Dramatická výchova

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

V etapě základního vzdělání je DRAMATICKÁ VÝCHOVA zařazena do do vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA.

Cíle oblasti UMĚNÍ A KULTURA:

 
1. Pochopit umění jako specifickéhý způsob poznání a užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace.

2. Chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot.

3. Spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností.

4. Uvědomit si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života.

5. Zaujímat osobní účast v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě.

 

 

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Předmět Dramatická výchova rozvíjí u žáků tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Dává příležitost prozkoumávat postoje a motivace jednání vlastního, ale i fiktivních postav. Směřuje žáky k tomu, aby porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace. Dále je vede k aktivní účasti na společné tvorbě a případné prezentaci. Při práci využívá základních prostředků a postupů divadelního umění. Jde o učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání.

Časové a organizační vymezení:

 
1. – 2. ročník výstupy jsou integrovány do některých předmětů      

       3. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně

4. – 5. ročník v dotaci 1 hodina týdně 

6. – 8. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně      

       9. ročník blokové vyučování


V 1. – 2. ročníku je předmět vyučován proškoleným pedagogem. Vybrané metody a formy práce realizuje v různých předmětech, zejména ve Světě kolem nás, Českém jazyce, Čtení, Výtvarné a Hudební výchově. Výuka probíhá v kmenové třídě nebo ve specializované učebně, vybavené kobercem, audiovizuální technikou a dalšími pomůckami. Realizuje se také formou návštěv divadelních, filmových a jiných kulturních představení


Ve 3. – 8. ročníku je předmět vyučován aprobovaným učitelem, třída se zpravidla dělí na polovinu. Dramatická výchova je samostatným předmětem, který má podobu interní dramaticko výchovné práce, která nepočítá s jevištním tvarem, aktivity jsou určeny výhradně jejich účastníkům. Výuka probíhá ve specializované učebně, obohacením předmětu jsou návštěvy divadelních, filmových a jiných kulturních představení.Ve 4. ročníku je dramatická výchova posílena časovou dotací z předmětu Český jazyk a literatura.


V 9. ročníku je předmět vyučován blokově – návštěvy divadelních představení s následnou reflexí a rozborem shlédnutého díla.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
V předmětu jsou kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy. Dramatická výchova se přímo váže na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální a kompetence k učení.

 

Stránka

Publikována: 7.10.2014

Naposled upravena: 6.9.2018

Vytvořil(a): Olga Králová

Kalendář akcí


22.2.
Kurz KM
08:00 - 16:15

Centrum KM, Praha 4 Boleslavova

4.A - Dopravní výchova
08:55 - 10:45

4.B - Dopravní výchova
08:55 - 10:45


So
23.2.
Florbal
08:00 - 16:30

Wizards DDM P-10

NÁJEM - šperkařský kurz
09:00 - 20:30

www.tepanakrajka.cz - Šperkařské triky a fígle - Bohdana Goliášová.

NÁJEM AULA - A.D.A.
09:00 - 18:00

Basketbal
16:30 - 19:30

BK Kunratice, liga U14

Florbal
20:00 - 23:00

Start98 muži A


Ne
24.2.
NÁJEM - šperkařský kurz
09:00 - 16:00

www.tepanakrajka.cz - Šperkařské triky a fígle - Bohdana Goliášová.

Florbal
09:00 - 18:00

Start98, junioři 2.liga

NÁJEM AULA - A.D.A.
09:00 - 18:00

Kurz k projektu Erasmus+ - integrated leadership in school practice
17:00 - 23:59

Kurz pro zapojené školy a pedagogy. Kurz probíhá v ZŠ Kunratice.Út
26.2.


Čt
28.2.
Kurz k projektu Erasmus+ - integrated leadership in school practice

Kurz pro zapojené školy a pedagogy. Kurz probíhá v ZŠ Kunratice.

DVPP - Rozvoj oborového čtení a myšlení
07:10 - 19:15

E.Hilčerová, K.Matoušová, H.Staňková

Konference MŠMT k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030
07:10 - 07:55

Národní technická knihovna Technická 2710/6, Praha 6

4.C - Dopravní výchova
08:55 - 10:45

5.A - Dopravní výchova
08:55 - 10:45

5.B - Dopravní výchova
08:55 - 10:45

5.C - Dopravní výchova
08:55 - 10:45

5.D - Dopravní výchova
08:55 - 10:45

6.A, 6.B, 6.C a 7.A, 7.B, 7.C Prevence Čas proměn
10:55 - 13:30

4. VH dívky 7. třídy 5. VH dívky 6. třídy 6. VH chlapci 6. třídy

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.