Zápis z členské schůze PATRON, z.s. 20.11.2017

Patron, z. s.

se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 22693475

 

 

Zápis z členské schůze spolku Patron, z. s.

 

Datum a místo konání členské schůze:

  • 20. 11. 2017 v sídle spolku

 

Svolavatel:

  • Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku

 

Přítomni:

  • Viz příloha  - Prezenční listina

 

Program:

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny

2)      Schválení programu členské schůze

3)      Zápisy z třídních schůze

4)      Mikulášské balíčky

5)      Schválení hospodaření za školní rok 2016/2017

6)      Schválení grantů

7)      Rodičovské kavárny

8)      Podněty rodičů

9)      Závěr

 

Průběh jednání:

 

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Schůzi zahájila Lýdie Mazurová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny a byly předloženy plné moci k hlasování na členské schůzi.

 

2)      Předložen program členské schůze

Předsedkyně spolku uvedla program členské schůze, který byl všemi členy jednomyslně přijat.

 

3)      Zápisy z třídních schůzek

Členové spolku vzali na vědomí podněty z třídních schůzek ze září 2017 s postojem školy k předloženým bodům.

 

4)        Mikulášské balíčky

Předsedkyně spolku seznámila členy s novými mikulášskými balíčky, které byly upraveny, aby odpovídaly zdravé výživě a požadavkům rodičů. Nově bude v dárkovém balíčku dětem předloženo sušené ovoce, müsli tyčinka a čokoládová figurka pojící se k tématu Mikuláše či vánoc. Toto rozhodnutí bylo členy souhlasně přijato.

 

5)      Schválení hospodaření za školní rok 2016/2017

Předsedkyně spolku předložila přítomným vyúčtování za školní rok 2016/2017 ke schválení. Bylo konstatováno, že hospodaření za uplynulý školní rok skončilo s přebytkem ve výši 81.746,- Kč, kdy bylo navrhnuto, aby se část peněz použila na sociální prevenci. Detailní rozpis příjmů a výdajů je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení: Schválení hospodaření za školní rok 2016/2017

Hlasování: PRO:  16, PROTI:  0, ZDRŽELI SE:  0.

 

 

6)      Schválení grantů

Paní učitelka Kateřina Círová seznámila ostatní členy spolku s preventivní činností, kterou škola vyvíjí na ZŠ Kunratice. Bylo konstatováno, že v současné době škola potřebuje v průměru 40.000,- Kč na sociální prevenci na II. stupeň.

Škola žádala o grant na primární prevenci na škole v rámci grantového programu vypsaného Magistrátem hlavního města Prahy ve výši 36.000,- Kč. Bohužel MHMP usnesením zastupitelstva schválilo grant pouze ve výši 7.500,- Kč. Jelikož tato částka je nedostatečná, požádala paní učitelka Círová o mimořádný grant ve výši 18.000,-Kč a zároveň o pravidelný každoroční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na sociální prevenci.

 

Usnesení: Přítomní schválili všechny předložené granty

Hlasování: PRO:  16, PROTI:  0, ZDRŽELI SE:  0.

 

 

7)      Rodičovské kavárny

V úterý 31. října 2017 proběhla v prostorách základní školy poutavá a velmi úspěšná přednáška psycholožky Mgr. et Mgr. Vlaďky Bartákové, PhD., matky čtyř synů, na téma Jak vychovávat chlapce a nepřijít o rozum.

Na letošní školní rok je dále naplánovaná každoroční rodičovská kavárna na téma Párová výuka, která bude pro rodiče stávajících žáků, tak i pro rodiče budoucích prvňáčků. Další rodičovská kavárna bude na téma výchovy dívek v průběhu měsíce dubna 2018.

 

 

8)      Podněty rodičů

Ze strany rodičů byl vznesen požadavek, zda by škola nemohla zajistit rozvrh hodin již při zahájení školního roku. Ředitel školy uvedl, že v současném školním roce byl rozvrh žákům i rodičům předložen již 3 den po zahájení výuky, kdy od 6. 9. byla podle daného rozvrhu zahájena výuka. Dřívější termín není z technických důvodů možný.

 

9)      Různé

Ředitel školy seznámil přítomné členy s novou koncepcí knihovny, kdy škola má zájem, aby školní knihovna byla sloučena s městskou knihovnou, což by vedlo k vyššímu množství  knih ve fundusu školní knihovny, neboť městská knihovna by minimálně 1x za měsíc propůjčovala knihovně ZŠ Kunratice nový okruh knih. Školní knihovna by byla přístupná i veřejnosti, kdy se plánuje přestavba školy spojená s touto změnou. V současné době probíhá výběrové řízení na pozici knihovníka pro místní veřejnou knihovnu Kunratice.

 

10)  Závěr

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku ukončila.

 

 

 

 

Zapsala: Lýdie Mazurová                             Datum a podpis: 20. 11. 2017

 

Zkontroloval: Alena Marková                      Datum a podpis: 20. 11. 2017

 

Zápis ověřil: Veronika Doležilová                Datum a podpis: 20. 11. 2017

 

Příspěvek

Publikován: 11.4.2018

Vytvořil(a): Michaela Halamová

Kalendář akcí

Út
24.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

DEN ZEMĚ - MOBILNÍ PLANETÁRIUM
08:00 - 13:30

1.VH - 3.A 4.VH - 5.A 2.VH - 3.B 5.VH - 5.B 3.VH - 3.C 6.VH - 5.C

ORGANIZACE DNE ZEMĚ
08:00 - 13:30


St
25.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

POPRASK - turnaj v softu
08:00 - 13:30

výběr žáků 6. - 9. tříd

Den otevřených dveří
08:55 - 17:45

MAP Praha 12
14:00 - 15:00

Přestavení projektu MAP II. Prahy 12. Zahájení jednání o přistoupení škol, školských zařízeí a neziskových organizycí MČ Praha Kunratice k MAP II. Prahy 12.

Jednání ŠKOLSKÉ RADY
18:00 - 19:30


Čt
26.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 17:45

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

Den otevřených dveří
08:55 - 17:45

Stáž účastníků studia KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Karlovarský kraj
08:55 - 14:25

Představení školy, nahlédnutí do vyučování, seznámení se ŠVP a jeho inovací, reflexe návštěvy.27.4.
TÝDEN ZEMĚ - ŠKOLNÍ PROJEKT
07:10 - 13:30

program jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelů a rozvrhu v ŠkoleOnLine

PŘEBOR PRAŽSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ DÁMĚ
08:00 - 11:40

Školní kolo - výběr žáků - přihlášky u Věry Hruškové a Renaty LinhovéNe
29.4.
Start98 Praha-Kunratice elévky turnaj florbal
09:00 - 13:00

Recepce: Szebinovský


Po
30.4.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 17:45

4. Seminární den
08:00 - 15:20