Zeměpis

5.2.1.6.  ČLOVĚK A PŘÍRODA - charakteristika oblasti

Cíle:
1. Pozorovat a vnímat přírodu a její zákonitosti, popisovat je – dokázat porozumět vztahům v přírodě.
2. Pomocí objevování a objevitelství hledat souvislosti, zákonitosti … i za pomoci různých nástrojů, přístrojů.
3. Vědomě v přírodě dělat pouze to, co není v rozporu s filozofií trvale udržitelného rozvoje života. Vytvářet základ občanského postoje být „Neničitelem přírody“.
4. Pomocí dostupných informací předvídat co se stane.
5. Navrhnout postup objevování, porovnat návrh s jinými řešeními a odhadnout, zda to, co plánuji, mohu zvládnout, získat, poznat.

Specifikum oblasti:
Pro přírodovědné badatelství je dobré organizovat blokové vyučování, pokusy, projekty, exkurze. K objevování přírody využívat pobytu v přírodě, škol v přírodě, výletů, …

Oblast je členěna na předměty:
- Přírodopis
- Fyzika
- Chemie
- Zeměpis

Volitelné předměty:
- přírodovědný seminář (propojení Př, Fy, Ch) – 8. a 9. ročník
- volitelný projektový den

Nepovinná nabídka předmětů a programů:
- tematické exkurze a výpravy
- chovatelský kroužek
- aktivity Ekoparlamentu
- Projekt Globe

5.2.2.11  ZEMĚPIS

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Vyučovací předmět Zeměpis navazuje na učivo předmětu Svět kolem nás na prvním stupni a je úzce spjat s  Dějepisem (oblasti starověkých civilizací, zámořské objevy, centra říší, kolonie, místa významných bitev atd.), informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací, mapy, atlasy, trasy, vyhledávání míst), fyzikou (meteorologické údaje, měření zeměpisné délky a zeměpisné šířky), tělesnou výchovou (orientace v terénu, ovládání praktické topografie, naplánování trasy výletu či exkurze), přírodopisem a občanskou výchovou (pozitivní vztah k přírodním a společenským reáliím, poznávání vzájemných vztahů a souvislostí mezi jevy přírodními a společenskými, poznávání okolí svého bydliště, poznávání života jiných etnik a tolerance k nim) a výtvarnou výchovou (estetické ztvárnění prožitků z výletů a exkurzí).
Nejčastějšími používanými metodami a formami práce v předmětu Zeměpis jsou práce s textem v učebnicích, encyklopediích, časopisech, práce s internetem, atlasem a orientace v mapách, projektové vyučování, skupinová práce, diskuse, vypracování referátů na zadaná témata a prezentace výsledků vlastní práce.

Časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět zeměpis se vyučuje v 6. - 9. ročníku jako samostatný předmět 1,5 hodiny týdně a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět zeměpis se vyučuje v odborné učebně, výuka probíhá i v přírodě, při exkurzích, při besedách, na poznávacích výletech. Několikrát v roce probíhá vyučování Zeměpisu i v rámci zvoleného projektu.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:

OSV – komunikace, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů,
VDO – formy vlád v různých zemích (demokracie, konstituční monarchie, království,
knížectví atd.), občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance.
EV –     soužití člověka s přírodou, poznávání vlivů přírody na život různých etnik
MKV – sbližování a prolínání životních stylů, náš etnický původ, poznávání jiných
kultur,.mezinárodní solidarita,
EGS –   integrace Evropy, historické a kulturní památky a jejich poznávání,
MdV –  využití internetu při plánování dovolené, výletů), propagace různých zeměpisných
oblastí v médiích (časopisy, televize), využití naučných a cestopisných filmů.

Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence k učení, kompetence sociální a personální. Uplatňují se také kompetence k řešení problému a kompetence pracovní.

Stránka

Publikována: 1.12.2011

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Po
22.1.
DVPP - Koučinkakademie
07:10 - 17:45

Země koučů - Libchavy

Konverzační soutěž v Aj
08:55 - 12:35

školní kolo 6.-9. ročníku

7.AB - Prevence - Dospívání
11:50 - 13:30

zajišťuje K. Círová - program dle pokynů


Út
23.1.
Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


St
24.1.
ŠPANĚLSKÝ DEN - celoškolní projekt Asociace školních jiídelen, SZÚ Praha, ŠJ při ZŠ Kunratice a ZŠ Kunratice
08:00 - 11:40

Co již o Španělsku víme a co se chceme ještě dozvědět? Na dopolední projektový den ve škole naváže španělský oběd ve školní jídelně.

TEREZČIN MEMORIÁL - 7. ročník florbalového maratonu
08:00 - 20:00

- přihlášení zájemci

Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


Čt
25.1.
Kunratická jahoda
10:00 - 13:30

Třídní schůzky + období triád na II. stupni (reflektivní)
17:00 - 19:30

- začátky: od 17:30 hodin – I. stupeň a od 18:15 hodin – II. stupeň

ŠKOLSKÁ RADA
19:15 - 20:15

- jednání probíhá po volbách do ŠR ve škole26.1.
Kunratická jahůdka
10:00 - 12:35

3.- 5. ročníky

Volba prezidenta republiky - II. kolo
11:30 - 23:59

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.


So
27.1.
Volba prezidenta republiky - II. kolo

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.

BK Kunratice turnaj mládeže
08:00 - 18:00

Recepce: Szebinovský Jun.


Ne
28.1.
SK Dvojka Praha
09:00 - 16:00

Recepce: Kopáčová A.

Vídeň - Praha
13:40 - 17:45

Návštěva žáků sedmých tříd, kteří jsou zapojeni do projektu výměny žáků, ve vídeňské škole - www.brueckenschule.at - Die NMS Brückenschule