Dramatická výchova

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

V etapě základního vzdělání je DRAMATICKÁ VÝCHOVA zařazena do do vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA.

Cíle oblasti UMĚNÍ A KULTURA:

 
1. Pochopit umění jako specifickéhý způsob poznání a užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace.

2. Chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot.

3. Spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností.

4. Uvědomit si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života.

5. Zaujímat osobní účast v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě.

 

 

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Předmět Dramatická výchova rozvíjí u žáků tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Dává příležitost prozkoumávat postoje a motivace jednání vlastního, ale i fiktivních postav. Směřuje žáky k tomu, aby porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace. Dále je vede k aktivní účasti na společné tvorbě a případné prezentaci. Při práci využívá základních prostředků a postupů divadelního umění. Jde o učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání.

Časové a organizační vymezení:

 
1. – 2. ročník výstupy jsou integrovány do některých předmětů      

       3. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně

4. – 5. ročník v dotaci 1 hodina týdně 

6. – 8. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně      

       9. ročník blokové vyučování


V 1. – 2. ročníku je předmět vyučován proškoleným pedagogem. Vybrané metody a formy práce realizuje v různých předmětech, zejména ve Světě kolem nás, Českém jazyce, Čtení, Výtvarné a Hudební výchově. Výuka probíhá v kmenové třídě nebo ve specializované učebně, vybavené kobercem, audiovizuální technikou a dalšími pomůckami. Realizuje se také formou návštěv divadelních, filmových a jiných kulturních představení


Ve 3. – 8. ročníku je předmět vyučován aprobovaným učitelem, třída se zpravidla dělí na polovinu. Dramatická výchova je samostatným předmětem, který má podobu interní dramaticko výchovné práce, která nepočítá s jevištním tvarem, aktivity jsou určeny výhradně jejich účastníkům. Výuka probíhá ve specializované učebně, obohacením předmětu jsou návštěvy divadelních, filmových a jiných kulturních představení.Ve 4. ročníku je dramatická výchova posílena časovou dotací z předmětu Český jazyk a literatura.


V 9. ročníku je předmět vyučován blokově – návštěvy divadelních představení s následnou reflexí a rozborem shlédnutého díla.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
V předmětu jsou kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy. Dramatická výchova se přímo váže na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální a kompetence k učení.

 

Stránka

Publikována: 7.10.2014

Naposled upravena: 6.9.2018

Vytvořil(a): Olga Králová

Kalendář akcí

Út
18.12.
Čteme si navzájem
10:00 - 11:40

8.A Spaní ve škole
17:40 - 19:15

třídní Vánoce s předáním dárků


St
19.12.
8.A Spaní ve škole
07:10 - 07:55

třídní Vánoce s předáním dárků

3.A - Výuka venku
10:00 - 12:35

pravidelné vyučování venku

Čteme si navzájem
10:00 - 11:40

V.D Rozmnožovací soustava
12:45 - 13:30

přednáška a diskuse

Akce školní knihovny - ČAJOVÝ DÝCHÁNEK
14:00 - 16:00

zajišťuje Jitka Závodná


Čt
20.12.
3.C - Návštěva NG
08:00 - 12:35

5.CD - Návštěva kina
08:00 - 11:40

8.B - Vánoční projekt
08:00 - 13:30

Vánoční zpívání v kunratické škole
08:55 - 11:40

Předvánoční zastavení po ročnících s koledami. Kdo, kdy bude upřesněno.

Praxe DV Pedf UK Praha, Irena Holemá
08:55 - 10:45

2.VH 5.C Králová Olga

Mediální výchova
13:40 - 16:15

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.

Spolupráce s vídeňskou školou - příprava stáží, žákovských projektů a dalších aktivit v roce 2019
15:00 - 16:00

Program: - výměny a společné akce s dětmi; - stáže 10 lidí ve Vídni v průběhu roku 2019; - společná návštěva zaměstnanců školy ve Vídni a recipročně vídeňáků v Praze.21.12.
8.A, 8.B, 9.A, 9.B = Návštěva kina
07:10 - 19:15

zhlédnutí filmu Bohemian Rhapsody

DEN TŘÍDY - třídní Vánoce
07:10 - 16:15

Program tříd podle upřesnění třídních učitelů.

7.B - Vánoční procházka Prahou s bezdomovcem
08:00 - 13:30

zajišťuje agentura Pragulic

Jóga a meditace
18:00 - 22:00

Jóga a meditace


So
22.12.
Jóga a meditace
08:00 - 20:00

Jóga a meditace


Ne
23.12.
Jóga a meditace
09:00 - 18:00

Jóga a meditace

Florbal
18:00 - 20:00

RK Stan


Po
24.12.
Štědrý den
07:10 - 19:15