce v předmětu Zeměpis jsou práce s textem v učebnicích, encyklopediích, časopisech, práce s internetem, atlasem a orientace v mapách, projektové vyučování, skupinová práce, diskuse, vypracování referátů na zadaná témata a prezentace výsledků vlastní práce.

Časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět zeměpis se vyučuje v 6. - 9. ročníku jako samostatný předmět 1,5 hodiny týdně a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět zeměpis se vyučuje v odborné učebně, výuka probíhá i v přírodě, při exkurzích, při besedách, na poznávacích výletech. Několikrát v roce probíhá vyučování Zeměpisu i v rámci zvoleného projektu.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:

OSV – komunikace, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů,
VDO – formy vlád v různých zemích (demokracie, konstituční monarchie, království,
knížectví atd.), občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance.
EV –     soužití člověka s přírodou, poznávání vlivů přírody na život různých etnik
MKV – sbližování a prolínání životních stylů, náš etnický původ, poznávání jiných
kultur,.mezinárodní solidarita,
EGS –   integrace Evropy, historické a kulturní památky a jejich poznávání,
MdV –  využití internetu při plánování dovolené, výletů), propagace různých zeměpisných
oblastí v médiích (časopisy, televize), využití naučných a cestopisných filmů.

Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence k učení, kompetence sociální a personální. Uplatňují se také kompetence k řešení problému a kompetence pracovní.

Stránka

Publikována: 1.12.2011

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Čt
13.12.
Praxe DV Pedf UK Praha, Irena Holemá
08:55 - 10:45

2.VH 5.C Králová Olga

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.

VÁNOČNÍ TRHY
15:30 - 18:25

Zahájení školním pěveckým sborem Větrník před hlavním vchodem v 17:00 hodin!

VÁNOČNÍ TRHY
17:00 - 19:0014.12.
DVPP - Učitel Naživo
07:10 - 14:25

K.Círová, E.Hilčerová, M.Macháčková, T.Olšinová, O. Králová


So
15.12.
ZMĚNA - Pedagogický den a odpoledne s Květou Krüger a s Badatelským cyklem profesního učení
07:10 - 07:55

Dopoledne - návštěvy v hodinách podle domluvených kritérií, individuální podpora... Odpoledne - skupinový koučink pro 6 - 16 pedagogů rozdělených do dvou skupin - spolufinancováno projektu Šablony OPVVV II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009211, 1.9.2018 - 31.8.2020 a projektu Pomáháme školám k úspěchu

Florbal
09:00 - 15:00

Start98 ml.žáci Black

NÁJEM - UČEBNA PŘÍRODOPISU
09:00 - 19:00

pí. Záhorová - astrologické přednášky

Basketbal
15:00 - 17:30

BK Kunratice U14, liga

Florbal
19:00 - 22:00

FBK Olymp


Ne
16.12.
Florbal
08:00 - 16:00

Wizards DDM P-10, dorci 2.liga

Basketbal
16:00 - 18:30

BK Kunratice U14, liga

Florbal
18:30 - 21:30

FBK Olymp


Po
17.12.

Út
18.12.