Vítejte ve fyzice

5.2.1.6.  ČLOVĚK A PŘÍRODA - charakteristika oblasti

Cíle:
1. Pozorovat a vnímat přírodu a její zákonitosti, popisovat je – dokázat porozumět vztahům v přírodě.
2. Pomocí objevování a objevitelství hledat souvislosti, zákonitosti … i za pomoci různých nástrojů, přístrojů.
3. Vědomě v přírodě dělat pouze to, co není v rozporu s filozofií trvale udržitelného rozvoje života. Vytvářet základ občanského postoje být „Neničitelem přírody“.
4. Pomocí dostupných informací předvídat co se stane.
5. Navrhnout postup objevování, porovnat návrh s jinými řešeními a odhadnout, zda to, co plánuji, mohu zvládnout, získat, poznat.

Specifikum oblasti:
Pro přírodovědné badatelství je dobré organizovat blokové vyučování, pokusy, projekty, exkurze. K objevování přírody využívat pobytu v přírodě, škol v přírodě, výletů, …

Oblast je členěna na předměty:
- Přírodopis
- Fyzika
- Chemie
- Zeměpis

Volitelné předměty:
- přírodovědný seminář (propojení Př, Fy, Ch) – 8. a 9. ročník
- volitelný projektový den

Nepovinná nabídka předmětů a programů:
- tematické exkurze a výpravy
- chovatelský kroužek
- aktivity Ekoparlamentu
- Projekt Globe

 

5.2.2.8  FYZIKA

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Předmět navazuje na učivo Svět kolem nás na prvním stupni, zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika, část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování a vyhodnocení, žákovské i demonstrační pokusy, domácí badatelství a experiment, kooperativní techniky, práce s informacemi. Fyzika, stejně jako další přírodovědné předměty, přispívá k rozvoji poznávacích dovedností žáků. Vede je k vlastnímu poznávání světa a k tomu, jak se zachovat v praktických životních situacích. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání obecných zákonitostí přírody. Na objevech žáků staví další poznání, učí žáky zjištěné informace předávat ostatním a kriticky je hodnotit. Dále učí žáky bezpečné práci s fyzikálními pomůckami, a to hlavně s elektrickými přístroji a zařízeními.

Časové a organizační vymezení:
Předmět je vyučován v časové dotaci 2 hodiny týdně v 6. až 8. ročníku, v 9. ročníku v časové dotaci 1,5 hodiny týdně. Fyzika se vyučuje v odborné učebně, hodiny se nedělí, pouze v případě laboratorních prací se pracuje obvykle s polovinou třídy. Pro vyučování se dále využívá i učebna výpočetní techniky. Podle možností se několikrát v roce organizují různé typy exkurzí.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
Ve fyzice se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují i průřezová témata Enviromentální výchovy, Osobnostní a sociální výchovy a Mediální výchovy.Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence sociální a personální i kompetence komunikativní.

Stránka

Publikována: 18.4.2011

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Ne
18.11.
Florbal
08:00 - 15:00

Wizards DDM P-10 mladší žáci

Florbal
18:00 - 20:00

RK STAN (SK ŽIŽKOV)

ORCHESTR - vykládka nástrojů
20:00 - 20:30

Dalibor Havlíček - 702970333


Po
19.11.
3.AB - plavecký výcvik
07:10 - 10:45

Kurz KM
08:00 - 16:15

Centrum KM, Praha 4 Boleslavova

3. C = Vyučování venku
08:55 - 11:40

pravidelné hodiny výuky venku


Út
20.11.
Prodejní výstava knih
07:10 - 13:30

3.B - Projekt - Pečení s TESCO
08:00 - 12:35

zajišťuje J. LaštovičkováČt
22.11.
9.A, 9.B Schola pragensis
07:10 - 13:30

návštěva přehlídky středního a vyššího odborného školství

DVPP - KONFERENCE EDUCATION FOR A CHANGING WORLD 2018
08:00 - 16:30

Reprezentace projektu Pomáháme školám k úspěchu na konferenci - Grandior Hotel Prague (Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha 1)

Praxe DV Pedf UK Praha, Irena Holemá
08:55 - 10:45

2.VH 5.C Králová Olga

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.

Projekt Banát
14:00 - 15:00


So
24.11.
Druhý PARLAMENTNÍ DEN
09:00 - 16:00

Program: - příprava voleb do školního parlamentu - práce v sekcích - hry, vaření ...

Florbal
09:00 - 15:00

Start98 elévové + yellow 3+1

Florbal
16:00 - 19:00

Traverza Mukařov

Florbal
19:00 - 22:00

Wizards DDM P-10