Tématický plán 9. ročník

měsíc

téma

učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy

září

Úvod do VV.

Postimpresionismus.

Vznik moderního malířství.

Paul Cézanne, Vincent van Gogh, George Seurat, individuální vnímání světa, forma a řád v umění, pastózní malba, práce se štětcem.

Bezpečné chování v učebně výtvarné výchovy, dodržování pravidel při práci. Žák uplatňuje subjektivní vyjádření nálady a pocitu ve ztvárnění přírody, osvojí si práci se štětcem a pastózní barvou, naváže na látku z minulého roku, porozumí individuálnímu vnímání jedince.

Pravidla bezpečného chování a dodržování pravidel v dalších pracovních předmětech a výchovách – SP, VOZ, HV, DV.

Novověk a historické souvislosti

 – D

 

říjen

Fauvismus a expresionismus, komiks.

Henri Matisse, Egon Schiele, lineární dynamika barevných ploch, výrazové prostředky – kontrast, barva a linie, návrat k primitivnímu a exotickému umění. Zátiší a figura. Využití linky v ději.

Žák rozkládá barvy na barevné plochy, využívá k zdůraznění tvaru linie, prostřednictvím lineární dynamiky vyjadřuje emoce a děj. Zná komiksový festival  - Komiksfest a hlavní komiksové interprety.

 

Společenské události 20. století – D, VOZ

Domorodé kultury – Z, PŘ

Vyjádření děje – ČJ, DV

listopad

Kubismus a futurismus. Koláž.

Land art.

Pablo Picasso, Emil Fila, Bohumil Kubišta, Josef Čapek. Obrazové prostředky -  forma a tvar. Prostorové vnímání, práce s hmotou.

Umění v přírodě.

Žák vnímá tvar předmětů v prostoru, dokáže prostor vyjádřit v obraze. Pracuje s formou a tvarem. Využije přírodniny k vytvoření obrazu jako součást krajiny.

 

20. století – D

Lidské vnímání a příroda – PŘ, VOZ

Forma a tvar – M, F

 

prosinec

Secese. Architektura 20. století. Vánoční svátky.

Příprava kostýmů na čerta a Mikuláše. Přírodní motivy v umění. Plošný dekorativismus, rostlinný ornament. Užité umění – design. Alfons Mucha

Žák si vyrobí kostým na čerta a Mikuláše. Zná základní vývoj architektury ve 20. století, popíše nové materiály v architektuře. Vytvoří návrh ornamentu ovlivněného přírodou lineární kolorovanou kresbou.

Tradice a svátky – VOZ, D, ČJ, HV, DV, SP

Výzdoba školy – EV

20. století a moderní společnost – D, VOZ, ČJ

Rozvoj techniky – F, INF

leden - únor

Surrealismus, dadaismus a naivní umění

Vizuální umění a slovo. Propojení slova a tvaru. Počátky filmografie. Montáž, fotomontáž, koláž, frotáž.

Celník Rousseau, Zikmund Freud, Salvator Dali, Luis Buńuel. Joan Miró, Paul Klee

Žák je schopen výtvarně vyjádřit své představy a fantazie. Uvědomuje si charakteristiku vlastní osobnosti. Souběžně pracuje se slovem a obrazem.

Používá digitální technologie k vyjádření svých představ. Kombinuje výtvarné techniky.

 

Pocity a emoce, osobnost – VOZ, DV

Poezie a slovo – ČJ

Film a fotografie – INF, F

Práce s různým materiálem - SP

březen

Abstraktní umění, neoplasticismus, suprematismus, Op – art.

Vyjádření skutečnosti abstraktními prostředky – barva a tvar. Čistota abstraktních poměrů a vztahů. Horizontála a vertikála, bod a prostor. Minimalismus v barvě.

Piet Modrian, Vasilij Kandinskij, František Kupka.

 Žák uplatní znalosti z geometrie ve vyznačení prostoru v obraze, uplatňuje znalosti o vlastnostech barev pro vyjádření prostorového efekt. Pracuje s tužkou, rýsuje, drží pevné tvary v barvě.

20. století – D, VOZ, HV

Geometrie – M

Fyzikální vztahy - F

duben

Pop – art, akční umění, konceptuální umění.

Důraz na proces umělecké tvorby. Umění a média, kontroverze a provokace. Rozvíjení děje formou inscenované události – performance, happening, konceptuální umění. Jackson Pollock, Andy Warhol, David Černý, Krištof Kintera

Žák zná nové pojmy současného umění, umí si pod těmito pojmy představit uměleckou tvorbu a její zástupce, uvědomí si společenské souvislost a naplnění smyslu umění. Je schopen skrze performanci vyjádřit svůj názor.

Lidské tělo a pohyb – DV, TV

Společnost a sociální média - VOZ, DV

 

květen - červen

Reflexe výtvarné práce, interpretace uměleckého díla.

Interpretace uměleckého díla, které si žák sám zvolí formou akčního umění.

Reflexe, sebereflexe získaných schopností, dovedností a znalostí během výtvarné výchovy na druhém stupni.

Žák uplatní veškeré získané schopnosti ve výtvarné výchově. Představí své dovednosti ostatním. Využije při práci digitální technologie.

Hodní svojí práci a získané znalosti.

Hodnocení a sebehodnocení své práce, interpretace své práce – HV, DV, VOZ

  • Ke každému tematickému plánu je k dispozici podrobnější popis obsahující popis každé vyučovací hodiny a jejího cíle i s fotodokumentací žákovské práce. Podrobné tematické plány jsou u učitele Vv.
  • V tematických plánech je vyhrazena změna z důvodů společenských akcí a jednorázových akcí v rámci školy, z důvodů návštěv galerií a jiných kulturních událostí a z důvodů změn rozvrhu.

Stránka

Publikována: 13.10.2015

Vytvořil(a): Kateřina Círová

Kalendář akcí

Po
22.1.
DVPP - Koučinkakademie
07:10 - 17:45

Země koučů - Libchavy

Konverzační soutěž v Aj
08:55 - 12:35

školní kolo 6.-9. ročníku

7.AB - Prevence - Dospívání
11:50 - 13:30

zajišťuje K. Círová - program dle pokynů


Út
23.1.
Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


St
24.1.
ŠPANĚLSKÝ DEN - celoškolní projekt Asociace školních jiídelen, SZÚ Praha, ŠJ při ZŠ Kunratice a ZŠ Kunratice
08:00 - 11:40

Co již o Španělsku víme a co se chceme ještě dozvědět? Na dopolední projektový den ve škole naváže španělský oběd ve školní jídelně.

TEREZČIN MEMORIÁL - 7. ročník florbalového maratonu
08:00 - 20:00

- přihlášení zájemci

Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


Čt
25.1.
Kunratická jahoda
10:00 - 13:30

Třídní schůzky + období triád na II. stupni (reflektivní)
17:00 - 19:30

- začátky: od 17:30 hodin – I. stupeň a od 18:15 hodin – II. stupeň

ŠKOLSKÁ RADA
19:15 - 20:15

- jednání probíhá po volbách do ŠR ve škole26.1.
Kunratická jahůdka
10:00 - 12:35

3.- 5. ročníky

Volba prezidenta republiky - II. kolo
11:30 - 23:59

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.


So
27.1.
Volba prezidenta republiky - II. kolo

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.

BK Kunratice turnaj mládeže
08:00 - 18:00

Recepce: Szebinovský Jun.


Ne
28.1.
SK Dvojka Praha
09:00 - 16:00

Recepce: Kopáčová A.

Vídeň - Praha
13:40 - 17:45

Návštěva žáků sedmých tříd, kteří jsou zapojeni do projektu výměny žáků, ve vídeňské škole - www.brueckenschule.at - Die NMS Brückenschule