Vítejte ve fyzice

5.2.1.6.  ČLOVĚK A PŘÍRODA - charakteristika oblasti

Cíle:
1. Pozorovat a vnímat přírodu a její zákonitosti, popisovat je – dokázat porozumět vztahům v přírodě.
2. Pomocí objevování a objevitelství hledat souvislosti, zákonitosti … i za pomoci různých nástrojů, přístrojů.
3. Vědomě v přírodě dělat pouze to, co není v rozporu s filozofií trvale udržitelného rozvoje života. Vytvářet základ občanského postoje být „Neničitelem přírody“.
4. Pomocí dostupných informací předvídat co se stane.
5. Navrhnout postup objevování, porovnat návrh s jinými řešeními a odhadnout, zda to, co plánuji, mohu zvládnout, získat, poznat.

Specifikum oblasti:
Pro přírodovědné badatelství je dobré organizovat blokové vyučování, pokusy, projekty, exkurze. K objevování přírody využívat pobytu v přírodě, škol v přírodě, výletů, …

Oblast je členěna na předměty:
- Přírodopis
- Fyzika
- Chemie
- Zeměpis

Volitelné předměty:
- přírodovědný seminář (propojení Př, Fy, Ch) – 8. a 9. ročník
- volitelný projektový den

Nepovinná nabídka předmětů a programů:
- tematické exkurze a výpravy
- chovatelský kroužek
- aktivity Ekoparlamentu
- Projekt Globe

 

5.2.2.8  FYZIKA

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Předmět navazuje na učivo Svět kolem nás na prvním stupni, zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika, část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování a vyhodnocení, žákovské i demonstrační pokusy, domácí badatelství a experiment, kooperativní techniky, práce s informacemi. Fyzika, stejně jako další přírodovědné předměty, přispívá k rozvoji poznávacích dovedností žáků. Vede je k vlastnímu poznávání světa a k tomu, jak se zachovat v praktických životních situacích. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání obecných zákonitostí přírody. Na objevech žáků staví další poznání, učí žáky zjištěné informace předávat ostatním a kriticky je hodnotit. Dále učí žáky bezpečné práci s fyzikálními pomůckami, a to hlavně s elektrickými přístroji a zařízeními.

Časové a organizační vymezení:
Předmět je vyučován v časové dotaci 2 hodiny týdně v 6. až 8. ročníku, v 9. ročníku v časové dotaci 1,5 hodiny týdně. Fyzika se vyučuje v odborné učebně, hodiny se nedělí, pouze v případě laboratorních prací se pracuje obvykle s polovinou třídy. Pro vyučování se dále využívá i učebna výpočetní techniky. Podle možností se několikrát v roce organizují různé typy exkurzí.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
Ve fyzice se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují i průřezová témata Enviromentální výchovy, Osobnostní a sociální výchovy a Mediální výchovy.Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence sociální a personální i kompetence komunikativní.

Stránka

Publikována: 18.4.2011

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí


21.9.
DVPP - Hana Hartychová
07:10 - 19:15

Výchova k respektu a toleranci, Gender Studies, o.p.s.


So
22.9.
Florbal
09:00 - 16:00

Start98 starší žáci


Ne
23.9.
Florbal
08:15 - 18:00

Start98 Jun. II.liga

Florbal
17:00 - 20:00

Wizards DDM P-10

Florbal
20:00 - 21:30

Emco Cholerics


Po
24.9.
3.AB - plavecký výcvik
07:10 - 10:45


Út
25.9.
PRVNÍ SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

Sběr starého papíru opět začíná. To, co nasbíráme přilepší třídním fondům, ale třeba i našim adoptovaným zvířatům v pražské ZOO. Víte kteří to jsou?


St
26.9.
PRVNÍ SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

Sběr starého papíru opět začíná. To, co nasbíráme přilepší třídním fondům, ale třeba i našim adoptovaným zvířatům v pražské ZOO. Víte kteří to jsou?

SYSTEMIKA – SYSTEMICKÉ VEDENÍ
07:10 - 19:15

Výcvik www.systemickafabrika.cz


Čt
27.9.
PRVNÍ SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

Sběr starého papíru opět začíná. To, co nasbíráme přilepší třídním fondům, ale třeba i našim adoptovaným zvířatům v pražské ZOO. Víte kteří to jsou?

SYSTEMIKA – SYSTEMICKÉ VEDENÍ
07:10 - 17:35

Výcvik www.systemickafabrika.cz

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.