Podpora mentorů a otevřené hodiny

PEDAGOGICKÁ PODPORA mentorů a dalších pedagogů formou OTEVŘENÝCH HODIN pokračuje i ve školním roce 2016/2017.

Bezpečná podpora pedagogického rozvoje vede k tomu, aby si každý pedagog uvědomil svoji kvalitu. Ověřili jsme si, že sdílení povede k pedagogickému a osobnímu rozvoji jednotlivých učitelů a k vyladění pohledů jednotlivců při řešení určitých situací. Mentoři poskytují individuální kolegiální a mentorskou podporu pedagogům školy dle náplně činností jednotlivých mentorů (viz níže). Na požádání pomáhají s přípravou a realizací otevřených hodin jednotlivých gramotností. Poskytují vyžádanou kolegiální podporu při přípravě či vyhodnocování hodin tandemové výuky v rámci realizace otevřených hodin jednotlivých gramotností. Proto ve škole podporujeme vzájemné výměny zkušeností, porovnávání s vlastní činností a získávání nových úhlů pohledu, sdílení v rámci předem domluvených témat, sdílení při vzájemných návštěvách pedagogů ve vyučování. V naší škole nabízí OTEVŘENÉ HODINY jak mentoři, tak mnozí učitelé. Jsou odvážní a to, co dělají, mají promyšlené. Děkujeme.

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017:

     

 

Mgr. Jana Kopecká
Nabízím podporu v oblastech: rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků,
návrh postupu a plánů při zavádění a realizaci dílen čtení,
práce se čtenářskými strategiemi od 1. třídy, společné vyhledávání vhodných textů, nabídka materiálů, které slouží k rozvoji čtenářství a ukázka nebo metodická podpora pro práci s nimi (čtenářské kontinuum - MUP), otevřené hodiny s následnou reflexí, konzultace a vzájemné sdílení při zavádění metod KM – spolupráce formou 3S (společná příprava, společná výuka, společná reflexe), předávání zkušeností s realizací třídních knihovniček, nabídka vhodných knih pro děti podle čtenářské úrovně nebo typů dětí, pomoc při plánování a realizaci hodin DV, kolegiální podpora při tandemové výuce, konzultace k POPRu, nabídka spolupráce při přípravě seminářů KM (setkání 1x za měsíc se zaměřením na metody KM a hodiny vedené v modelu E-U-R).
Pravidelné konzultační hodiny: Volné hodiny k náslechům: 
KDY pondělí 8:55 – 9:40
Úterý: 13:00 - 17:00 nebo kdykoliv po domluvě. úterý: 8:55 – 9:40
KDE čtvrtek: 10:00 – 10:45
Modrý salonek nebo třída 1. A pátek: 8:00 – 8:45
Kontakt - email: jana.kopecka@zskunratice
Mgr. Eva Jenšíková
Nabízím mentorskou podporu začínajícím učitelům v oblasti Hejného matematiky při zavádění jednotlivých matematických prostředí formou otevřených hodin i návštěv v hodinách. Učitelé, kteří s Hejného matematikou již zkušenost mají, se na mne mohou obrátit v případě nejasnosti či problému. Mohla bych pomoci i při tvorbě a zavádění gradovaných úloh.
Kontakt - email: eva.jensikova@zskunratice.cz
Mgr. Lenka Veisová
Nabízím mentorskou podporu nově příchozím a začínajícím učitelům na naší škole, aby se mohli lépe začlenit do stávajícího kolektivu.
Dále nabízím podporu i ostatním pedagogům při zavádění metod RWCT ve výuce formou: otevřených hodin, pomoci při plánování, návštěvy v konkrétní hodině a její následné reflexe.
Volné hodiny, ve kterých mohu na návštěvu do hodin: pondělí 3. VH, úterý 5. VH, středa 2. VH, čtvrtek 3. VH
Kontakty - email: lenka.veisova@zskunratice.cz
Mgr. Eva Hilčerová
Nabízím: podporu při práci s třídním kolektivem, pomoc při profesní orientaci žáků, nabídku materiálů souvisejících s environmentální výchovou, otevřené hodiny s následnou reflexí, pomoc začínajícím učitelům s plánem hodin, konzultace a vzájemné sdílení při zavádění metod KM – spolupráce formou 3S(společná příprava, společná výuka, společná reflexe), kolegiální podpora při tandemové výuce, konzultace k POPRu, konzultace k hodinám badatelství, pomoc s přípravou materiálů pro hodiny s přírodovědnou tematikou.
Konzultační hodiny
Čtvrtek 7:00 až 7:40 hodin
Dále po domluvě
Kontakty - email: eva.hilcerova@zskunratice.cz
Mgr. Michal Střítezský
Nabízí kolegiální podporu ve vedení školní dokumentace (žákovské knížky, hodnocení žáků ve Škole Online, zapisování do elektronické třídnice ve Škole Online). Dále podporuje a spolupracuje s mladším kolegou ve vedení třídního kolektivu – třídnictví (komunikace s rodiči, vedení třídnických hodin atd.). Po dohodě či při konkrétním požadavku (zakázce) na metody používané ve výuce, způsoby vedení žáků ve vyučovací hodině nabízí možnost návštěvy svých hodin Českého jazyka a Dějepisu s následnou analýzou a konzultací. Také nabízí možnost supervize otevřených hodin kolegů s následným poskytnutím zpětné vazby. Spolu s dalšími kolegy zavádí do výuky metody a formy badatelsky orientovaného vyučování.
Kontakt - email: michal.stritezsky@zskunratice.cz

Jako další formu vytváříme podmínky formou symetrické podpory „učitelskými mentory“. Jednou z podpor jsou OTEVŘENÉ HODINY, ale nejen ty.

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016:

PODPORA MENTORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Eva Hilčerová: Nabízí kolegiální podporu kolegům při zavádění metod kritického myšlení do výuky, konzultace z oblasti plánování výuky, vztahů mezi žáky, vztahů mezi učitelem a žákem a otevřené hodiny BOV (badatelsky orientované výuky).

Eva Jenšíková: Podpora míří tento rok do oblasti matematické gramotnosti pro učitele i asistenty. Otevřené hodiny budou zaměřeny na ukázku pokládání základů konstruktivistického pojetí vyučování v matematice prof. Hejného u 1. tříd.

Jana Kopecká: Nabízí individuální kolegiální podporu při zavádění metod kritického myšlení do výuky (především pro kolegy – absolventy základního kurzu, nově příchozí kolegy a kolegy asistenty) - Společná příprava, realizace a reflexe hodin a individuální konzultace. Otevřené hodiny se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti (každé úterý 5.vyučovací hodinu a v pátek 1. vyučovací hodinu). V hodinách nabízí: Práce se čtenářskými strategiemi - Dílny čtení - MUP – ověřování čtenářských výkonů žáků a společné hledání důkazů o učení v návaznosti na čtenářství. 

Michal Střítezský: Nabízí kolegiální podporu ve vedení školní dokumentace (žákovské knížky, hodnocení žáků ve Škole Online, zapisování do elektronické třídnice ve Škole Online). Dále podporuje mladšího kolegu ve vedení třídního kolektivu – třídnictví (komunikace s rodiči, vedení třídnických hodin atd.). Po dohodě či při konkrétním požadavku (zakázce) na metody používané ve výuce, způsoby vedení žáků ve vyučovací hodině nabízí možnost návštěvy svých hodin Čj a D s následnou analýzou a konzultací.

Lenka Veisová: Nabízí podporu všem nově příchozím kolegům začlenit se do práce v naší škole. Zároveň nabízí individuální podporu při zavádění metod kritického myšlení ve výuce. Otevřené hodiny budou zaměřeny na metody KM probírané v kurzech pro začátečníky.

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015:

 

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014:

 

OTEVŘENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013:

Mentoring v PPRŠ

Cíl do školního roku 2014/2015
Na základě působení a vyhodnocování činnosti mentorů bude ve škole zaveden udržitelný a efektivní systém mentoringu.

Cíl pro školní rok 2013/2014

Mentoři nabízí jednorázové zakázky a usilují o dlouhodobou mentorskou spolupráci.

Jak rozpoznáme, že jsme dosáhli cíle

V rámci měsíčních zpráv mentoři pravidelně sebehodnotí a vykazují svoji činnost.
V závěru roku vyhodnocují učitelé mentorské činnosti formou dotazníku.
Vytvářejí se dlouhodobě spolupracující dvojice mentor – mentee.

Náčrt postupu

Mentoři pravidelně vzájemně sdílejí svoje zkušenosti.
Mentoři pravidelně využívají individuální supervize a konzultace týkající se jejich práce s kolegy.
Učitelé konzultují s mentory své pedagogické úspěchy i obtíže a vytvářejí dlouhodobě spolupracující dvojice mentor – mentee.
Učitelé využívají možnost navštívit otevřené hodiny mentorů a seznamují se s jimi používanými pedagogicko-výchovnými metodami a aktivně se účastní následných sdílení – rozborů otevřených hodin.
Jednotliví mentoři nabízejí svoji podporu učitelům své školy, zjišťují potřeby učitelů formou dotazníku.
Mentoři poskytují podporu i mimo svoji školu.
Mentoři se sebevzdělávají jak v dovednosti mentorství, tak v dalších pedagogicko-výchovných odbornostech dle vlastních potřeb i dle potřeb učitelů (např. lektorování, timemanagement, poskytování zpětné vazby, metody kritického myšlení, koučování atd.).
Mentoři inspirují svým působením další zájemce o mentorskou činnost.

 

Cíl pro školní rok 2012/2013
Mentoři nabízejí a poskytují podporu dle potřeb a zájmu učitelů.

Jak rozpoznáme, že jsme dosáhli cíle

 • navržení mentoři splňují většinu daných a ostatním známých kritérií pro jejich výběr
 • v rámci měsíčních zpráv mentoři pravidelně sebehodnotí a vykazují svoji činnost
 • mentoři pravidelně vzájemně sdílejí svoje zkušenosti 
 • mentoři pravidelně využívají individuální supervize a konzultace týkající se jejich práce s kolegy
 • učitelé konzultují s mentory své pedagogické úspěchy i obtíže
 • učitelé využívají možnost navštívit otevřené hodiny mentorů a sdílet s nimi jimi používané pedagogicko-výchovné metody
 • jednotliví mentoři nabízejí svoji podporu učitelům, zjišťují potřeby učitelů
 • mentoři se sebevzdělávají jak v dovednosti mentorství, tak v dalších pedagogicko-výchovných odbornostech dle vlastních potřeb i dle potřeb učitelů

Náčrt postupu

 • navržení mentoři budou naplňovat jasně definovaná kritéria jejich výběru, při výběru mentorů budou brána v potaz i doporučení kolegů, o výběru kandidátů budou všichni a včas informováni
 • v měsíčních zprávách budou mentoři nejenom vykazovat svoji činnost – uplatnění, ale budou zde i hodnotit efektivitu své mentorské činnosti, zároveň mentoři sledují a zaznamenávají svůj pokrok a rezervy
 • dále se budou mentoři pravidelně – 1x za měsíc setkávat na schůzkách, kde budou sdílet své zkušenosti
 • mentoři vypíší konzultační hodiny (1x za týden = 60 minut), kdy budou kolegům k dispozici pro konzultaci (doporučení vhodné metody, postupu či formy práce pro konkrétní situaci, skupinu či žáka mentorem) či vedení supervizního rozhovoru, ve kterém navedou kolegu k různým řešením problémové situace
 • učitelé si pro konzultace, supervizní rozhovory sami vyberou mentora, který jim svou osobností, znalostmi a dovednostmi vyhovuje a bude pro ně přínosem
 • mentoři budou mít jedenkrát měsíčně v rozvrhu otevřenou hodinu, kdy je mohou navštívit i bez pozvání ostatní učitelé
 • mentoři představí kolegům metody aktivního učení v modelových hodinách, tím se zároveň mentoři sebevzdělávají – pracují na svých profesních dovednostech, na svém rozvoji
 • mentoři sami navštíví hodiny kolegů na jejich požádání a následně s nimi povedou supervizní rozhovor
 • mentoři si zavedou stránku na webu školy, kde budou ostatní kolegy informovat o způsobech a možnostech své podpory, poskytnou zde materiály získané samostudiem či na absolvovaných kurzech nebo školeních, nabídnou kolegům různá školení atd.
 • důležité informace zveřejní mentoři také na nástěnce ve sborovně školy

Zodpovědný redaktor - Michal Střítezský

Příspěvek

Publikován: 6.4.2013

Naposled upraven: 29.5.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Po
20.11.
POPRASK Prahy 4
07:00 - 14:00

Florbalový turnaj základních škol Prahy 4 pro chlapce 6.a7. tříd Zúčastní se vybraní sportovci. Doprovod: J.Szebinovský

3.AB - plavecký výcvik
07:10 - 10:45

4.B,C - Dopravní výchova
08:55 - 10:45

výukový program PČR

Schůzka vedení PŠÚ
09:00 - 17:00

Táňa Wojnarová - 727 808 463

5.BC - Dopravní výchova
10:55 - 12:35

výukový program PČR

AKCE ŠD - Standa a Vanda - prevence PRE
13:00 - 15:30

zajišťuje M. Kotrčová

Schůze spolku Patron - členů a zástupců tříd
18:00 - 19:30

Program jednání: 1. zápisy z třídních schůzek 2. mikulášské balíčky 3. schválení hospodaření za uplynulý školní rok 4. schválení nových grantů 5. rodičovské kavárny 6. podněty rodičů Vážení rodiče, pokud máte jakýkoliv dotaz na vedení školy, či podnět, který by měl být na schůzi projednán, zašlete jej obratem, abych případně zajistila stanovisko dotčené osoby. Děkuji a těším se na shledání Lýdie Mazurová - lydie.mazurova@seznam.cz - předseda spolku Patron


Út
21.11.
DVPP - QUIDO
08:00 - 17:45

Qiido Akademie vzdělávací systém pro učitele a ředitele, kteří chtějí učit a rozvíjet MiND - 4. setkání - Pracovna Ženy sro., Karlínské nám. 6, Praha 8 - Karlín

4.AD - Dopravní výchova
08:55 - 10:45

výukový program PČR

5.A - Dopravní výchova
10:55 - 12:35

výukový program PČR

Seminář Trojúhelník rodič-trenér-hráč
18:00 - 20:00

Určeno pro rodiče a trenéry Start98 a odbornou veřejnost Přednáší Marian Jelínek - Mentální kouč a hokejový kouč a bývalý osobní trenér Jaromíra Jágra


St
22.11.
Florbalový turnaj pro chlapce 1. stupeň ZŠ
07:00 - 13:00

Turnaj Čeps Cup pořádá pro základní školy Česká Florbalová unie Vybraní žáci 1.stupně Zajišťuje: J. Szebinovský

NIDV - školení lektorů pro seminář Kultura školy - Praha a střední Čechy
07:10 - 17:05

Krajské pracoviště Praha a střední Čechy - Senovážné nám.

NÁJEM Ma/Ze - TEREZA
09:00 - 18:00

Jan Mazůrek - badatelský seminář GLOBE

Vítání občánků MÚ Kunratice
16:00 - 17:00

pěvecký sbor Větrník


Čt
23.11.
Buď režisérem svého života – Schola Pragensis 2017
07:10 - 17:45

Přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis 2017 v Kongresovém centru Praha.24.11.
Buď režisérem svého života – Schola Pragensis 2017
07:10 - 17:45

Přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis 2017 v Kongresovém centru Praha.

KULATÝ STŮL RADNICE MČ PRAHA KUNRATICE
09:00 - 11:00

Plánování a součinnost na akcích v MČ Praha Kunratice v roce 2018.


So
25.11.
Buď režisérem svého života – Schola Pragensis 2017
07:10 - 17:45

Přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis 2017 v Kongresovém centru Praha.

FBC Uhříněves turnaj florbal
08:00 - 18:30

Recepce: Š. Rybenská

SOUSTŘEDĚNÍ PS Větrníček a Větrník
08:30 - 16:30

Jana Antošová


Ne
26.11.
Start98 Praha-Kunratice mladší žáci turnaj
09:00 - 15:00

Recepce: Kopáčová A.

Wizards florbal muži národní liga
18:00 - 21:00

Recepce: A. Kopáčová