Dramatická výchova

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

V etapě základního vzdělání je DRAMATICKÁ VÝCHOVA zařazena do do vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA.

Cíle oblasti UMĚNÍ A KULTURA:

 
1. Pochopit umění jako specifickéhý způsob poznání a užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace.

2. Chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot.

3. Spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností.

4. Uvědomit si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života.

5. Zaujímat osobní účast v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě.

 

 

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Předmět Dramatická výchova rozvíjí u žáků tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Dává příležitost prozkoumávat postoje a motivace jednání vlastního, ale i fiktivních postav. Směřuje žáky k tomu, aby porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace. Dále je vede k aktivní účasti na společné tvorbě a případné prezentaci. Při práci využívá základních prostředků a postupů divadelního umění. Jde o učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání.

Časové a organizační vymezení:

 
1. – 2. ročník výstupy jsou integrovány do některých předmětů      

       3. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně

4. – 5. ročník v dotaci 1 hodina týdně 

6. – 8. ročník v dotaci 0,5 hodiny týdně      

       9. ročník blokové vyučování


V 1. – 2. ročníku je předmět vyučován proškoleným pedagogem. Vybrané metody a formy práce realizuje v různých předmětech, zejména ve Světě kolem nás, Českém jazyce, Čtení, Výtvarné a Hudební výchově. Výuka probíhá v kmenové třídě nebo ve specializované učebně, vybavené kobercem, audiovizuální technikou a dalšími pomůckami. Realizuje se také formou návštěv divadelních, filmových a jiných kulturních představení


Ve 3. – 8. ročníku je předmět vyučován aprobovaným učitelem, třída se zpravidla dělí na polovinu. Dramatická výchova je samostatným předmětem, který má podobu interní dramaticko výchovné práce, která nepočítá s jevištním tvarem, aktivity jsou určeny výhradně jejich účastníkům. Výuka probíhá ve specializované učebně, obohacením předmětu jsou návštěvy divadelních, filmových a jiných kulturních představení.Ve 4. ročníku je dramatická výchova posílena časovou dotací z předmětu Český jazyk a literatura.


V 9. ročníku je předmět vyučován blokově – návštěvy divadelních představení s následnou reflexí a rozborem shlédnutého díla.

Vazba na průřezová témata a klíčové kompetence:
V předmětu jsou kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy. Dramatická výchova se přímo váže na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální a kompetence k učení.

 

Stránka

Publikována: 7.10.2014

Naposled upravena: 8.12.2014

Vytvořil(a): Olga Králová

Kalendář akcí

Po
22.1.
DVPP - Koučinkakademie
07:10 - 17:45

Země koučů - Libchavy

Konverzační soutěž v Aj
08:55 - 12:35

školní kolo 6.-9. ročníku

7.AB - Prevence - Dospívání
11:50 - 13:30

zajišťuje K. Círová - program dle pokynů


Út
23.1.
Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


St
24.1.
ŠPANĚLSKÝ DEN - celoškolní projekt Asociace školních jiídelen, SZÚ Praha, ŠJ při ZŠ Kunratice a ZŠ Kunratice
08:00 - 11:40

Co již o Španělsku víme a co se chceme ještě dozvědět? Na dopolední projektový den ve škole naváže španělský oběd ve školní jídelně.

TEREZČIN MEMORIÁL - 7. ročník florbalového maratonu
08:00 - 20:00

- přihlášení zájemci

Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


Čt
25.1.
Kunratická jahoda
10:00 - 13:30

Třídní schůzky + období triád na II. stupni (reflektivní)
17:00 - 19:30

- začátky: od 17:30 hodin – I. stupeň a od 18:15 hodin – II. stupeň

ŠKOLSKÁ RADA
19:15 - 20:15

- jednání probíhá po volbách do ŠR ve škole26.1.
Kunratická jahůdka
10:00 - 12:35

3.- 5. ročníky

Volba prezidenta republiky - II. kolo
11:30 - 23:59

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.


So
27.1.
Volba prezidenta republiky - II. kolo

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.

BK Kunratice turnaj mládeže
08:00 - 18:00

Recepce: Szebinovský Jun.


Ne
28.1.
SK Dvojka Praha
09:00 - 16:00

Recepce: Kopáčová A.

Vídeň - Praha
13:40 - 17:45

Návštěva žáků sedmých tříd, kteří jsou zapojeni do projektu výměny žáků, ve vídeňské škole - www.brueckenschule.at - Die NMS Brückenschule